2. styremøte 2006 i Fiskum grendeutvalg 06.04.2006


 

 

Møte 02-06

Fiskum Grendeutvalg

Dato: 06.04.2006

Kl: 1900-2100

Sted: Grendehuset

Tilstede: Eldbjørg, Anders, Jarle, Kjell Anders, Maren, Anne, Lars

Agenda

 • Fra forrige møte
 • Jernbanekryssing
 • Sti langs elva
 • Kultursøknad
 • Ungdomsgruppe
 • WWW-side
 • Tilknytningsvei
 • Kommuneplanen
 • Neste møte og møter fremover

Fra forrige møte

Fordeling av saker, noen flere er satt på noen av sakene:

 • Lars blir med på aktivitetskalender
 • Anne blir med på jernbanekryssing
 • Kjell Anders blir med på tilknytningsvei
 • Eirin og Maren blir med Web

Handlingsplan fordeling av saker blir da:

Prioritet 1. saker:

 • Elveprosjektet må i gang /Lars og Anne
 • Ungdomsgruppe etableres /Maren og Eirin
 • Jernbanekryssing, møte neste torsdag kl 19.00. Vi må ta med bruk av stasjonenen /Hans Tore, Anne og Jarle

Prioritet 2. saker:

 • Neste tettsted: Sentrumsutvikling, få i gang prosessen om ervervelse av grunn (brev til kommunen om de følger opp med opplysningsvesenets fond, i forbindelse med stedutvikling bør også vi spørre om planlegging) Aktiv rolle for å påvirke prioritering av tettstedsutv. /Jarl
 • Internet /Lars, Eirin og Maren
 • Profil for bygda, vi bør jobbe med verdier, logo (konkurranse?) Folkehøgskolen bør engasjeres i utforming av stedet /Linda
 • Aktivitetskalender, årlig rutine /Eldbjørg, Maren og Lars
 • Prestegården, vi bør se det litt sammen med grunn for sentrumsutv. (Anders sjekker om muligheten for et møte med opplysningsvesenets fond om sentrumsareal, prestegård og tomteareal)
 • Folkemøter, planlegge møte 16/3 /Eldbjørg og Linda
 • Tilknytningsvei, ta kontakt med vegvesenet for å så på gamle avtaler /Lars og Kjell Anders

Kommuneplanen

Alle leser kommuneplanen til neste møte 27/4. Kommuneplanen finnes på http://www.ovre-eiker.kommune.no/document.aspx?uid=1796

Jernbanekryssing

Møte med jernbaneverket er avholt. Referat er laget av Jarle, vi venter på referatet fra kommunen. 13-3 og Asplan Viak er invitert til å lage forslag til reguleringsplan Møte med konsulenter uke 21, Anders kommer med forslag til dato (ikke onsdag, da skal vi møte i kommunestyret)

Sti langs elva

Hoveddugnad 9 og 10 juni om det er mulig. Vi samler folk til oppstartsmøte 25/4 kl 19.00. Da tar vi med ungdomsgruppe, pensonistgruppe, idrettslaget, de som har satt seg opp og de som ønsker ved.

Kultursøknad

Vi søker om tilskudd fra ØEK for 2006. Vi søker også for midler til ryddesag, begrunne med elveprosjektet for årlig vedlikehold fremover. Tilskudd til gjennomføring av dugnad, innkjøp av hansker og sikkerhetsutstyr, synliggjøring av kulturminner og enkel mat. Se 13-3 rapporten. Tilskudd til ungdomsgruppa, utsyr til etablering, oppstartstøtte, driftsmidler

Ungdomsgruppe

Det kom 12 stk. til etableringsmøte. Gruppe ble etablert med 7 deltagere. Maren er deltager i ungdomsgruppa fra Grendeutvalget.

Neste møte og møter fremover

 • oppstartsmøte for elveprosjektet 25/4 kl 19.00.
 • Neste møte 27/4 kl 19.00
 • 24/5 vi presenterer elveprosjektet for kommunestyret

Nettsiden oppdateres med eRedaktør