Møtereferat 02.11.2010


 

 

Møtereferat 02.11.2010

Tilstede :

Jarle H, Jarle G, Hans B , Grethe, Lars Maria Morten L, Thomas Eldbjørg,

Ikke tilstede : Per Magne, Even,

 

Sak: Stedsutvikling

- Klagebehandlingen for reguleringsplanen av sentrum

Dette er til behandling hos fylkesmannen. Estimert ferdig senest Mars 2011!

- Henvendelse til GU som omhandler togstopp og jernbaneundergang.

Vi ønsker å beholde jernbanestasjonen med togstopp. Jernbaneverket jobber med dette nå og vi kan forvente en innstilling om ikke så lenge. Dersom den er negativ må GU engasjere seg politisk. I følge Buskerudbyen så ønsker en stopp på Darbu stasjon.

Når det gjelder regulering så har vi gjort det som var ønsket av jernbaneverket. Kommunen viser at stasjonen er et knutepunkt som vi bygger stedet rundt.

Buskerudby prosjektet er blitt brukt for å fremme kollektivitet. Blant annet halvtimes tog. Dette er mulig frem til Hokksund, men ikke videre. Intercity er ønsket av de største stedene. Trafikkprognosene for Darbu stasjon er positive.

Kommunen skal ha møtet med jernbaneverket på fredag. Problemstillingen for Darbu vil bli presentert.

Det er flere ting vi kan gjøre blant annet invitere jernbaneverket til GU’s styremøte for å få informasjon. Aksjon Jarle

Vi trenger et navn for invitasjonen. Aksjon Morten

Vi må be om status i spørretimen. Aksjon Lars

Oppstart av stedsutviklingen

GU har anmodet kommunen om å starte opp planlegging av pendlerparkering, snuplass og vei samt søke om trafikksikkerhetsmidler. Søknadsfrist er 1. desember for midler i 2011.

Søknaden blir sendt før fristen. Midlene som ble vedtatt for oppstart av stedsutvikling er tilgjengelig. Kommunen starter dialog med grunneier.

Det blir et kommuneprosjekt, som blant annet er et krav for å få trafikksikkerhetsmidler.

GU deltar på oppstartsmøte for prosjektet og delta i referansegruppe for prosjektet.

Resten av 2010 og første halvdel av 2011 blir primært til planlegging.

 

Neste trinn er å lage en beskrivelse av forespørsel til konsulenter. Dette må gjøres sammen med GU. Kommunen tar initiativ til et møte. GU kan stille 16. November kl 1900 på Fiskum Bibliotek. Kommunen bekrefter tid og sted. Aksjon Morten

 

Målet er å få sendt forespørsel før jul.

Neste trinn er et par møter med referansegruppen.

 

Det er viktig å lage et helhetsprogram, med mulighet for å kunne realisere isolerte elementer.

Fagkomitemøte 3 og GU trenger et arbeidsmøte for å presentere skisser til plan tentativt i løpet januar. .

 

Erfaringer fra andre stedsutviklingsprosjekter

En må tenke bredde og sette sammen flere typer prosjekter som f.eks både lokale dugnadsprosjekter, kommuneprosjekter, private prosjekter og statlig prosjekter. Alle prosjektene må settes sammen under en paraply og helhetsplanlegging. Det er viktig at politikerne kommer tidlig på banen og blir involvert.

Budsjettrammer:

forslag for 2011 er 1 mill + deler av andre rammer. Hele rammen for stedsutviklingen er ikke behandlet.

Tidsperiode: 3-5 år

- Befaring vedrørende middelalderprosjekter

GU vil gjerne være med på befaring av middelalderprosjekter på Søsterkirkene på jevnaker. Tidspunkt er ikke bestemt, men det er nok en vanlig ukedag. Kommunen sjekker status. Aksjon Morten

 

- Ønsket om vedlikehold av de nye friområdene legges inn til parkavdelingen - budsjett og ressursspørsmål.

Budsjettbehandling pågår.

Sak Fiskumelva

- Bro under jernbanen i tilknytning til stien

Kommunen kan være ansvarlig søker, men det trengs en fra bygda som står oppført som ansvarlig.

Vi trenger liste over naboer som skal ha nabovarsel og kart over området. Aksjon Morten/Anders

- Anfindshølen

Det har vert møte med EEU. Vi får 100 000,- til fri videre stedsutvikling. Vi skal i tillegg fjerne en kvisthaug. 50 000 i år og 50 000 til neste år. Vi sender 2 faktura til EEU en med forfall nå og en med forfall 1. februar 2011. Vi har sendt faktura.

 

Skogskolen kan lage en gapahuk mot at vi betaler materialer. Oppstart er litt uklar.Vi har sendt nødvendig informasjon. Vi ønsker litt størrelse på den. ca 20 personer. Vi trenger skisser til kommunen. Vi sjekker status og spør om dem har forslag til skisser. Aksjon Hans

- Utsiktspunkt over Fiskumvannet

Søknad er skrevet og sendt inn. Kommunen har bestilt kulturminneregistrering for 2011. Et alternativ er kanskje å bygge stien opp istedenfor å grave ned. Aksjon Anders

Vi må purre søknaden til fylkesmannen. Aksjon Jarle G

Rullering av kommuneplan.

Den skal behandles av planutvalget i morgen. Når det gjelder Fiskum så blir det lagt ut forslag om utvidet område nedenfor Fiskum gamle kirke, nytt boligområde nord for stasjonen. Det blir ikke tatt med endring av friluftsområde langs fiskumelva planen er lagt ut på ØEK hjemmeside.

Minner om fristen for innspill til kommuneplanen. Internfrist 9 November innspill sendes til Jarle G. Aksjon Alle

Middag for alle i styre i Grendeutvalget Fredag 21 Januar 2011 kl 1900. Onkel Thor

 


Handlingsplan 2010 og fordeling av ansvarsoppgaver.

•Togstopp på Fiskum - Jarle G

•Jernbaneundergang - Lars G

•Stedsutvikling - Jarle G

•Kommunedelsplanen, Maria

•Videreutvikle elvestien langs Fiskumelva -Jarle H, Maria, Thomas , Hans B

•Avholde folkeavstemning for poststedsnavn, Eldbjørg, Grethe,

•Gjennomføre folkemøter og kursaktiviteter. Hans B

•Prestegården - Lars G

•Tilknytningsvei - Jarle G

•Dunserud Næringsområde - Jarle H

•Profil for grendeutvalget og bygda -WWW Thomas

•Finne ny trase for deler av stien som går fra Heimtun/ Ruudgårdene over til Åssida. Hans B

Nye Saker

Ingen nye saker

 

Dato

Klokke

Ansvar kaffe/kake

5 januar

1900

Hans B

2 Februar

1900

Anne

2 Mars

1900

Jarle G

23 Mars

1900

Eldbjørg

4 Mai

1900

Grethe

1 Juni

1900

Jarle H

6 Juli

1900

FERIE

3 August

1900

Maria

7 sept

1900

Lars

28 September

1900

Hans B

2 November

1900

Jarle G

7 Desember

1900

Thomas

 


Nettsiden oppdateres med eRedaktør