Møtereferat 09-2008


 

 

Møtereferat møte 09-2008

Torsdag 04.09.08
Tilstede: Eldbjørg, Kim, Hans Thore, Maria
Forfall: Anne, Jarle, Maren
Gjester: Reidun Bollerud, Bent Eek

1. Oppdatering om relevant nytt fra kommunen Anders / Anne 20 min
- Status framdrift reguleringsplan
Har stoppet helt opp, fra NVE manglende flom i elva og NGI om grunnforhold. For å undersøke grunnforhold må det borres, det vil koste 400.000. Videre prosess vil derfor planlegges nøye og dette forsinker saken.

- Stedsutvikling

- Ny nedføringsvei
Skal komme
- Behov for ny GU-runde i kommunestyret?
Bør møte kommunestyret når vi har en aktuell sak.
- Verneplan for Fiskumvannet
Skal foreligge et utkast som er ferdig, offisell høring, Anders sender oss en kopi.
Videre fremdrift med piren avhenger av denne rapporten

2. Planlegging møte 18.9 Kulturtorg / Kulturhus Bent / Reidun 30 min
Innspill om middelalderarangement. GU er positive at det planlegges er et slikt arrangement på Fiskum - kuturminnedag. Da kan både Gamlekirka, Presteøya, Eiker sene osv. benyttes. Arrangementet kan bli i 2009, dato er ikke satt, men det bør være om sommeren. Vi inviterer til planleggingmøte/kulturtorg 18/9.
Anders mener det er lurt å hente inspirasjon, f.eks. reise til Trondheim og se på Olavsdagene.

3. Elvesti Kim / Jarle
- Beslutte oppgaver dugnad søndag 12. oktober (Kim)
- Beslutte omfang og plan for gravearbeid Lille Badedam (Jarle)
Vi bør få dette på plass, men Jarle har ikke får Tormod i 13-3 til å utale seg og tegne de siste detaljene.

4. Ungdomsgruppa Hans Thore
- Orientere om status og planer videre
- Foreslå hvordan få mer liv i ungdomsgruppa. Møtene flyttes frolig til Grendehuset.

5. Folkemøte samt ordne bilde av oss med DnB Nor og sjekk Eldbjørg
- Skal vi arrangere et folkemøte i høst, i så fall hvilket?
29/4 blir det folkemøte om Kina.
Vi sjekker med FAU og rektor ved Darbu skole om de har ønske om et foredrag.
- andre økonomi-spørsmål vi burde ta stilling til? Eg. stipend/Drift?
Når verneplanen foreligger gir vi banken tilbakemelding.

6. Innkommen sak:
- Som del av stedsutvikling - Kan ØEK regulere falleferdig prestebolig
til parkeringsplass for gamlekirka, og finansiere riving og planering?

7. Eventuelt
Jonny Slottsveen tlf 91675834 i jernbaneverket. ØEK har pålagt tilkobling av avløp. Men jernbaneverket sier det ikke er vann og kloakk så de vil rive bygningen. Hans Tore vil kontakte ham og diskutere hvordan bygges kan brukes videre.

Klunderudbakken, har vært på befaring. Anders har skrevet brev til grunneier med problemstillingen. Stien er nå merket og åpnet til Klunderudbakken.

Kim reiser til Phillipinene fra nyttår av. GU må finne en ny leder da. Vi kan ta valg av lederpå neste årsmøte i februar.

ØEK ønsker å satse på regionsamarbeidet med Drammen, ikke Kongsberg. Hva vil det bety for Darbu og Dunserud? ØEK ønsker å ha et sambeid med Konsgerg om toget og andre saker. Spørretime i kommunestyret : Hva med effekten på Dunserud, jernbanestopphva vil det bety for utviklingen av Fiskum, tilknytningsveien? KL 17 den 10/9.


Nettsiden oppdateres med eRedaktør