13. styremøte 2005 i Fiskum grendeutvalg 05.01.2006


 

 

Møte 13-05

Fiskum Grendeutvalg

Dato:05.01.2006

Kl 1900 -2100

Sted: Grendehuset

Tilstede: Anne, Linda, Eldbjørg, Jarle, Maren, Lars

 

Agenda

- Forrige møtereferat 12-05

- Årsberetning. Et utkast er lagt ved.

- Planlegge neste møte med Thormod for gjennomgang av skisser fra elvevandring

- Planlegging av årsmøte

- Nils Thore fra valgkomiteen kommer kl 2000

- Dato for årsmøte?

- Eventuelt

 

Sak 11-05 Ungdom i fokus

Det var enighet om å jobbe videre på både lang sikt og kort sikt for å etablere et samlingssted for ungdommen i Fiskum. Fiskum Grendeutvalg har tett kontakt med en egen representant i arbeidsgruppen.

Fra tidligere møter:

Vi sjekker med Jernbaneverket om det kan være mulig å bruke stasjonen som ungdomsklubb.

Vi spør om det kan være mulig med meieriet.

Vi ønsker å etablere ei ungdomsgruppe, som kan delta i elveprosjektet og i etablering i et samlingssted med ungdomsklubb og andre aktiviteter. Målgruppa er ungdomsskoleelever.

Maren og Linda prøver å foreberede et ungdomsmøte med sikte på å etablere ungdomsgruppe.

Fra dagens møte:

Linda kontakter Rune Fredriksen en gang og diskuterer prosessen for å få etablert ei ungdomsgruppe.

Sak 11-05 Jernbanekryssing

Presentasjon av saksdokumenter og siste status av Arne Tronrud

Arne presenterte forprosjektet og siste status. Kommunen og jernbaneverket er enige om 2 alternative løsninger, en med tak over og en uten. Jernbaneverket er villig til å betale 50% av kostnadene. Undergang er utredet, men taper til fordel for overgang pga kostnader. Siste status i saken er at området ikke er regulert om til formålet. Kommunen skal komme tilbake til jernbaneverket når det er klart for en detaljprosjekt. Det var ønske om at Kommunen presenterte dette prosjektet detaljert og grundig på neste folkemøte. Aksjon Arne/ Anders

Fra tidligere møter:

Reguleringsoppdraget er utvidet til å omfatte hele område ved jernbanen og skolen.

Det blir et møte med kommunen, jernbaneverket, skolen og grendeutvalget.

Fra dagens møte:

I møte med Jernbaneverket vil vi ta opp om det kan brukes til ungdomsformål. ØEK ser i utgangspunktet ut til å være positive til forslaget.

Årsmøte

Valg, vi innstiller valg av 3 av representantene. Jan Petter trekker seg. Lars sjekker om Linda om Eldbjørg stiller.

Lars lager forslag til årsberetning. Vi sikter på årsmøte 2. februar.

Vi fortsetter med å forberede årsmøtet på neste møte

Fra dagens møte:

Linda og Eldbjørg stiller.

Årsberetning ble gjennomgått og oppdatert.

Valg ble forberedt med Nils Tore fra valgkomiteen.

Annonse .

Sted : Fiskum Grendehus

Tid : 1900

Dato : Onsdag 1 Februar

Servering: Toleransereiser 2007

Fruktkurver: fra Asvo. Linda

Møteleder: Velges på møtet. (Leder foreslås av Fiskum grendelag.)

Referent: Sekretær

Presentasjon årsrapport: Jarle

Presentere Regnskap: Eldbjørg

Agenda

Godkjenning av innkalling og saksliste Leder

Valg av møteleder og referent Leder

Presentasjon av årsrapport og Regnskap Leder/ kasserer

Innspill til ny visjon/slag ord. Deler ut lapper under kaffen

Budsjett og Handlingsplan for 2006

Valg av representanter og vara representanter Valgkomite

Valg av valgkomite Leder

Innkomne saker Leder

Eventuelt

Linda: Ordner med annonse i aviser og oppslag

Anne ordner med servering

På valg:

Leder: Jarle Gjøsæther Fortsetter 1 år

Nestleder: Anne Hilleren Fortsetter 1 år

Sekretær: Lars Granbakken Stiller til gjenvalg

Kasserer: Eldbjørg Raaen Fortsetter 1 år

1. Styremedlem Maren Lundteigen Fortsetter 1 år

2. Styremedlem Linda Lavik Stiller til gjenvalg

3. Styremedlem Jan Petter Johansen slutter

Fast varamedlem: Per Gomperud

Vararepresentant: Hans Tore Kjelsrud Stiller til valg?

Vararepresentant: Håvard Vego Stiller til valg

Valgkomite må velges


Nettsiden oppdateres med eRedaktør