Møtereferat 04-2008


 

 

Torsdag 3 april 2008

 

Sted: Bibliotek

 

Tilstede:

Kim Lande Johannessen

Anders Stenshorne

Eldbjørg Raaen

Maren Lundteigen

Jarle Gjøsæther

Hans Tore Kjeldsrud

Maria Bråthen

Lars Granbakken

 

Agenda:

 1. Gjennomgang av referatet fra forrige møte
 2. Gjennomgang av status på de enkeltes ansvarsområder
  1. Går alt som ønsket?
  2. Er det behov for hjelp eller støtte på noen områder?
  3. Hvordan tenker dere å arbeide videre innenfor deres områder?
 3. Innkomne saker
  1. Søknadsfrist til Kulturminnerådet utgår 15. april, skal vi søke støtte for noe?
 4. Reguleringsplan for Fiskum
  1. Kommentarer til prosess rundt utsendelse av skriv? Forslag til forbedringer til en eventuell neste gang?
  2. 5 tema til diskusjon:
i. Hvem skal si hva og hvordan involvere de oppmøtte på folkemøtet 10/4?
ii. Hva skal vi si om eksisterende grendehus, eldreboliger og Karlsvang?
iii. Hvordan skal eventuelle kommentarer og innspill prosesseres og av hvem?
iv. Hvordan skal Fiskum GU involveres fram mot endelig planvedtak?
v. Hva skal være vår rolle etter endelig vedtak og hvem skal lede prosess?
 1. Eventuelt
  1. For å få ytterligere kontakt med bygda og inspirasjon til nye ideer, skal vi besøke ~10 husstander hver?
  2. Jarle og jeg tenker å ta en prat og saumfaring på meieriet. Noen kommentarer?
  3. Annet ?

 

1 Gjennomgang av referatet fra forrige møte.

Referatet er OK. Maria blir første vara.

2. Gjennomgang av status på de enkeltes ansvarsområder

 

Handlingsplan aktiviteter

 • Lobbyere for at Fiskum blir neste tettsted Kim & Anne Q3 2009 . Vi må passe på ved neste rullering av kommuneplanen.
 • Videreutvikle og avlutte planer for Fiskum stedsutvikling Alle Mai 2008
 • Sikre kvalitet, økonomi og estetikk i gjennomføring av stedsplanene 2009-2011. Anders sjekker om vi kan få til en idedugnad sammen med GU is Skotselva.
 • Arbeide for tidlig bygging av sikker jernbanekryssing Anne 2009
 • Følge opp at Dunserud Næringsområde blir best mulig for Fiskum Kim 2009. Mulig kulturminnevandring etter ferien.
 • Sørge for at ny tilknytningsvei fra E 134 blir bygget så snart som mulig Lars 2009. Hva er opprinelig avtale mellom ØEK og Kongsberg. Hva er nå forespurt i fra ØEK i forhold til dette?
 • Videreutvikle sti langs langs Fiskumelva Kim & Hans Thore.
 • Få gjennomført flott pir med badedam Eldbjørg & Maren Q3 08. Den 16. april kommer miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i kommunen på befaring er på Fiskum her ca. kl 12.
 • Etablere hensiktmessig sykkeltrasser for barn og unge Eldbjørg 2009. Det er i gang med å legge ei løype ved skolen.
 • Følge opp ungdom i Fokus (ungdomsgruppa) Han Tore 2009
 • Gjennomføre folkemøter og kursaktiviteter Eldbjørg 2009. Det blir arrangert tur etter ferien for å se på fortidsminner på det fremtidige industriområdet. Vi vil prøve å få til tiltak med skolen for å jobbe med forebygging.
 • Profilere bygda og grendeutvalget og skape en identitet Jarle. Jarle foreslår å lage t-skjorte med logo på. Vi kan for eksempel dele skjortene ut til de som er med på dugnad. Kanskje også for salg. Deadline om 2 mnd.

 

3 Innkomne saker

a. Søknadsfrist til Kulturminnerådet utgår 15. april, skal vi søke støtte for noe?

Vi søker om forprosjekt til Piren Eldbjørg

4 Reguleringsplan for Fiskum

b. Kommentarer til prosess rundt utsendelse av skriv? Forslag til forbedringer til en eventuell neste gang?

c. 5 tema til diskusjon:

i. Hvem skal si hva og hvordan involvere de oppmøtte på folkemøtet 10/4 ? Anders innleder, Lars presenterer prosessen og hva som er skjedd. Kim møteleder, Eldbjørg møteleder.

ii. Hva skal vi si om eksisterende grendehus, eldreboliger og Karlsvang? Her er vi åpne for forslag.

iii. Hvordan skal eventuelle kommentarer og innspill prosesseres og av hvem? GU prøver å sende inn de kommentarene som kommer og GU sin mening.

iv. Hvordan skal Fiskum GU involveres fram mot endelig planvedtak?

v. Hva skal være vår rolle etter endelig vedtak og hvem skal lede prosess?

Kim reserverer biblioteket, Eldbjørg bestiller kaker, alle tar med kaffe.

5 Eventuelt

a. For å få ytterligere kontakt med bygda og inspirasjon til nye ideer, skal vi besøke ~10 husstander hver? Ikke stemning for husbesøk.

b. Jarle og jeg tenker å ta en prat og saumfaring på meieriet. Noen kommentarer? Jarle og Kim besøker meieriet og informerer om planen.

c. Annet ? Arild Mikkelsen på Heimtun foreslår møte 16/4, noen som vil være med?

d. Lars og Anders tar ansvar for å få gjort tilstandsrapport av Karlsvang

e. Jarle skal sammen med Anders lage et forslag til hvordan man kunne finne ut når nye innbyggere flyttet inn og hvordan de skulle ønskes velkommen

6. Neste møte: mandag 28/4 kl 19.30. Hans Thore tar med Kake neste


Nettsiden oppdateres med eRedaktør