Møtereferat 11-2008


 

 

Møtereferat møte 11-2008

Torsdag 06.11.08
Tilstede: Eldbjørg, Kim, Hans Thore, Maria, Anne, Maren, Anders, Lars

Ikke tilstede: Jarle

 

 

1. Besøk fra DnB (bank) som har gitt 200.000 til elveprosjektet. De ble orientert om planene for prosjektet og at pengene de gar gitt går til lille badedam.

2. Fiskum Info - utkast til nov. nr. Bjørn Erik gjennomgikk aktiviteter frem til februar. Forslaget til neste Info sendes deltagerne i GU for kommentarer og alle passer på å gi tilbakemelding på arrangementer.

2. Oppdatering fra ØEK v/Anders
- Stedsutvikling: Planutvalget har innstilt å bevilge 400.000 til nødvendige grunnundersøkelser for leire. Rådmannens instilling var å ikke bevilge penger! GU er svært fornøyd me planutvalgets vedtak. Saken går nå til behandling i kommunestyre neste onsdag. GU gjør det som er mulig for å påvirke et positivt vedtak.
- 30-sone Åleveien (fortsatt ikke på plass): Anders purrer på skiltet
- Jernbaneverket / finansiering undergang : Jernbaneutvalget har ikke svart på plan for stedutvikling. Anne og Lars inviterer Per Erik og Knut L til møte og starter bearbeiding av jernbaneverket.
- Rydding langs jernbanen
- Løken næringsområde
- Klunderudbakken : Neste uke nytt møte med grunneier. Anders og Svein Thore holder i saken
- Fiskumvannreservatplan : se egen orientering under. Tilsutning til de fire 4 punktene som ble foreslått. Vedtaket sendes Anders. Anders ber Tormod tegne skisser for Pir. Foredrag 22/1-09 med Norges Ornotoligiske Forening (NOF) ØE, Lars kontakter kontakte Per Øystein og Egil Mikalsen.
- Opplysningsvesenets fond: Når Presgårdskolgen plan er ferdig kommer opplysningsvesents fond.

4. Ungdomsgruppa - status og vei videre v/ Hans Thore: Leter fremdeles etter nytt lokale for ungsdomslokale neste år. Planlegger konsert på Eiker sene.
5. Gangsti Ørretveien - Gamleveien status Lars: ikke kommet i kontakt med grunneier, Anders får ØEK til å skrive brev til grunneier.
6. Flerbrukshus status og vei videre v/Kim: Møte med interesenter settes i gang. Konsulent til første møte. Vi inviterer til møte, innledning av Lars.
7. Eventuelt

8. Oppsummering

 

Maren ordner kaffe og noko attåt til neste møte.

 

Vedtak om Fiskumvannet naturreservat:

GU vedtok innstillingen som er:

1. Støtte til klopping ut til fugletårnet ønsket av NOF
NOF ØE ønsker å etablere en bedre parkering og adkomst til fugletårnet. Det er tegnet inn to alternative adkomster som benyttes i dag. Endringen ligger i at deler av stien kloppes. Det er delen tegnet med heltrukken linje på skissen evt. i rett linje over myra. Parkeringen kan evt. trekkes noe med syd om det gir bedre utkjøring.
Forslag til vedtak: Fiskum grendeutvalg støtter forslaget om etablering av parkering for buss samt klopping av stien. GU forutsetter at stien utføres på en forsvarlig måte, slik at ikke bare fuglelivet vernes, men at stien lages med en høy estetisk utforming slik at besøkende får et positivt inntrykk av bygda. Videre at det legges til rette for flest mulig kan besøke tårnet (barn, eldre osv.).
2. Forslag om bygging av pir fremmes og begrunnes
Fiskum GU ønsker å bygge en pir ut i FIskumvannet i området ved Gamlekirka.
Forslag til vedtak: Fiskum grendeutvalg fremmer forslag om bygging av en pir i området ved Fiskum gamle kirke. Hovedhensikten med piren er å være et endepunkt på stien ned til vannet samt gi innbyggerne en opplevelse av vannet og reservatet. Plassering og utforming må tilpasses reservatets premisser. GU mener det i tusen år har vært ferdsel ved vannet og spesielt ved gamlekirka, en pir vil være en naturlig del av et levende kuturlandskap. Sti og pir vil gå rett ut i vannet og inngrepet blir dermed lite. Piren vil gi mulighet til å studere naturen og således benyttes i pedagogisk for barnehage, barneskole, innbyggere og besøkende. Dette forventes å fremme forståelse for reservatet i bygda og dermed styrke vernet. Piren kan også benyttes av fugleinteresserte for å bedre tilgangen til denne delen av vannet.
3. Foredrag om reservatet fra NOF
Det er foreslått at det jobbes med økt forståelse for reservatet i bygda. Reservatet kan og bør gi positive opplevelser for innbyggerne. Derfor ønsker vi å få NOF ØE til å holde et foredrag i vinter om reservatet, noe de sier seg villig til. Vi må bare avtale sted og dato, forslag og 22/1 på biblioteket. Videre tenker vi å følge opp med en tur langs vannet til våren.
Forslag til vedtak: Det avholdes møte med NOF ØE på des møte, for å forberede foredraget. Vi ønsker å holde foredraget i februar i biblioteket.
4. Innspill til ny forvaltningsplan
Fiskum GU har mottatt første forslag til ny forvaltningsplan for Fiskumvannet og deltatt på et kontaktmøte. Noen innspill fra oss så langt:
•Det er viktig å fremme variert, men forsvarlig, bruke av kulturlandskapet i og utenfor verneområdet. GU ønsker et variert kulturlandskap som understøtter et variert dyreliv og en variert forsvarlig menneskelig aktivitet.
•GU vil støtte tiltak som beiting og rydding for å vedlikeholde et åpent landskap også ut mot vannet.
•Tiltak må fremmes for å fremme positiv bruk av vannet slik at vannet kan oppleves som en ressurs også for innbyggerne i bygda. Dette forventes å styrke vernet.
•Det bør legges større vekt på informasjonsarbeid. Grunneiere og de som ferdes i og opp til reservatet må vite mer om ønsket og uønsket adferd.
•Videre mener GU at verneplanen bør vise hva som påvirker verneområdet utenfra og at disse faktorene overvåkes regelmessig,

Nettsiden oppdateres med eRedaktør