møtereferat 07-2008


 

 

 

Dato: 26.06.08

Sted: biblioteket

Tid 1930 - 220

Tilstede: Anders, Maren, anne, Eldbjørg, Kim, jarle

 

 

Informasjon fra Anders:

Sti til klunderud

Grunneier har fått frist til i august om å komme med et forslag om hvordan ferdsel skal skje

Nedføringsvei
Hvordan gå videre frem. Krevende punkt med mye politisk fokus.

Det er ikke så mye vi kan få gjort. Vi burde invitere oss til Ordføreren og få informasjon om videre strategi. Kim og f.eks Lars bør ta en kontakt over ferien Aksjon Kim

Gangsti mellom Ørretveien og gamle kongsbergveien.
GU tar kontakt med grunneieren og vurdere muligheten for å etablere en sti.

Kim snakke med grunneier og merker eventuelt klart og tydelig opp i et kart og sender til ØEK som tar kontakt for å ordne det formelle.
Aksjon Kim


30 sone på Åleveien
Vi flytter skilt. Aksjon ?


Jernbaneundergang
Det er fortsatt ikke kommet noen informasjon fra jernbaneverket, men det kan forventes at vi møter motstand.

Vi må avvente til vi vet mer. Det kommer ikke innformasjon før etter ferien.

Reguleringsplanen
NVE hadde innsigelse på flomsikring. Det er gjort befaring og det jobbes med dette nå.
Det er bestlit grunnboring for å dokumentere. Dersom dette er Ok så frafaller innsigelsen.


Fylkesmannen vil også fra falle siine kommentarer etter møte med ØEK.
Vi ligger an til å fortsette behandlingen sammen med ØEK i medio august, og i planutvalget i September og kommunestyret i oktober

Elvestien
Spillemidlene har gått til badet i Drammen og det er ikke nok igjen til oss!
Men vi rykker stadig opp på lista. Vi burde invitert Rune på neste i GU møte i September.

Vi ønsker å bli bedre profilert for idrettsmidler. Aksjon Anders

Fiskum Finale rapport versjon II.
Vi har gjort en tentativ avtale og bør be om forslag til innhold på en detalj rapport for en fast pris.

Vi prioriterer 5 punkter for innhold:

Prioritet 1

Den lille badedammen.
Ferdigstillelse og kontakt med stenhugger. Prisoverslag

Prioritet 2
Sti under jernbanen
Detaljtegning og kontakt med jernbaneverket og NVE.

Prioritet 5
Store badedammen
Beder skisser, mer detaljer rundt selve dammen med størrelser og arealdisposisjon

 

Prioritet 3
Prestøya,
Sti ned, universell utforming,
Grillplass, utnytting av benker fra ØEK.

prioritet 4 Pir
Hvordan utforme pir og tilgang som passer bedre inn til alderen på kirken. Litt mer diskret utforming.
Riksantikvaren, etc,

Vi har 30 000 til disp og ser hva vi kan få til. Aksjon JarleFylkesmanne som vurdere vernereglene ønsker innspill.

Vi må sende en skriftlig, våre tanker om ønsker om tilgjenglighet til Anders.
Punkter:
Tilgjenglighet til vannet ved f.eks ved en pir ut i vannet.

Vi sender med skisser som et forslag for hvordan det kan løses.
Ferdsel til kirken med båt har alltid eksistert og vi ønsker å gjenopprette denne muligheten.


Tilgang til fugletårnet, Klopper etc. Aksjon Maren/Eldbjørg

Sykkelbane
Område mellom jernbane, elven og fiskum bygg.
Frode Bolstad, tar med seg Dan & Co og går opp en trase.
Frode B har myndighet til å merke ut trær og skrive en avtale med ØEK og FIL

Ole eller tilsvarende trenger en dag å få tatt med en del av tømmeret.
Det er nødvendig å kalle inn til befaring før ferien. Aksjon Anders

PR og Info


Hilse på nye innbyggere
Anders sender navne liste til GU for hver samling som holdes hos ØEK. Aksjon Anders

Fiskum.Info - Blekke
Burde vi laget til en liten "blekke" som vi sender ut med jevne mellomrom?
Vi burde gjøre det i samarbeid med FIL, eiker scene, etc.
En mal fra designeren vår kunne gjort dette enklere å redigere.
Design må være i hht vår profil. Snakk med designer først.
Vi trenger en redaktør som eier "blekka" og jobben med å redigere.
Kan journalisten i Eikerbladet hjelpe oss med dette?
1000 kr pr utgave i dekning av utgifter. Aksjon Kim

Vi må sjekke om hvorfor aktuelt ikke fungerer på hjemmesiden.
Aksjon Jarle

Ungdomsgruppa
Vi trenger å avklare aktivitetsplanen. Vi sender en mail til Rune og avklare hva som trengs av informasjon. Aksjon Elbjørg
Vi må følge opp ungdomsgruppa og avklare om det skal holdes konsert eller ikke. Aksjon Hans Tore

Aktivitetshus.

Kulturtorg
Sammen med kulturkontoret. Et folkemøte med agenda om kultur og aktivitetshus.
30 min leik som pause innslag. Aksjon Maren
Kunne vi organisert en tur opp til minnene i industriområdet?
Vi sender mail til Rune og sier vi ønsker en brainstorming på nye kultur ideer.
Åpent møte med personlig invitasjon en representant fra hver foreninger.
Hovedoppslag i første utgave i Fiskum.Info blekka. Aksjon Kim

Skulle vi etablert en prosjektgruppe for aktivitetshus? Mandat, Prosess, deltakere?
Vi invitert Åmund Tonna til August møte og snakker om prosessen?
Vi inviterer samtidig FIL og skolen til et eget møte. Aksjon Kim


Nettsiden oppdateres med eRedaktør