møtereferat 10 2007


 

 

Møtereferat 10 2007

 

Tilstede: Anne, Eldbjørg, Lars

 

Agenda

Sykkelbane

25-2007 Industriområde på Dunserud
Sist referat: 09-2007

 

Sykelbane:

Foreslår at det blir dialog med skolen (vi tar det opp i møte enste uke)

GU er betenkt i forhold til plassering ved Grendehuset pga støy og usikkerhet om videre bruk av G-huset.

Vi er positive til ei løype, men bør det ikke løges noen skisser til mulige løsninger?

Videre mener vi at det bør vurderes 2 løyper, en for off-road som kanskje kan legges sammen med ny lysløpe med lys samt en mindre bane.

Rune Fredriksen ønsker tilbakemelding.

 

 

25-2007 Industriområde på Dunserud

Fra forrige møte:
3D modell over området er bestilt.
kulturminne rapport er bestilt
Biologisk mangfold er bestilt
Landskapsanalyse er bestilt
Vann og avløpsvurdering er igangsatt
Ordfører har vert i kontakt med grunneigere
Flateplan skal være ferdig til våren 2008

Kommunen ønsker at GU bidrar med registrering friluftsliv, løypetraser, utfartsparkering osv
Merking på et kart og en kort beskrivelse, Innlevering før 15 Sept.
Idrettslaget, Utmarkslaget, kontaktes. Aksjon Eldbjørg (er kontaktet)
Vi trenger et kart som viser området fra Chamilla. Aksjon Jarle

 

Forrige møte:

 

Sak 18-2005 Stedsutvikling
Diskusjon rundt plassering av sentrum og høre FIDA sine fremtidsplaner.
Vi sjekker muligheten for utvidelse av parkering og flytting av kloakkledning. ref
skisse fra Fida Eiendom. Aksjon Anders

Vi sjekker muligheten for en studietur til Bærumsverk. Aksjon Hans

Skisser blir vist for ny butikk der Joker liker i dag. Vi er enige om å sende planforslag for utvikling av nåværende sentrumsområde ut på høring.

Siste møte: Avventer planfprslag fra kommunen


Dato for lavotur med følge.

Er gjennomført , veldig bra Jarle !

 

Neste møte 1/11

Servering neste møte . Aksjon: Lars

 

 


Nettsiden oppdateres med eRedaktør