5. styremøte 2006 i Fiskum grendeutvalg 10.08.2006


 

 

Møte 05-06

Fiskum Grendeutvalg

Dato: 10.08.2006

Kl: 1900-2100

Sted: Grendehuset

Tilstede: Eldbjørg, Anders, Jarle, Maren, Linda, Lars

Agenda

 • Rererat fra forrige møte
 • Sti langs elva oppsumering fra dugnadene
 • Sølvveien, Solveig Lysaker informerer
 • Jernbanekryssing, videre fremdrift
 • Søknad om kulturmidler
 • Ungdomsgruppe
 • WWW-side
 • Motivasjonsseminar
 • Neste møte

Fra forrige møte

Referat ble gjennomgått uten edringer.

Sak 17-05 Sti langs elva

Hoveddugnad var 9 og 10 juni. Vi fikk gjort mye, ryddet og fliset stien, ryddet Prestøya og mellom Gamlekirka og elva. Lav deltagelse utenom deltagere i gr.utv. med familie. Vi erfarte at det er mange konkurrende aktiviteter på våren blandt annet dugnad i barnehagen. De som deltok syntes det var en positiv opplevelse.

Vi ønsker å reklamere for områdene slik at disse blir tatt i større bruk. Videre vil vi prøve å få bygdefolk til å tegne seg for noen timers dugnad. Prioriterte oppgaver videre er vi enige om vil være:

 • Rydde området mellom Gamlekirka og vannet
 • Etablere plasser for skolene
 • Starte arbeidet med en badeplass ovenfor jernbanen

Anders skaffer tillatelse til å hogge ut mot vannet i høst, prøver å få dette på plass i løpet av august.

Lars sjekker om det er mulig å få tilskudd til el.gjerde for sauer og fliskutter.

Anne og Lars samler og evt. reorganiserer arbeidsgruppa.

Vi bør sende ut info. om å bruke stien og prøve å få folk til å tegne seg til dugnad for de nye aktivitene.

Visningen av filmen til NRK blir ca. i februar. Anders sjekker om Ulf Myrvold kan komme og snakke i den nye salen på Heimtun. Eldbjørg reserverer salen på Heimtun. Så inviterer vi til visning og foredrag.

Sak 20-06 Sølvveien

Det er foreslått å endre navnet på Gamle Kongsbergvei til Sølvveien. Solveig Lysaker informerte oss om forslag til navneendring. Bekgrunnen til at dette er kommet opp er først og fremst av praktiske grunner for å ikke forveksle med gammel E 134. Hva med milesteinen som er ved teknisk museum, kan vi få plassert en kopi ved Gamle Kongsbergvei? Kart og oppmåling Frode Bolstad sitter nå på saken. Vi ber om å få saken til uttalelse, p.g.a. av at det er en historiske vei, ber vi om en godt gjennomarbeidet utredning. Samtidig bakgrunn for å evt. endre og hvordan dette skal sees i en helhet slik at vegnettet har en ryddig navnegiving.

Sak 11-05 Jernbanekryssing

To firmaer har vært inne Asplan Viak og Landskapsarkitekt 13-3 (m/Thormod Sikkeland). Nå er Asplan Viak valgt. De møter i vårt neste møte, med start kl 18.00 på biblioteket. Grendeutvalget ønsker at undergang blir vurdert. Videre at det helhetlige uttrykket blir gjennomarbeidet slik at det kan videreføres i andre prosjekter i sentrum. Blir det overgang bør heis vurderes.

Sak 19-06 Søknader om kulturmidler

Vi er innvilget 16.000 til elvedugnaden. Vi har ikke fått svar på søknaden om tilskudd til ungdomgruppe. Vi forsøker nå å søke om midler til rydding av kulturlandskap, se pkt. om elvesti lenger opp.

Sak 09-05 Ungdomsgruppe

Arrangement på Sundhaugen er utsatt. De ønsker hjelp fra en voksen til å organisere gruppa bedre samt i til hjelp i kontakten med kommunen, Linda blir med på neste møte i ungdomsgruppa.

Sak 13-05 WWW-side

Design av "Fiskum.info" er ferdig, det jobbes med å legge inn stoff.
Alle kan se på siden det jobbes med under http://fiskum-grendeutvalg.itum.com
Alle kan også gå inn å legge inn stoff på adressen http://fiskum-grendeutvalg.itum.com/globalt/login.aspx
Vi trenger nå artikler å publisere. Jarle skriver om jernbanekryssingen, Maren om ungdomsgruppa, Eldbjørg om utbygging på Heimtun, Linda om sølvveien. Artikler sendes Lars før 25/8 som legger dette ut. Kurs settes deretter opp. Hva er status med aktivitetskalender, leverandør hadde problemer med det tekniske, Lars sjekker?

Motivasjonsforedrag

Linda og Eldbjørg undersøker mulighetne for et motivasjonsseminar. Kommer med forslag i vårt neste møte.

Neste møte

Neste møte torsdag 7/9 kl 18.00 på biblioteket.
 


Nettsiden oppdateres med eRedaktør