Årsmøtereferat Fiskum Grendeutvalg 13.2.14


Årsmøtereferat Fiskum Grendeutvalg 13.2.14

Torsdag 13.februar 2014

Kl. 19.00 – 22.30

Sted: Fiskum Bibliotek

Antall oppmøtte: 49 stk

Årsmøtet ble åpnet ved at styreleder Jarle Gjøsæther ønsket velkommen. Han ga ordet til nyansatt prest: Ole Petter Ottersen som snakket om viktigheten av samhold i lokalsamfunnet.

Sak 1. Godkjennelse av innkalling til årsmøtet.

Innkallelsen ble enstemmig godkjent.

Sak 2. Valg av møteleder og referent.

Møteleder ble valgt ved akklamasjon: Jarle Gjøsæther

Referent ble valgt ved akklamasjon: Jon Jørgensen.

 

Gjennomgang av års protokoll

18-2005 Stedsutvikling

Fiskum har i 2013 fått 1mill kr øremerket stedsutvikling på Fiskum. Disse har av GU blitt fordelt på følgende måte: 100 000 til Stien langs Fiskumelva, 350 000 til Miljøgate gjennom Darbu og Torget i Sentrum, 450 000 til prosjektering av Flerbrukshus, 100 000 til støydemping i regi av skytterlaget.

50-2012 Utvidelse av Trollstua

Trollstua barnehage har ferdigstilt utbyggingen av barnehagen.

59-2013 Gangsti mellom barnehage og skole

ØEK har jobbet aktivt med å kunne videreføre den nye veien ved barnehagen som gang sykkelvei frem til skolen.

54-2012 Planlegging av trafikkområdene rundt skolen.

Parkeringen for skole og jernbanestasjon er ferdigstilt. Det er blitt et svært flott anlegg som er aktivt i bruk.  

 

 

11-2005 Jernbaneundergang

Kommunen har startet prosjektering av undergang og engasjert Asplan Viak til planlegging. Finansiering og mulighet for ferdigstillelse er fortsatt ikke avklart ved utgangen av 2013.

 

45-2012 Miljøgate og Sentrumsopprustning

Miljøgateprospektet er nå klart og ble vist frem på møtet.  Løsningene er diskutert m veivesenet og de har frigitt 11,5 mill av etterbruksmidlene fra tilknytningsvei.

Innspill fra salen:

 • Ønske om at det blir orientert bredt ut til befolkningen om planene.
 • Vedlikehold vil koste/ kreve mye siden det er lagt inn en stor mengde trær.

 

69-2013 Ny butikk

Eiker eiendomsutvikling orienterte. Har hatt nært samarbeid med G.U om planene rundt butikken. Framdrift: Gjenstår noe på økonomiplanen, men baserer seg på oppstart av bygging 1.4.14.  Entreprenør er nær på valgt pr dato.

Beregnet 6 mnd byggetid og med en kostnadsramme på 12 mill inkl kjøp av tomt.  Totalareal på ny butikk: 450 kvm. Av disse er 50 kvm satt av til kro.

Det skal være kontinuerlig drift i gammel butikk frem til åpning av ny butikk.

Eksisterende bygg: Kroa rives først for å gi plass til ny butikk.  Når denne åpner, rives del av gammel butikk som har flatt tak. Resten av butikken blir beholdt og ønskes brukt til lokalt næringsliv.  Det oppfordres til å ta kontakt med Eiker Eiendomsutvikling ved interesse.

Butikken inneholder separat kro/ kafe som skal fungere som en ny god møteplass for lokalbefolkningen.

 

44-2012 Fiskum flerbrukshus

Kim Lande la frem langtidsplaner for fremtidig flerbrukshall.   Store planer for integrerte løsninger. 

 

 

 06-2005 Helhetlig profil for grendeutvalget og bygda

06-1 Nytt WWW redigeringsverktøy. Vi bruker hjemmesiden til møtereferater og Facebooksiden aktivt for å formidle status på sakene vi jobber med.

06-2 Fiskum info Har blitt gitt ut 3 ganger i 2014. Vi har fått sponsorinntekter fra lokale bedrifter:

 

               

17-2005 Sti langs Fiskumelva

17-1  52-2012 Undergang under jernbanen.

17-4 Toalett på Anfindshølen Toalett er på plass. Avtale er gjort med store brukergrupper som vasker etter bruk.

17-5 53-2012 Utsiktspunkt over Fiskumvannet

51-2012 Scene og Handikaptoalett i Anfindshølen

Vi har søkt Sparebank 1 om penger til dette uten å lykkes. Det jobbes aktivt videre med finansiering. Vi har byggetillatelse til scene med tilhørende boder. Vi får vann, kloakk og fiber lagt frem til veien av Prestegårdsskogen fase 2 prosjektet.

 

34-2009 Reguleringsplanen for prestegårdskogen fase II

Utbyggingen er godkjent i kommunestyret. Det jobbes nå med å skaffe noen som kan bygge ut feltet.

 

14-2005 Tilknyttingsvei

Det ble vist helt fersk konseptanimasjon fra vegvesenet om hvordan tilknytningsveien vil se ut i landskapet.

60-2013 Bygdearrangement, samarbeid skole og G.U.

Foredragsholder: Elisabeth Gundulfsen. Lesestimuleringskurs for foreldre og besteforeldre. «Les mindre, lær mer» ble gjennomført høsten 2013 som et samarbeidsprosjekt mellom Darbu skole og G.U.

 

61-2013 Skilting av kulturminneløype langs Fiskumelva

Presentasjon v Bent Eek.

Orienterte om hvilke 4 info-tavler som settes opp våren 2014 samt fremtidige tavler.

Sak 67-2013 Sti fra Hakavik til Skjulerud gård.

Etter god innsats av Hakavik Vel har arbeidet resultert i at Statens vegvesen har startet et  arbeid med å kostnadsberegne hva det vil koste å oppgradere eksisterende samt bygge ny vei de 800mtr som mangler.

Sak 68-2013 Utvidelse av stasjonsparkeringen.

Det er allerede til tider fullt på parkeringen. Banesjefen har vært på befaring og sett at det er behov for en utviding.

Sak 64-2013 Markendsdag i Anfindshølen 2013

Vellykket arrangement: Målsettingene ble nådd til fulle. G.U ønsker å gjennomføre arrangementet flere ganger.

 

Handlingsplan for 2014:

Fiskum er prioritert for kommunens stedsutvikling

 • Miljøgate fra Fiskum kirke til Heimtun
 • Jernbaneundergang
 • Utvikling av sentrumsområde rundt butikken
 • Videreutvikle elvestien langs Fiskumelva med utsiktspunkt og scene
 • Flerbrukshus
 • Tilknytningsvei
 • Profil for grendeutvalget og bygda – skape en identitet
 • Markedsdag or Fiksum
 • Fasilitere/gjennomføre folkemøter, kursaktiviteter eller kulturarrangement.
 • Følge opp planleggingen av Løken Næringsområde
 • Følge opp videre boligbygging
 • Finne ny trase for deler av stien som går fra Heimtun/ Ruudgårdene over til Åssida.

 

Innspill: Savnet en stor markering av åpning stasjonsbygning.  Ønske om at det blir en skikkelig markering av ny butikk.

Innspill: Ønske om sti fra Åssideveien ned til sentrum.

Innspill: Ønske om sykkelsti langs Eikeren.

Innspill: Buss-stoppestedet er lagt ned. Kommunen jobber med saken opp mot fylket.

Vedtak: Godkjent via akklamasjon

 

Regnskap og budsjett:

Regnskap og budsjett ble gjennomgått av Eldbjørg Raaen. 

Viktig endring: Kommunens tilskudd er halvert fra 20.000 til 10.000.-

Innspill fra årsmøtet til å øke G.U handlingsrom:  Forslag om å arrangere gavekasse for å sikre at det er litt mer rom for aktiviteter i budsjettet. Kom også forslag om å opprette G.U`s venner med en tilknyttet årsavgift.   Innspillene tas med til vurdering i G.U.

Vedtak: Regnskap og budsjett er godkjent av revisorer og ble godkjent av årsmøtet ved akklamasjon.

 

Valg:

Vedtak: Godkjent via akklamasjon

Leder: Kim Johannessen Lande

Styremedlemmer: Eldbjørg Raaen

Jarle Huseby

Jon Jørgensen 

Maria Bråthen

Jens Harald Slotfeldt     

Nina Kirkerød Lundteigen

Vararepresentanter: Grethe Gulliksrud

Eli Granbakken

Revisorer: Gudbrand Molandsveen

Trine Muggerud

 

Valgkomité:

Per Erik Bergan

Reidun Bollerud

Solveig Lysaker

Innkomne saker:

Ingen saker meldt inn.

 

Møtet ble avsluttet med hilsener og takk:

Leder av grendeutvalget takket for gode år og rettet en takk til den avgjørende dugnadsinnsatsen lokalbefolkningen bidrar med.

Konstituert rådmann takket avtroppende G.U leder Jarle Gjøsæther for enrom innsats og med alltid godt humør. G.U har under Jarles ledelse fått til store resultater. Etter så mange år med stor innsats vil Kommunen gi Jarle Gjøsæther et Inspirasjonsstipend på 2000.- 

Avtroppende leder av GU: Jarle Gjøsæther, revisor Gudbrand Molandsveen , Prest: Ole Petter Ottersen , Leder for Eiker Arkiv: Bent Ek og konstituert rådmann: Morten Lauvli mottok takkegave fra G.U.

 

Ref: Jon Jørgensen

Signering av protokoll:

________________________                                                                             ________________________

Bjarne Skår Nilsen                                                                                         Chris Calvert

                                              

                              

               

 

 


Nettsiden oppdateres med eRedaktør