Møtereferat 05-2008


 

 

Torsdag 28 april 2008

Sted: Bibliotek

 

Tilstede:

Kim Lande Johannessen

Eldbjørg Raaen

Maren Lundteigen

Anne Hilleren

Jarle Gjøsæther

Hans Tore Kjeldsrud

Lars Granbakken

 

Agenda:

 1. Kort gjennomgang av alle innkomne høringsuttalelser.
  1. Anders (evt. Arne) gir kort sammendrag av alle uttalelser som ØEK har fått (fint om du kan sende disse på mail i forkant av møtet)
  2. Maren gir kort sammendrag av uttalelser fra folkemøtet (gruppert per tema, send helst ut regruppert versjon av referatet før møtet)
  3. Kim gir rede for dem han har fått direkte
  4. Andre som har fått noen uttalelser?
 2. Drøfting rundt hovedelementer som bør stå i vår uttalelse
 3. Gjennomgang av status og nødvendige tiltak per våre ansvarsområder
 4. Innkomne saker
  1. Nils Christian Røed m. mange flere: Ønsker navneendring av bygd tilbake til Fiskum og Kongsbergveien endret tilbake til Fiskumsletta
  2. Heimtun ønsker hjelp til:
   1. å få gjenåpnet Klunderudbakken for almenn adgang
   2. å få forlenget lysløypa til Heimtun og kvistet den opp
   3. å få støtte til å sette opp en felles glassmonter med GU og Eiker Scene ved butikk
  3. boligsosial handlingsplan 2008-2014 (Eldbjørg orienterer og foreslår kommentar fra GU)
  4. Kommunal plan for fysisk aktivitet og idrett (Jarle gir kort historikk, Kim problematiserer dagens plan)
  5. Leif Haga: Ønske om gangsti mellom Ørretveien og gamleveien nær jernbanekryssing
  6. Janne Fiskum: Vil fjerne elvestinedløp fra Karlsvang og kun bruke nedløp ved bro.
  7. Janne Fiskum: Vil at vi får satt opp skilt ved nedløp om at det ikke er lov med åpen ild uten ved anviste plasser (f. eks. på Prestøya)
  8. Janne Fiskum: Ønsker at GU arrangerer et "Bli kjent med Fiskum" foredrag for nye Heimtun-elever hver høst - (Hva de kan og ikke bør gjøre)
  9. Hans Thore Kjelsrud: Vil ha 30-sone på hele Åleveien og tilgrensende områder
 5. Eventuelt

Referat:

 1.  
 2. Kort gjennomgang av alle innkomne høringsuttalelser. Maren refererte fra folkemøte. Kim oppsummerer hva som er mottatt av innspill. GU sine kommentarer : I område D (ved Karlsvang) ønsker vi å ha "Allmennyttig formål/forretning/bevertning/kontor/bolig". Område øst for skolen endres fra "friområde" til "friområde/landbruk". Vi ønsker at skolebussen kjører opp til rundkjøring ved skolen, ser derfor ikke behov for nye busslommer ved skolen.
 3. Gjennomgang av status og nødvendige tiltak per våre ansvarsområder.
  1. Vi må rydde opp etter sykkelløp langs elva, dugnad 7/6 sammen med idrettslaget. Maren ringer Anders/Rune.
  2. Ungdomsgruppa planlegger ny konsert
  3. Hvordan ønsker vi nye velkommen. Jarle foreslår til neste møte.
 4. Innkomne saker
  1. Nils Christian Røed m. mange flere: Ønsker navneendring av bygd tilbake til Fiskum og Kongsbergveien endret tilbake til Fiskumsletta. Utsettes til neste møte.
  2. Heimtun ønsker hjelp til:

   1. å få gjenåpnet Klunderudbakken for almenn adgang Anders skulle undersøke
   2. å få forlenget lysløypa til Heimtun og kvistet den opp
   3. å få støtte til å sette opp en felles glassmonter med GU og Eiker Scene ved butikk
  3. boligsosial handlingsplan 2008-2014 (Eldbjørg orienterer og foreslår kommentar fra GU) Eldbjørg har forslag til kommentarer.
  4. Kommunal plan for fysisk aktivitet og idrett (Jarle gir kort historikk, Kim problematiserer dagens plan) Utsettes til neste møte.
  5. Leif Haga: Ønske om gangsti mellom Ørretveien og gamleveien nær jernbanekryssing
  6. Janne Fiskum: Vil fjerne elvestinedløp fra Karlsvang og kun bruke nedløp ved bro. Utsettes til neste møte.
  7. Janne Fiskum: Vil at vi får satt opp skilt ved nedløp om at det ikke er lov med åpen ild uten ved anviste plasser (f. eks. på Prestøya) Utsettes til neste møte.
  8. Janne Fiskum: Ønsker at GU arrangerer et "Bli kjent med Fiskum" foredrag for nye Heimtun-elever hver høst - (Hva de kan og ikke bør gjøre) Utsettes til neste møte.
  9. Hans Thore Kjelsrud: Vil ha 30-sone på hele Åleveien og tilgrensende områder Vi kommenterer "Trafikksikkerhetsplan 2007-2011" med at vi ønsker løsning for Darbu skole tidligere.

Nettsiden oppdateres med eRedaktør