møtereferat 09 2007


 

 

Møtereferat 09 07

 

Tilstede: Jens, Maren, Eldbjørg, Jarle, Anders, Linda, Lars

 

Agenda
Sist referat: 08-2007
Ungdomsgruppa sin konsert 2 september
Dato for lavotur med følge.

25-2007 Industriområde på Dunserud

 

Ungdomsgruppa sin konsert 2 september
Konserten er meget vellyket, men for lite folk, ca. 90.

Det er ønske om å gjenta dette neste år.

 

Høring på tak på avgift skogsbilvei.

Vi har gitt innspill på max avgift for skogsbilvei. Vi har svart 40 kr.

 

Forrige møte:

 

Sak 18-2005 Stedsutvikling
Diskusjon rundt plassering av sentrum og høre FIDA sine fremtidsplaner.
Vi sjekker muligheten for utvidelse av parkering og flytting av kloakkledning. ref
skisse fra Fida Eiendom. Aksjon Anders

Vi sjekker muligheten for en studietur til Bærumsverk. Aksjon Hans

Møte i dag: Skisser blir vist for ny butikk der Joker liker i dag. Vi er enige om å sende planforslag for utvikling av nåværende sentrumsområde ut på høring.

Søknadsfrist til Gavefondet er 1 September
Vi har søkt SP Bank Øst, Gjensidige, DNB, gavefond SP Bank 1.

Aksjon Eldbjørg/Jarle


Dato for lavotur med følge.

Fredag 21 September. kl 19
OK for, Hans, Anne, Eldbjørg, Jarle, Maren, Linda, Jens, Anders, Lars,

Kjell Anders, Bekrefter med SMS tilbake til Jarle.

 

25-2007 Industriområde på Dunserud
3D modell over området er bestilt.
kulturminne rapport er bestilt
Biologisk mangfold er bestilt
Landskapsanalyse er bestilt
Vann og avløpsvurdering er igangsatt
Ordfører har vert i kontakt med grunneigere
Flateplan skal være ferdig til våren 2008

Kommunen ønsker at GU bidrar med registrering friluftsliv, løypetraser, utfartsparkering osv
Merking på et kart og en kort beskrivelse, Innlevering før 15 Sept.
Idrettslaget, Utmarkslaget, kontaktes. Aksjon Eldbjørg
Vi trenger et kart som viser området fra Chamilla. Aksjon Jarle

 

Møte 30 August
ØEK informerer om fremdrift.
Grunneiere presentere ders syn.
GU presentere det som er viktig for stedsutvikling, Konsekvenser for FIskum. positive/negative. Aksjon Jarle/Lars?
GU ber om innspill til navnendring på Gamle Kongsbergvei til Sølvveien.Gu

Kaffekoking og kaker. Kaffe, frukt,kaker/kjeks. Toleransereiser? Anne sjekker/organiser

Møte i dag: Bra tilbakemelding og fremmøte på møte.

 

 

Nye saker:

Høring om nye jakttider.

Vi sender over til Utmarkslaget og spør om vi skal mene noe.

 

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet.

Vi svarte på spørsmål fra ØEK om idrett.

 

Neste møte 11/10

Servering neste møte . Aksjon:

 


Nettsiden oppdateres med eRedaktør