Møtereferat 11 April


Tilstede :, Jarle H, Eldbjørg, Kim, Grethe, Jon, Jens Harald

Ikke tilstede:            Jarle G, Svein, Anders, Maria

 

18-2005 stedsutvikling

Fiskum er øremerket med 1 mill for 2012.

18-03 Pendlerparkering og bussnuplass ved Darbu stasjon og skole.

Flere parkeringsplasser har blitt tegnet inn, 15 ekstra til lærere. Også noen ekstra til flerbrukshus.

ØEK har blitt bevilget 2.5 millioner fra Buskerudbyen til bygging av pendlerparkering ved Darbu stasjon. Kim har sendt mail til ordfører for å spørre om prosess videre, hun skulle høre med rådmann om hva vi kan få gjort videre. Jarle har også sendt mail til Morten Lauvbu om status. FGU inviterer Morten med Roger til neste møte for å presentere detaljert prosess og planer. Aksjon Jarle G, sende mail til Morten og invitere ham og Roger til FGU-møte i mai for å legge fram planer for pendlerparkering

44- 2012 Fiskum Flerbrukshus

Prosjekt, planer og budsjetter forankret i bygda. Oversendt til kommunesjef. Avventer og følger opp videre respons fra kommunen. Skal forsøke å få Kongsberg med på å støtte planene. Dette vil kunne utløse 20% ekstra tippemidler. Aksjon Kim

11-2005 Undergang under jernbanen ved Darbu stasjon

Kostnadsanslag fra JBV i høst 2011, 20 MNOK inkl. kostnader for buss for tog, etc

Kommunen retter en formell henvendelse til JBV for å formalisere en plan for å sikre jernbaneundergang. Aksjon Jarle G, følge opp Morten

45 – 2012  Miljøgate og sentrumsopprustning

Setter av noe tid til prat om miljøgate og sentrumsplan i junimøtet. Fida eiendom og Eiker eiendomsutvikling har varslet at de forventer at alt skal være klart til oppstart i mai.

17-2005 Sti langs Fiskumelva

17-1 Undergang under jernbanen ved Fiskumelva

ØEK leier inn en tredje part til å tegne dette i detalj. Vi trenger minst 40 000,- for å få prosjektert arbeidene ferdig. NVE har forlangt dokumentasjon fra ansvarlig utførende med nødvendige godkjenninger (minst klasse 2). Aksjon Anders, få kostnadsestimert arbeidene og se om kan finne penger

17-3 Ny gapahuk i Anfindshølen

Nå nesten ferdig. Kommer igjen til våren og ferdigstiller. Aksjon Jarle H – ringe og avklare videre arbeid

17-4 Toalett på Anfindshølen

Toalett er på plass. Jarle H fikk Saniteten til å sponse utgifter til installasjon av toalett.

17-5 Utsiktspunkt over Fiskumvannet

Vi skriver en søknad til kommunen om bygging etter at Knut Lande har konferert med Riksantikvaren. Aksjon Jarle H

Anders bekreftet i møtet at kommunen kunne dekke kommunale saksbehandlingskostnader dersom vi sendte søknad.

17-6 Tømming av do og søppel på Anfindshølen og ved gamlekirka

Vi har sendt søknad til kommunen for tømming av do ved gamlekirke. Vi har fått avslag. FGU har selv bekostet tømming av do ved Anfindshølen. Aksjon Kim – ringer og spør kultursjef, hvis må søke på ny til annet budsjett Maria søke på ny

17-7 Dugnad og pleie av eksisterende sti og anlegg langs Fiskumelva

 • Graving i lille badedam – fjerning av løsmasser til flatt berg kommer fram. Aksjon Jarle H – tar minigraver
 • Fullgjødning og frø ved store badedam - dugnadskomite kjøper inn og får refundert. Aksjon dugnadskomite
 • Klipping av amfi gress – forsøke å leie ulike utstyr for å ordne med ryggstø og amfi. Kjøper evt det som fungerer best. Aksjon dugnadskomite
 • Søke kulturmidler til liten gressklipper og dieseldrevet hekkesaks – Aksjon Eldbjørg
 • Rydding langs stien. Allerede utført mhp Scott cup og også ryddet oppover. Høstdugnad kan ta både langs vannet og langs stien. Legger opp til vårdugnad 5. mai fra 10-15. Plakater og notis i Fiskum info. Aksjon Eldbjørg lage og Maria henger opp
 • Høstdugnad etter høstferien, kommer tilbake med tidspunkt.

46-2012 Gjennomføre et kulturarrangement i Anfinnshølen

Skulle gjerne hatt oppdatering fra Anders om status på dette. Aksjon Anders, oppdatere om status og få Håkon (?) til å koordinere

06-2005 Helhetlig profil for grendeutvalget og bygda

06-1 Nytt WWW redigeringsverktøy

Tatt i bruk, ny web side er etablert og funksjonaliteten er ganske god. Jarle G oppdaterer videre (Maria og Jon blir med på ”kurs” etter hvert)

06-2 Fiskum info

Nytt nr kommer ut uka før 17. mai. Standard innhold, men litt også om 17. mai. Alle sponsor penger er kommet inn. Kim prater med Fiskum Bygg og Joker om sponsing. Eldbjørg spør Fiskum Plate og Sveis om sponsing. Eldbjørg og Maria ordner med neste nr etter det, anslagsvis slutten av september, evt. oktober. Aksjon Kim og Eldbjørg

16-2005 Prestegården

Svein holder i dette videre. Ingen aksjoner per nå, avventer videre bevegelse fra Opplysningsvesenets fond. Aksjon ingen

Ansvarsfordeling FGU for 2012

 • Stedsutvikling (Hovedsak kommende 5 år)
  • Bygge pendlerparkering, snuplass for buss ved skolen og videreutvikling av stasjonsområdet. Jarle H
  • Utarbeide detaljprosjekt med kostnadsoverslag for flerbrukshus Kim
  • Konkretisere planer for jernbaneundergang sammen med JBV og ØEK Jarle G /Jon
  • Revidere designskisser for miljøgate fra Fiskum kirke til Heimtun. Eldbjørg/ Grethe/Maria/Anders
  • Bidra til videre utvikling av sentrumsplanene rundt butikken sammen med grunneiere. Eldbjørg/Grethe/Maria/Anders
  • Videreutvikle elvestien langs Fiskumelva - sammenhengende trase fra Fiskumvannet til Nyrudhølen. Jarle H, Svein , Jarle G, Jon
 • Gjennomføre et kulturarrangement i Andfindshølen Anders, Eldbjørg, Jarle G, Grethe, Jon
 • Fortsette profilering av grendeutvalget og bygda – skape en identitet
 • Fiskum info (Kim-mai) Eldbjørg/Grethe
 • WWW.fiskum.info Jarle G/Maria/Jon
 • Følge opp Prestegården – jobbe med å vurdere alternativ bruk. Svein L
 • Følge opp at planleggingen av Løken Næringsområde skjer ihht grendeutvalgets føringer. Kim
 • Engasjere oss i planlegging av ny tilknytningsvei – skal fullføres før videreføring av E-134 påbegynnes. Jarle G
 • Inngå avtale med grunneiere for bruk av trase for deler av stien som går fra Heimtun/ Ruudgårdene over til Åssida. Anders
 • Støtte initiativ fra ungdommen om å etablere en ungdomsgruppe igjen. Jon

Møtedatoer ( Første onsdagen hver mnd)

Dato Kaffe/kake

4 April Svein (ikke møtt til møtet)

2 mai Jon

6 juni Eldbjørg

4 juli Jarle G

1 August Maria

5 September Jarle H

3 oktober Kim

7 November Grethe

5 Desember Svein

2 januar Jon

 


Nettsiden oppdateres med eRedaktør