Årsmøte 15 febuar


 

 

Referat fra årsmøtet 2011 i Fiskum Grendeutvalg

Årsmøtet ble holdt på biblioteket, Darbu skole, tirsdag 15. februar kl. 19.15.

Til stede:18 st.

Årsmøtet ble åpnet og vi ble ønsket velkommen av styreleder Jarle Gjøseter. Han fortalte kort om mål og visjoner for Fiskum Grendeutvalg. Grendeutvalget ble startet opp 17/1-2005. Kommunen har valgt Fiskum som kommunens stedsutviklingsplass fra 2011. Grendeutvalget skal sammen med kommunens representant, Anders Stenshorne, være bindeleddet mellom kommunen og innbyggerne på Fiskum.

 

Saksliste:

1. Godkjennelse av innkallelsen til årsmøtet.

Innkallelsen ble enstemmig godkjent.

 

2. Valg av møteleder og sekretær.

Jarle Gjøseter ble valgt til møteleder og Maria Bråthen til sekretær.

 

3. Presentasjon av årsrapporten 2010.

 

Sak 09-2005

GU ønsker igjen å forsøke å få til en ungdomsgruppe.

 

Sak 11-2005 Jernbanekryssning ved stasjon.

Meget viktig for stedsutvikling.

 

Sak 13-2005 Prestegården er lagt ut for salg.

GU ønsker å forhindre at det bygges leiligheter. Dette passer etter vår tanke ikke sammen med middelalderkirken vår.

 

Sak 17-2005 Sti langs Fiskumelva.

Vi fikk se filmen som er laget av fagforbundet fra dugnaden i Anfindshølen. Den er oversatt til flere språk og vises rundt om i Europa. Vi fikk også se video fra åpningen av Anfindshølen. Gudbrand Molandsveen ble takket for vedlikeholdet på Prestøya.

 

Sak 18-2005 Stedsutvikling.

Kommunen informerte at de kan ha pendlerparkering/Bussparkering ferdig til skolestart 2012. Prioriterte saker er sikker jernbanekryssing og fortsatt togstopp.

 

Sak 25-2007 Løkenområdet.

Kommunen informerte at det kommer et høydebasseng for å sikre vannforsyningen for Fiskum og Vestfossen. Området er på ca. 600 mål delt i tre områder hvor det største er på 390 mål.

 

Sak 36-2009 Rullering kommuneplanen.

Her er det viktigste at vi har fremtidig boligretning ved jernbanen for å fremme bruk av kollektivtransport.

 

Sak 37-2009 Fortsatt togstopp.

Vi har invitert og fått ordføreren, kommunalsjefen og jernbaneverket på besøk på møter.

 

Sak 38-2010

Folkeavstemmingen om 3322Darbu eller 3322 Fiskum gjennomført, og kommunen har sent søknad.

 

 

4. Presentasjon av handlingsplan for 2011

 

Handlingsplanen ble godkjent. Årsmøtet ønsket at fokus for arbeidet i 2011 blir mot jernbanen og fortsatt togstopp.

 

5. Presentasjon av regnskap og budsjett.

Regnskap og budsjett ble vedtatt. Vi har budsjettert med 100 000 i gavepenger og må fortsette å sende inn søknader for å få inn midler. Om disse pengene ikke kommer inn kan de heller ikke brukes.

 

6. Valg.

Valgkommiteen hadde gjort en god jobb og valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen, vararepresentanter, revisorer og valgkomité for 1 år. Første vara stiller på styremøtene.

Styret for 2011 ble som følger:

Leder: Jarle Gjøseter (gjenvalgt)

Styremedlemmer: Eldbjørg Raaen (gjenvalgt)

Maria Bråthen (gjenvalgt)

Jarle Huseby (1år igjen)

Thomas Jonsebråten (1år igjen)

Kim Lande Johannesen (ny)

Svein-Otto Lundteigen (ny)

Vararepresentanter: Grethe Gulliksrud (gjenvalgt)

Hilde Ruud (ny)

Firoza Vego (ny)

Revisorer: Gudbrand Molandsveen (gjenvalgt)

Trine Muggerud (gjenvalgt)

 

Valgkomité:

Leder: Per Erik Bergan (gjenvalgt)

Nils Gulliksrud (gjenvalgt)

Valgkommiteen trenger en tredje person som helst bør ha gode kontakter i distriktene. Styret har lovet å forsøke å finne en person i løpet av året.

 

7. Innkomne saker

Det var ingen innkomne saker

Møtet ble avsluttet med utdeling av blomster for flott innsats under året som gått.

 

 

 

Maria Bråthen Jarle Gjøseter

Møtesekretær Leder Fiskum Grendeutvalg


Nettsiden oppdateres med eRedaktør