Møtereferat 10 oktober


 

Møtereferat 10 oktober


Tilstede : Jarle G, Jarle H, Jon, Kim, Maria, Eldbjørg, Grethe, Morten L

Ikke tilstede:, Anders, Jens Harald, Svein

 

Sak34-2009 Prestegårdsskogen fase 2

Arne Indrelid fra Hobbelstad&Rønning presenterte nye planer for byggefeltet.

GU har følgende kommentarer og forslag til justeringer

Tomtene i øvre rekke økes litt i størrelse til fordel for mindre  grøntområde, mot at stier rundt blir opparbeidet gruskvalitet istedenfor kun skogsbunn.

Ballslette og lekeområde flyttes mot parkering og reduseres i størrelse for å gi plass til en ekstra tomt mot at det lages en sti med grus og vann, strøm kloakk og fiberrør ned til amfi i anfindshølen.

Byggefeltet må integreres mot ny nedføringsvei og som i parallell har gruset sti opp til vei og steinalderplassen.

Utearbeide en konseptskisse for steinalderplassen som blir en naturlig møteplass for tilkoblede stier i gruskvalitet. Er det satt av nok plass til å lage et verdig markeringspunkt?

 

18-2005 stedsutvikling

Fiskum er øremerket med 1 mill for 2012. Vi har gjort følgende prioritering og sendt til kommunen.

100 000 til fiskumelva

Reparere skader på krakker etter flommen Frida.

Bygge et sikkerhetsgjerde langs volleyballbanen.

Ferdigstille prosjektering av å knytte sammen sti mellom butikk og lille badedam.

500 000 til flerbrukshus.

Starte opp prosjektering og skrive søknader

400 000 til miljøgate og torg i sentrum.

Starte opp planlegging og prosjektering

forslag til prioritering og budsjettestimater for 2013

Gjennomføre sti under jernbanen 0,5 mill

Fullføre prosjektering av flerbrukshus 0,7 mill

Fullføre sentrumstorg 2.5 mill

 

Kommunestyremøte vedtok prioriteringen i går. Vi fikk innvilget bruken av 1 mill som innstilt i fag komite, men det ble understreket at det ikke er en automatikk i bevilgning av midler til bygging av flerbrukshus.

Rådmannen kaller inn GU for videre arbeid med iverksettelse av disponering av midler for flerbrukshus og miljøgate. Aksjon Morten L

Midler til elva kan iverksettes og faktura sendes til kommunen merket med Morten L

 

18-03 Pendlerparkering og bussnuplass ved Darbu stasjon og skole.

De innkommende tilbud er gjennomgått og kontrollregnet. Etter gjennomgang av tilbud er det behov for enkelte juridiske avklaringer i forhold til regelverket for anskaffelser.

Det forventes en avklaring fra kommuneadvokaten i løpet av denne eller neste uke.

Oppstart blir da så snart klagefristen er utløpt, håper på siste halvdel av oktober.

 

44- 2012 Fiskum Flerbrukshus

Prosjekt, planer og budsjetter forankret i bygda. Oversendt til kommunesjef. Avventer og følger opp videre respons fra kommunen. Skal forsøke å få Kongsberg med på å støtte planene. Dette vil kunne utløse 20% ekstra tippemidler. Aksjon Kim

11-2005 Undergang under jernbanen ved Darbu stasjon

JBV har svart på brevet fra kommunen og det er avtalt møte neste onsdag. Kommunen tar dette første møtet alene. Et oppfølgingsmøte er ønsket og gjerne på Fiskum.

 

45 – 2012 Miljøgate og sentrumsopprustning

Landskapsarkitekten Kristine Laukeli fra Laukelig landskapsarkitekt (906 48 611 )som har laget skissene til parkeringen er interessert i å jobbe med Fiskum miljøgate.

Vi ønsker også tegninger og kostnadsnedbryting fra skotselva. Aksjon Roger

En prototype av gatelamper er snart klar for å se på i Skotselv. GU må bli informert om dette når det klart. Aksjon Roger

Arbeidsgruppa har satt sammen et dokument med forskjellige alternativer.

 

17-2005 Sti langs Fiskumelva

17-1 Undergang under jernbanen ved Fiskumelva

ØEK leier inn en tredje part til å tegne dette i detalj. Vi trenger minst 40 000,- for å få prosjektert arbeidene ferdig. NVE har forlangt dokumentasjon fra ansvarlig utførende med nødvendige godkjenninger (minst klasse 2). Aksjon Anders, få kostnadsestimert arbeidene og se om kan finne penger

17-5 Utsiktspunkt over Fiskumvannet

Vi sjekker om det er mulig å flytte traseen til andre siden av bekken på Darbu sin grunn.

Vi vurderer om vi klarer å reversere aksjonen til Opplysningsvesenets fond.

 Aksjon Jarle H

 

17-6 Tømming av do og søppel på Anfindshølen og ved gamlekirka

Saniteten kan hjelpe oss med tømming av utedoen.

 

17-7 Dugnad og pleie av eksisterende sti og anlegg langs Fiskumelva

Dugnad langs fiskum elva slutten av Oktober.

Søndag 28 oktober kl 1000. sett av tiden. WWW side og FB. Aksjon Jarle

Detaljer planlegges på neste møte 10. oktober

Pølser, kaffer, saft brus, kaker, Aksjon Grethe

Kaffe og takke til pølse. Aksjon Jarle

Aktiviteter

 • Rydde nedenfor fiskum kirke
 • Montere sammen benker. Leie inn en som koordinerer. Ole/ Tore Aksjon Jon
 • Rydde rekved og brenne bål
 • Ryddesag
 • Flisekutter. Jens? Aksjon Jarle

 

46-2012 Gjennomføre et kulturarrangement i Anfinnshølen

Skulle gjerne hatt oppdatering fra Anders om status på dette. Aksjon Anders, oppdatere om status og få Håkon (?) til å koordinere

 

06-2005 Helhetlig profil for grendeutvalget og bygda

06-1 Nytt WWW redigeringsverktøy

Tatt i bruk, ny web side er etablert og funksjonaliteten er ganske god. Jarle G oppdaterer videre (Maria og Jon blir med på ”kurs” etter hvert)

Vi har nå fått gjestenett på biblioteket.

16-2005 Prestegården

Opplysningsvesentsfond har informert kommunen om at dem ønsker å selge prestegården med jorder som ligger på nedsiden av veien under ett. Kommunen har informert om at GU ønsker å være med i prosessen.

Andre saker:

Støtten til grendeutvalget er redusert til det halve! Grendeutvalget er svært skuffet over denne beslutningen midt i budsjettåret og vil kunne får konsekvenser for innsats og gjennomføringsevner.

Søknad om trafikksikringstiltak

Gangfelt ved utkjøringen fra lurdalen og inn på gamle E134?

 

Ansvarsfordeling FGU for 2012

 • Stedsutvikling (Hovedsak kommende 5 år)
  • Bygge pendlerparkering, snuplass for buss ved skolen og videreutvikling av stasjonsområdet. Jarle H
  • Utarbeide detaljprosjekt med kostnadsoverslag for flerbrukshus Kim
  • Konkretisere planer for jernbaneundergang sammen med JBV og ØEK Jarle G /Jon
  • Revidere designskisser for miljøgate fra Fiskum kirke til Heimtun. Eldbjørg/ Grethe/Maria/Anders
  • Bidra til videre utvikling av sentrumsplanene rundt butikken sammen med grunneiere. Eldbjørg/Grethe/Maria/Anders
  • Videreutvikle elvestien langs Fiskumelva - sammenhengende trase fra Fiskumvannet til Nyrudhølen. Jarle H, Svein , Jarle G, Jon
 • Gjennomføre et kulturarrangement i Andfindshølen Anders, Eldbjørg, Jarle G, Grethe, Jon
 • Fortsette profilering av grendeutvalget og bygda – skape en identitet
 • Fiskum info (Kim-mai) Eldbjørg/Grethe
 • WWW.fiskum.info Jarle G/Maria/Jon
 • Følge opp Prestegården – jobbe med å vurdere alternativ bruk. Svein L
 • Følge opp at planleggingen av Løken Næringsområde skjer ihht grendeutvalgets føringer. Kim
 • Engasjere oss i planlegging av ny tilknytningsvei – skal fullføres før videreføring av E-134 påbegynnes. Jarle G
 • Inngå avtale med grunneiere for bruk av trase for deler av stien som går fra Heimtun/ Ruudgårdene over til Åssida. Anders
 • Støtte initiativ fra ungdommen om å etablere en ungdomsgruppe igjen. Jon

Møtedatoer

Vi beslutter ny møtedag:

Første Tirsdagen hver mnd. Kl 1930 – 2130

NB neste møte blir da tirsdag 6 November kl 1930.

Endre reservasjon av møterom. Aksjon Jarle

Fast referent fra neste møte -  Jon

Dato Kaffe/kake

4 April Svein (ikke møtt til møtet)

2 mai Jon

6 juni Eldbjørg

4 juli Jarle G

1 August Maria

5 September

10 oktober Jarle H

7 November Kim

5 Desember Grethe

2 januar Svein

Jon


Alle rettigheter © 2011

Nettsiden oppdateres med eRedaktør levert av Itum.

 


Nettsiden oppdateres med eRedaktør