Møtereferat 06.08.09


 

 

Tilstede : Lars, Eldbjørg, Maria, Grethe, Jarle H, Anne, Hans, Hans-Thore

 

 

Elvesti.

Her har det dessverre skjedd lite siden sist møte. Ansvarlig prosjekterende er etter hva vi kan erfare ikke på plass og i gangsetting forsinkes. Siden Anders har ferie tas det kontakt med Tormod for å få en statusrapport.

 

Ansvar : Jarle G.

 

Nedre badedam

Prøve å få til en offisiell åpning i løpet av august

 

Øvre badedam

Jarle H. har hatt kontakt med Nils Chr. Røed angående tynning av skogen på andre siden av elven noe han var positiv til. Skal opprettholde kontakten når anleggsarbeidene starter.

 

For å hindre videre utgraving av elva mot Nils Chr. Røed sin eiendom bør man se på muligheten for å ”plastre” kantene. Man må da ta kontakt med Naturskadefondet og NVE.

 

Adkomst Klunderudbakken

Purre opp fremdriften.

 

Prestegården

Inviterte gjester : Solveig Lysaker, Knut Lande og Lidia Ivanova Myhre.

 

Solveig fortalte om erfaringer fra Sorenskriver gården. Solveig og Lidia orienterte om kommunens mulige bidrag. Man kan se bort ifra muligheten til at kommunen vil pådra seg ansvaret for eiendommen. Dette må foregå ved opprettelse av en Stiftelse med eventuelle støtte/venneforeninger ved siden av.

 

Prestegården bør ses på i sammenheng med gamle og nye Fiskum kirke og at man utarbeider en plan for hele området.

 

I det videre arbeidet må man aktivt bruke kulturminnerådet, kulturkonsulenten og innbyggerakademiet.

 

Grendeutvalget søker kommunen om midler til prosjektering av et konsept for bruk av området tuftet på Middelalderen.

 

Ansvar : Lars

 

Møtestruktur

Møtene har opprinnelig vært satt til 19.00 – 21.00. I det siste har møtene blitt vesentlig lenger enn dette. Dette må vi skjepe inn for å gjøre det enklere for folk å delta på hele møtene.

 

Ansvar : ALLE

 

 

 

 

 

Møteplan høstsesongen 2009


Nettsiden oppdateres med eRedaktør