Møtereferat 02-2008


 

 

Torsdag 07 februar

Sted: Biblioteket

 • Tilstede:
  Eldbjørg Raaen
  Anne Hilleren
  Maren Sofie Lundteigen
  Jens Slotfeldt
  Lars Granbakken

Agenda

 • Forrige møte
 • Årsmøte Torsdag 14 Februar2008
 • Eventuelt
  • Møte mer planutv. 17. jan.
  • Tilknytningsvei og ny E134 i Kongsberg
  • Motivasjonsseminar/bygdekveld
  • Sykkelløype
  • Eventuelt/ungdomskafe

Forrige møte:

Ingen kommentarer

 

Årsmøte 14 Februar 2008 kl 1900 på Fiskum Bibliotek

Annonsering årsmøte: OK, eiker avis, DT, plakater

 

Regnskap fra Eldbjørg:oK

 

Kommentarer til årsberetningen:

 • Innspill til trafikksikkerhetsplan – vi ga innspill. Sak 26 – 2007
 • Ildsjelsvasen bør inn i årsberetning

Kommentarer til handlingsplanen:

 • Tilknytningsvei og videreføring til Kbg.
 • Forslag om egen arbeidsgruppe for jernbanekryssing

 

Saksliste til Årsmøte:

 

 • Godkjenning av møteinnkalling
 • Valg av møteleder og referent
 • Årsberetning
 • Regnskap
 • Budsjett
 • Handlingsplan
 • Innkomne saker
 • Valg
 • Valg av revisor

GU møter 18.30

 

 

Servering årsmøte

Tolleransereiser serverer ?– vi søker om ØEK dekker servering. Anne ringer Anders.

 

 

Saker:

Møte med planutvalget 17 Januar på Biblioteket

Møtet gikk bra med positiv tilbakemelding til G.U.

 

Tilknytningsvei og ny E134 i Kongsberg

G.U. oversender følgende synspunkter til ØEK:

 

Tilknytningsvei bygges etter gjennomføringsavtalen, uavhengig av bompenger i Kongsberg.

 

G.U. ønsker ikke at Gamleveien stenges for trafikk fra Darbu inn til Lurdalen. Fri ferdsel innenfor ØEK.

 

G.U. ønsker ikke bompenger for strekninger innenfor ØEK.

 

G.U ber om å bli holdt orientert om saken videre og inngå som høringsinnstans.

 

 

Sak til årsmøte – jernbaneundergang. – Innkommen sak.

Forslag om egen arbeidsgruppe for jernbanekryssing. Legges frem under årsmøtet.

GU er positive til forslaget.

 

Bygdekveld 28/2

Forandring og forundring ved Tore Fyrand 28/2 KL 19.

 

Sykkelløype

Eldbjørg ringer Jan Kåre om status. Sak på neste møte. Anders forbereder også dette.

 

Eventuelt.

Forslag om å flytte ungdomskaffe fra Kro til Grendehuset fra Rådmann og kulturhus. Ungdomsgruppa

ønsker ikke å være på Grendehuset (er ikke så egnet). Ønsker å fortsette å være på kroa.

Har forslag om jernbanestasjonen. Vi sjekker hvorfor ikke kria kan brukes videre med Anders.


Nettsiden oppdateres med eRedaktør