Møtereferat 09.05.09


Møtereferat 09.05.09

 

Tilstede : Lars, Eldbjørg, Jarle H, Per Magne, Grethe, Anders, Anne

 

Forfall : Meldt : Hans-Thore, Jarle G. Umeldt : Hans B, Maria

 

 

 

 

Navnvalg Fiskum - Darbu

Eiker Arkiv – Bent Ek har sendt brev.

Valg høsten 2009 vil være vanskelig og gjennomføre, men man må jobbe videre og vi må bli helt klare på hva vi mener og vil. Alle må lese brevet fra Bent Ek frem til neste møte.

 

Eldbjørg tar kontakt med Terje Larsen på universitetet for å skaffe mer bakgrunnsstoff.

 

Elvesti

Sti mellom badedammene:

Fundamentet på stien vil være 3-3,5 meter, det vil bli tilbakefylt slik at synlig grus vil ikke overstige 2 meter.

 

Jarle Huseby vil opprette kontakt med Helge Torgersen i Øvre Eiker Nett og prøve og få til en befaring.

 

Ove Lundteigen har stipulert pris for hugging store badedam til :

Hogstmaskin 2 ½ dag kr 10.000,- + mva

Utkjøring kr 6.000,- + mva

 

Ole Kolkind betaler kr/m3 300,- anslått å være 7-10m3 gran

 

Jarle H., Per Magne og Maria merker hvilke trær som skal stå igjen før hogstarbeidene starter.

 

Hans-Petter Raaen kjører ut virket gratis mot å få resten av virket.

 

Darbu Skole må informeres om videre fremdriftsplan. Skolens elever bør ha en befaring før og etter hogstarbeidene og prøve og dokumentere fremdriften med bla bilder før, under og etter.

 

Aksjon : Jarle H:

 

Sitte benker:

Bestille benker fra Kolkind Sag (Per Røine) som vi får god pris av

2 benker av 3-3,2 meter lengde, 4 benker av 2,5 meter lengde

 

Aksjon : Jarle H.

 

Nedre Badedam

Tormodd i 13-3 mente det var en god ide av vi brukte stein fra steinbrudd eller lignende da dette ville falle mer naturlig inn.

 

 

Pir

Anders hadde med en skisse som er sendt Fylkesmannen. Skal prøve å avholde en befaring med Fylkesmannen raskt.

 

Få tillatelse fra fylke og kommune.

Man må søke dialog med Gamle kirkas venner(Knut Lnade og Reidun Bollerud) før vi sender byggemelding.

 

Aksjon : Anders

 

Må ordne brygge til en fornuftig pris.

 

Aksjon : Jarle H.

 

Eldbjørg sjekker om vi har midler til å gå til innkjøp av elementer til brygge.

 

Prestegårdskogen Fase II

Opplysningsvesenets fond eier grunnen og vil komme med forslag til reguleringsplan i løpet av kort tid.

Man foreslår og dele utbyggingen i 3 felt som for eksempel.

1 felt med seksmannsboliger

1 felt med en og tomannsboliger

1 felt med eneboliger

 

Tilknytningsvei

Penger til tilknytningsvei er funnet og man regner med oppstart innen 4 år.

 

Hvor mange steder skal vi kunne kjøre på tilknytningsveien ?

Beholde den veien som er nå ? (Sidevei til E-134)

Skal det nye feltet i Åleveien kunne kjøre rett inn i tilknytningsveien ?

 

Mange mener det vil være en fordel med flere utkjøringer på tilknytningsveien for å avlaste trafikken gjennom boligfeltet. For eksempel 3 avkjøringer.

 

Prestegården

Opplysningsvesenets fond vil fremme forslag om å få lagt Prestegården ut for salg, alt på nedsiden av veien ca 100da, med unntak av huset til Jarle og Magnus. Gården trenger vedlikehold, huset inneholder muligens sopp.

 

Hva vil Fiskum med Prestegården ?

 

Skal boligtunet skilles ut og jorden selges som tilleggsjord eller skal gården selges som en enhet ?

 

Forslag til bruk av bygningene

Selskapslokaler, museum og kafe

Velstelt gårdstun

 

Umiddelbart ønsker ikke grendeutvalget at gården deles opp og selges som boligtun og tilleggsjord.

 

 

 

 

Dunserud Næringsområde

Anders la fram en 3D modell fra Asplan Viak

Kommunen bygger VA-system inn til tomta anslått kostnad 10 millioner.

Kommunen kan åpne opp for det nå.

 

Utfordringer:

Grunneiere må slå seg sammen og finne en feles plattform

Søke profesjonelle utbyggere

 

Prosessen er i gang.

 

Foredrag med Færøvik

66 stk møtte opp, 55 betalende.

Eldbjørg arrangerer ikke tilsvarende alene en gang til.

 

 

Neste møte :

 

Torsdag 14. mai kl 19.00


Nettsiden oppdateres med eRedaktør