Møtereferat 02.07.09


 

 

Tilstede : Jarle H, Jarle G, Maria, Per Magne, Eldbjørg, Anne, Lars, Hans,

Anders, Hans-Thore

 

 

Prestegården

Grendeutvalget v/Anne og Eldbjørg har hatt møte med ordfører og varaordfører for å lufte hvordan kommunen ser på Prestegårdens fremtid. Det ble poengtert viktigheten med at gården brukes til allmennyttig formål og at det legges føringer på hvordan gården brukes. Kommunen vil være meget forsiktige med å involvere seg i noe som helst. Men foreslår at man eventuelt danner en stiftelse som ”kjøper” eiendommen (spleiselag) med hjelp av kommunen som for eksempel. Sorenskriver gården. Det er viktig at man lager en helhetlig plan før man involverer kommunen ytterligere.

 

Opplysningsvesenets fond har hatt møte med Landbrukskontoret. De ønsker å selge alt på nedsiden av vegen og beholde jordet foran barnehage og område i toppen av Åleveien. Søknad om deling er planlagt levert før ferien.

 

Invitere Solveig Lysaker, til neste grendeutvalgsmøte for å finne ut mer om hva en stiftelse innebærer. Invitere Reidun Bollerud og Knut Lande for å lodde stemningen fra Gamlekirka etc.

 

Ansvar : Eldbjørg

 

For å se på mulig kommersiell (kafe, restaurant) drift ved siden av at allmennyttige formål inviterer vi Harald Berger og Tonje Holtungen til en befaring.

 

Ansvar : Anders.

 

Elvesti.

Pir

Godkjent i planutvalget 16. juni. Saken går nå til fylkesmannen som muntlig er positiv. Svar kan forventes i midten av august.

 

Man må ha på plass en avtale med Torstein Darbo da hans eiendom vil bli berørt av sti/pir.

 

Ansvar : Anders

 

Det må fremskaffes priser på komplette flytebrygger helst med tegninger.

 

Ansvar : Lars

 

Lars og Hans-Thore avholder en befaring med Torstein Darbo og Knut Lande for å vise planene for sti/pir

 

Ansvar : Lars

 

 

 

 

 

 

Øvre Badedam/sti

Pga misforståelser mellom kommunen og Tormod mangler ansvarlig prosjekterende som medfører at søknaden ikke kan behandles. Det må ordnes et oppklaringsmøte med Tormodd

 

Ansvar : Anders

 

Per Magne og Jarle H. sjekker mulige alternativer.

 

Dunserud Næringsområde

Man ser nå konturende av en plan. Området omhandler ca 500 mål og berører fem grunneiere. Knut Lande, Sigurd Røren og Anders har hatt møte med Asplan Viak. Man ser for seg at det vil være naturlig å danne et selskap hvor man tar med seg profesjonelle utøvere for å dra prosjektet videre.

Grendeutvalget er opptatt av at det blir tatt bygdas interesser blir ivaretatt og at kulturminner blir tatt vare på. Man er videre opptatt av at det er enkel tilgjengelighet til friluftsområdene rundt næringsområdet, samt at bekkedraget blir brukt til friluftsformål/korridor.

 

Kommunen tar sikte på at reguleringsplanen legges ut til høring iløpet av høsten.

 

Regnskapsprogram.

I forbindelse med anleggsarbeidene for badedammer/pir må det utarbeides prosjektregnskap for hvert av prosjektene. For å forenkle dette arbeidet vil det være behov for å anskaffe et regnskapsprogram. (12 – 1500,- kroner).

 

Ansvar : Eldbjørg

 

Hjemmesiden – www.fiskum.info

Denne siden trenger en opprydding. Man må også utarbeide retningslinjer for bruk av den samt at det må være flere som må læres opp i bruk av denne. Tar sikte på å ta opplæring av Hans-Thore, Eldbjørg. Hans-Thore kontakter Nebell og sjekker om han er interesser i å bidra med stoff til hjemmesiden, samt delta i opplæringen.

 

Ansvar : Jarle G.

 

Adkomst Klunderudbakken

Anders har lovet at dette skal komme på plass før ferien.

 

 

 

 

Neste møte :

 

Torsdag 6. august kl 19.00

 

 

Nettsiden oppdateres med eRedaktør