møtereferat 3 desember


Møtereferat 3. desember 2013. Kl.19.30 - 21.30. Biblioteket Darbu.

Møtereferat 3. desember 2013. Kl.19.30 - 21.30. Biblioteket Darbu.

Tilstede: Grethe Gulliksrud, Jarle G, Kim Lande, Jarle Huseby, Jon Jørgensen, , Eldbjørg Raaen

Ikke tilstede:, Maria Bråthen, Jens Harald Slotfeldt, Anders Stenshorne, Roger Humlebekk,

SAKER:

MOM fra sist møte pr 3.12.13

59-2013 Gangsti mellom barnehage og skole

05.11 I rådmannens forslag for 2014 ligger det inne 2 mill til å ferdigstille stien under forutsetning av at buskerudbyen også prioriterer dette.

56-2013 Boligområde på nordsiden av jernbanen..

pr 1.10.13 Grunneierne har hatt møte for å koordinere arbeidet. Grunneierne jobber med valg av advokat for samarbeidsavtale og mulige løsninger.

5 nov. Arbeidet med koordinering pågår. Ingen ny informasjon. Kommunen er klar til å assistere ved behov.

55-2013 Omlegging av lysløype:

Tilknytningsveien vil gå tvers gjennom lysløpesirkelen. Fiskum IL vurderer å søke om økonomisk kompensasjon for tap av eksisterende lysløype. Disse midlene kan legges i ny løypetrase i samarbeid med statens veivesen.

2.4.13: Fiskum IL og G.U er i dialog om evnt ny løpe.

5 november. Det jobbes med saken, men ingen ny informasjon.

44- 2012 Flerbrukshus:

05.11

Søknad er sendt til idrettskonsulenten som skal sende det videre til departementet.:-) Det er blitt gjort en kjempe jobb i prosjektgruppa. Forprosjektet er gjennomført innenfor budsjettet. Vi må følge opp eventuelle spørsmål fra Idrettskonsulent.

Pr 3.12.13: Ny flerbrukshall er tatt inn i Øvre Eikers kommunale plan. Står pt på uprioritert liste. GU ved Kim Lande søker om tilskudd via Buskerud fylkeskommune innen 1.3.13.

45-2012Miljøgate og sentrumsopprustning:

01.10.2013. Møte med Statens veivesen, ØEK og arkitekt er avholdt. Vi fikk i utgangspunktet gode tilbakemeldinger på våre ideer. Kristine jobber med et prosjektnotat til Statens veivesen som også skal inkludere kostnadsestimat

05.11 Vi har fått et første utkast fra arkitekten. Vi må kommentere og sende innspill. Kommentarer sendes til Jarle G og Eldbjørg

Sak 52-2012 Undergang under jernbanen ved Fiskumelva

05.11. Møtet med Asplan Viak og Jernbaneverker vil bli holdt den 13. november kl. 12:30

frammøte på stasjonen. Det bør være med et par stk. fra GU.

Pr 3.12.13:  13.11.13 var det befaring v/ Jarle Huseby og arkitekt fra Asplan Viak. Det ble tatt bilder av området for videre behandling

53-2012 Sti og utsiktspunkt ved Fiskumvannet

01.10.2013. Vi har fått positivt svar fra fylket. Kommunen forbereder dette som en sak til neste kommunestyre. Vi ber om en timepris fra Huseby Entr. Aksjon Eldbjørg.

Vi sjekker om det er reelt at skogskolen bygger klopper og platting. Aksjon Eldbjørg.

05.11 Det er gjort vedtak på at vi får lov å starte på arbeidet med sti frem til utsiktspunktet. Jarle H har vert på en befaring. Når vedtaket kommer og det blir kuldegrader så kan vi starte arbeidet. Det er behov for å hogge ned resten av kvistene. Dugnad? Aksjon Jarle H

Pr 3.12.13: Dispensasjonsbehandling og behandlingsgebyr sendes tilbake til kommunen.

Sak 51-2012 Scene og handikap toalett i Anfindshølen

Pr 4.12.12: G.U ved Eldbjørg har søkt Sparebank 1 om 70.000.- til gulv til scenebygget i amfiet ved Anfinnshølen. Kommunen har tidligere godkjent bygging av scenegulv med tilhørende kontorbygg og boder. Godkjenningen har en varighet på 3 år (og det er 1,5 år igjen av godkjenningen). Saniteten er muligens interessert i å bidra med midler dersom det bygges handicaptoalett i bygget. Nå som det skal bygges i Prestegårdskogen med tilknytning til vann, kloakk og fiber passer det svært godt å starte bygging av scenegulv. Jarle H vil søke kommunen om tillatelse til å bygge toalett i scenebygget.

13.09. Vi har sjekket litt så langt uten tilslag på sponsing på tilkoblingsavgift. Anders Stenshorne sjekker internt i kommunen.

Vi planlegger å søke gjensidige stiftelsen. Vi søker på scene på 70 000 siden alt er godkjent. Aksjon Eldbjørg.

Pr 3.12.13: GU ved Eldbjørg Raaen søker om tilskudd via Buskerud fylkeskommune innen 1.3.13.

Tilbakemeldinger fra publikum om mye støy og søppel som følge av mye festing fra

GU kaller inn rektor på folkehøyskolen for samarbeidsmøte for å sikre god bruk av området.

GU vurderer oppstart for bygging av scene i løpet av 2014 og prioriterer stedsutviklingsmilder dersom vi ikke får inn andre søknadsmidler. Tas opp på neste møte.

 

Sak 34-2009 Prestegårdsskogen fase 2

08.01.13 Det er sendt ut varsel om detaljregulering. Kommer opp i planutvalget 30 januar. Planlagt godkjent i april møte i kommunestyret. Vi må se på trafikksikringstiltak i Åleveien som en del av utbyggingen. Kunne vi senket hastigheten til 30 km og satt opp et skilt?

13.09. Saken skal godkjennes i kommunestyret i morgen. Samarbeidspartner med Hobbelstad Rønning er Torgeir Tærum.

01.10.2013 Utbyggingen er endelig godkjent i kommunestyret.

05.11 Opplysningsvesenets fond driver for tiden å evaluerer samarbeidspartnere.

17-2005 Sti langs fiskumelva

Tømme toalettet i Anfindshølen? Ja vi prioriterer å ta kostnadene over vårt driftsbudsjett. Aksjon Jarle H.

Sak 61-2013 Skilting av kulturminneløype langs Fiskumelva

04.06.13 Vi har møte med kulturminnerådet. Vi er tildelt 4 skilt. Samt at Fylkeskommunen stiller med et skilt ved Fiskum Gamle kirke

Plassering av 4 skilt:

1 - Ute ved vannet

2- Ved fiskum gamle kirke

3 - ved butikken

4 - Teglverket

5 - steinalder plassen

05.11 Vi har mottatt flotte forslag til tekst og bilder. Kommentarer sendes til Eldbjørg og Jarle G

Pr 3.12.13 Eldbjørg gjennomleser tekster til plakatene og gir Bent Eek tilbakemelding.

Sak 14-2005 Tilknytningsvei videre fremdrift

05.11. Vi har sendt over svar på forespørsel om stier og navn på bruer.

11-2005Jernbaneundergangen:

05.11. Møtet med Asplan Viak og Jernbaneverker vil bli holdt den 13. november kl. 12:30

frammøte på stasjonen. Det bør være med et par stk. fra GU.

Planen er en å få til en tredeling av utgifter mellom JBV, ØEK og Buskerudbyen.

Pr 3.12.13: Mottatt ref fra Asplan Viak etter møtet 13.11.13. Saken følges opp på neste GU møte.

Fiskum info

Vi satser på en utgave før årsmøte i 2014

Pr 3.12.13 Skal ut i slutten av januar. Saker til Fiskum Info må sendes Eldbjørg Raaen 20.1.14.

Sak 67-2013 Sti fra Hakavik til Skjulerud gård.

01.10.13

Jon Kåre Halstensen fra Velforeningen Hakavik la fram tanker om opparbeiding av vei/ sykkelsti fra Sjulerud gård og fram til Hakavik kraftstasjon. Gjelder ca 1000 meter som mangler. Tenker at veien skal ha bom slik at den ikke er åpen for generell trafikk. For å få til dette må grunneiere være enige om prosjektet.

Drøftinger om videre framdrift. G.U har hatt saken oppe dette året i en mindre skala enn hva velforeningen ønsker. Trenger ildsjeler og interessenter for å holde tak i prosjektet. Man kan søke midler fra banken. Straks det ligger penger på bordet er det lettere å få framdrift.

  1. Jon Kåre sjekker m veivesenet om de har planer om vei samt sjekker hvilke drivkrefter som finnes i velforeningen pr i dag og for prosjektet.
  2. Jon Kåre sjekker med Fiskum IL v Thomas om IL har noe å bidra med.
  3. Ut fra dette lages en tempoplan og setter evnt ned en arbeidsgruppe som kan se på saken. (velforeningen, G.U, IL)

05.11 Vegvesenet kostnadsberegner hva det vil koste å oppgradere eksisterende samt bygge ny vei de 800mtr som mangler. Dette skal behandles i samferdselsutvalget på fylke. Grendeutvalget i vestfossen har tatt kontakt og ønsker å delta i arbeidet.

Sak 66-2013 Søknad fra Trollstua barnehage.

Vi har ingen midler i år fordi disponeringen av midler for 2013 er gjort og godkjent av kommunestyret. Denne saken må eventuelt jobbes videre med inn mot prioritering av midler for 2014. Trollstua inviteres til å orientere om planene på et møte før jul. Aksjon Jarle

05.11 Vi har sendt svar til trollstua

Sak 68-2013 Utvidelse av stasjonsparkeringen.

Det er allerede til tider fullt på parkeringen. Banesjefen har vert på befaring og sett at det er behov for en utviding.

Eventuelt:

Sak xx-2013 Dato for årsmøte: 13.02.14 kl.19.00 – 21.00

Sak xx-2013: Fiskum IL levert søknad til GU om midler til opprustning av hallen. Tas opp til behandling på neste møte. Søknaden anbefales av GU å sendes direkte til Morten Laubu.

Dato for avslutning av året i GU: Torsdag 23.1.14 kl.18.05. Onkel Tor. Eldbjørg reserverer bord. Alle GU deltakere, vara og kommunerepr inviteres. Husk å gi beskjed til Eldbjørg om deltakelse.

Sak xx-2013: Utbygging butikkområde.GU v Jarle møter Fida Eiendom 10.12.13.

-----------------------

Kaffeservering:

5 Mars Jon

2 April Jarle G

7 Mai Jarle H

4 juni Maria

6 August Kim

3 September Jon

1 oktober Eldbjørg

5 November Grethe

3 Desember Jens Harald

3 januar Jarle H

13 februar Årsmøte: Alle bidrar

Ref: Jon / Jarle

 

Nettsiden oppdateres med eRedaktør