7.styremøte i Fiskum Grendeutvalg 02.11.2006


 

 

Tilstede: Lars, Anne, Maren, Eldbjørg, Jarle, Anders, Linda

Agenda for møte 02.11.06

  • Gjennomgang av sist møtereferat
  • Sak 11&1805 Stedsutviklig med jernbanekryssing - Fremtidsverksted 11.11
  • Sak 17-05 Sti langs elva
  • Eventuelt
    • Ferdselvei fra Klunderud til Rud

    • Hallhytta- Ervervelse?

Sak 17-05 Sti langs elva

Vi har fått tillatelse til å hogge en sektor ut mot vannet. Arbeidet starter så snart det er tele i bakken og blir utført av kommunen.

Arbeidet med å planlegge med gjerder og beiter fortsetter. Anders vurderer muligheter for støtte.

Vi satser på å få veden lagt øst for låven på prestegården og den må i tilfelle bli gjort opp før 1 juni.

Anne og Lars fortsetter arbeidet med å samle og evt. reorganiserer arbeidsgruppa. Janne Fiskum ønsker å være med.

Avtale mellom Heimtun og grunneier er klar for signering. Avtalen regulerer bruken av området i "Heimtunsvingen" av elven. Heimtun skal bruke den til utstillinger.

 

Foredrag for bygdefolket

Linda og Eldbjørg undersøker mulighetene for et motivasjonsseminar. Det kan se ut som det blir til neste år.

 

Sak 11og18-05 Stedsutvikling med Jernbanekryssing

Den store avsparket blir gjort på fremtidsverkstedet 11 November, se egen sak

GU deltar med innledning og presenterer Grendeutvalget og våre tanker for fremtiden. Aksjon Jarle

Grendutvalget er ønsket som gruppeledere under arbeidsøkten fra 1200.

 

Sak 09-05 Ungdomsgruppe

Det er siden sist avholdt en DVD kveld. ikke så mange møtte opp men dem som var der koste seg med brus, popcorn og film på stort lerret.

Hallaktiviteten er avsluttet pga dårlig oppmøte første gangen. Hallleien er kansellert.

Det er nødvendig å oppdatere www side med riktige navn og informasjon om bygdekino. Aksjon Maren

 

Sak 13-05 WWW-side

Siden blir bedre og bedre. Det er ønske om en opplæring/jobbekveld til. Aksjon Lars

Vi lager til en litt stor plakat med www.fiskum.info til å henge op oppslagstavla vår. Aksjon Lars

 

Sak 16-05 Prestegården

Siden sist har det vert et møte mellom Opplysningsvesnetsfond og kommunen. OPF ønsker å regulere området om til bolig med mulighet for å kombinere med kunst/utstillinger/annen næringsvirksomhet i driftsbygningen. Øvre Eiker kommune har tidligere innstilt på at området bør fradeles etter jordloven. Dette muliggjør ikke den samme styringen for fremtidig bruk av presteboligen med omkringliggende areal. Kommunen vil raskt komme tilbake til innstilling om regulering eller deling etter jordloven.

Vi setter opp saken på neste møte med presentasjon av status. Aksjon Anders

EVENTUELT

Ferdselvei fra Klunderud til Rud

Kulturminnerådet har behandlet veisaken, og støtter dere i at veien er et kulturminne som bør bevares ved at den holdes åpen for ferdsel. kommunen tar saken videre og ser på hvilket tilak som kan gjøres. Aksjon Anders

 

Hallhytta- Ervervelse?

Hallhytta er i kommunalt eige. Dette medfører noen restriksjoner på bruk og videre utvikling. Kunne det med fordel blitt gjort en ervervelse for å styrke bruken og vider utvikling? Fiskum Idrettslag som bruker hytta mest oppmodes til å sende en skriftlig henvendelse til kommuneskogen v/Morten Lauvbu med henvisning til f,eks drift Hoensvann hytta. Aksjon Lars

Referent

Jarle


Nettsiden oppdateres med eRedaktør