Møtereferat 11 2007


 

 

Møtereferat November møte Fiskum Grendeutvalg

Tilstede:

Linda Lavik

Anders Stenshorne,

Morten Lauvbu,

Jens Slotfelt,

Maren Sofie Lundteigen,

Eirin Gislerud,

Jarle Gjøsæther, Lars Granbakken (delvis)

 

 

 

Presentasjon av høringsutkast for sentrum, jernbane, og skoleområdet Anders & Morten

 

Gjennomgang av forslag til reguleringsplan for sentrale deler av Darbu.

Planen er ihht til tidligere tanker med fokusering på dagens sentrum ny parkering til skolen, jernbaneundergang

 

Videre behandlingsprosess:

Planen skal behandles av planutvalget medio januar hvor de skal anbefale om planen kan sendes ut til offentlig ettersyn.

Etter behandling skal det legges frem til rådmannen og som bestemmer om den skal legges ut offentlig.

Sendes til alle organisasjoner, berørte aktører med ca 5-6 ukers høringsfrist samt presentasjon på et folkemøte.

Kommunen og GU gjør i løpet av mars en gjennomgang av innspill.

Er det mange endringer så må den sendes ut på ny høring og tilhørende behandling.

Dersom det er få kommentere så kan det endres og fremme planen til planutvalget for en andre gangs behandling.

- Planutvalget vil etter behandling legge den frem til kommunestyret.

Etter behandling/godkjenning i kommunestyret så blir den oversendt til fylkesmannen som har 3 uker på seg til

å se på kommentarer og behandling. Planen er da godkjent.

 

Med en høringsrunde blir den ferdig ca juni og dersom det blir to runder så blir den ferdig ca september.

 

Stedsutviklingsmidler for Fiskum er planlagt å bli frigjort i 2009/2010.

Frie midler er ca på 4 mill/år.

 

Elektronisk kopi sendes til GU. Aksjon Anders

 

Status Dunserud Næringsområde.

Området vest for Løkenveien vil gå ut. Det legges inn en planfri kryssing av ny vei og tursti som går under E134.

Området som er igjen er ca 600daa. Hva som skal dokumenteres videre er godkjent av kommunestyret.

Etter at områdene er klarlagt så blir det en ny diskusjon med aktuelle grunneiere.

3D modell er snart klar for presentasjon.

 

 

Treff på Kroa i Desember?

Et tilbud fra kommunen om kaffe og kaker på kroa tidlig i Desember. GU takker ja.

Reservering på kroa 1800 til 1900 for ca 30 personer. bruk av Storskjermen. Aksjon Linda

Invitere Varaordfører og lage plakat Aksjon Linda

Vi trenger å markedsføre det WWW, pressemelding. Aksjon Jarle

 

 

Merking av avkjørsel til Darbu Stasjon.

Vi er enig at det trengs. Vi sender et brev til Statens veivesen region sør.

Ved Truls Fyrrand. Aksjon Jarle

 

En siste høstdugnad i elva før vinteren?

Lørdag 17 November kl 1000 - 1600.

Oppmøte Fiskum Gamle kirke.

Værforbehold om snøfritt.

Informasjon legges inn på samme plakat som samling på Kroa. Aksjon Linda

 

Ryddesag med bensin Aksjon Jarle/Gudbrand

Traktor med fliskutter Aksjon Jens

Direktekontakt Aksjon Eldbjørg/Jarle

 


Nettsiden oppdateres med eRedaktør