Møtereferat 12 mars


Møtereferat 12. mars 2015

 

 

Kl.19.00 - 21.30. Biblioteket Darbu.

 

Tilstede: Jarle Huseby, Kim Lande, Hanne Firing, Bjørn Erik Nebell, Nina Kirkerød Lundteigen, Kim Mogen Myhre. Anders Stenshorne

 

Ikke tilstede: Jon Jørgensen

 

Kjære leser. Takk for at du leser referatet som viser aktive saker. Vi noterer inn oppdateringer der det er bevegelser. De sakene du er spesielt opptatt av kan du dermed lett følge. Vi er glade for alle henvendelser vedr aktive eller nye saker.

 

Ny konstituering av sekretær ettersom Jon Jørgensen er sykemeldt:

          Bjørn Erik Nebell

 

Sakshistorikk over aktive saker:

79-2014: Fiskum flerbruksanlegg

  1. Sykkelløype/ skileikanlegg ved skolen
  2. 11-kunstgressbane ved skolen
  3. Lengdehopp
  4. Løpebane

9.10.14: Kim og Jarle hadde lagt ned enormt med arbeid for å lage gode planer og har koordninert med kommunen. Planen fremstår som seriøse og gjennomførbare. Grendeutvalget gikk enstemmig inn for søknadene som inkluderer finansieringsplan.

 11.12.14: Målsetting: Ferdig bygget september 2015.  Dette vil innbefatte noen unike dugnadsopplevelser som bygda kommer til å glede seg over i lang tid.  Ny fotballbane og sykkelløype er første byggetrinn med ferdigstillelse i september 2015. Alt ligger da klart for bygging av nytt flerbrukshus når kommunen har midler tilgjengelig. All logistikk er tatt hensyn til i de ulike byggetrinn.

12.2.15: Noen utfordringer med grunnerverv og mulig forsinkelse

12.3.15: Fortsatt vanskeligheter med grunnerverv

 

83 – 2015 Markedsdag i Anfindshølen 2015

12.3.2015 Solvor tar på seg ansvaret med å arrangere markedsdag i år

 

56-2013 Boligområde på nordsiden av jernbanen.

pr 1.10.13 Grunneierne har hatt møte for å koordinere arbeidet. Grunneierne jobber med valg av advokat for samarbeidsavtale og mulige løsninger.

5 nov. Arbeidet med koordinering pågår. Ingen ny informasjon. Kommunen er klar til å assistere ved behov.

07.01.14 Ingen ny informasjon

04.3.14 Boligtomter bak Darbu Stasjon opprettholdes, noen justeringer vurderes (info fra ØEK)

 

44- 2012 Flerbrukshus:

05.11

Søknad er sendt til idrettskonsulenten som skal sende det videre til departementet.:-) Det er blitt gjort en kjempe jobb i prosjektgruppa. Forprosjektet er gjennomført innenfor budsjettet. Vi må følge opp eventuelle spørsmål fra Idrettskonsulent.

Pr 3.12.13: Ny flerbrukshall er tatt inn i Øvre Eikers kommunale plan. Står p.t. på uprioritert liste. GU ved Kim Lande søker om tilskudd via Buskerud fylkeskommune innen 1.3.13.

4.2.14: Avtalt møte mandag 10.2.14 m rådmann og ordfører sammen med prosjektgruppa for flerbruks hus.

4.3.14 Møte avholdt, ikke sannsynlig å få vedtak om flerbruks hus før Eikertun er ferdigbygd, tidligst i 2017

 

45-2012 Miljøgate og sentrumsopprustning:

01.10.2013. Møte med Statens veivesen, ØEK og arkitekt er avholdt. Vi fikk i utgangspunktet gode tilbakemeldinger på våre ideer. Kristine jobber med et prosjektnotat til Statens veivesen som også skal inkludere kostnadsestimat

05.11 Vi har fått et første utkast fra arkitekten. Vi må kommentere og sende innspill. Kommentarer sendes til Jarle G og Eldbjørg

07.01.14 Vi fikk presentert siste versjon av rapporten for miljøgate. Rapporten var veldig bra og kommunen vil sammen med arkitekten presentere den for staten veivesen den 24. januar 2014.

GU baserer seg på å presentere planen på årsmøtet i februar.

GU har fått en søknad om disposisjon om å fravike rekkefølgebestemmelse om å bygge bro som en del av butikken. GU går inn for å godkjenne disposisjonen. Svar til ØEK. Aksjon Jarle G

4.2.14: Møte m vegvesenet. De var fornøyd med rapporten GU har laget. Sparer vegvesenet for mye tid i sin planlegging.

4.3.14 Humlebekk holder i prosess mot Vegvesen, FGU bør prioritere tiltak som skal utføres og legge fram anbefaling til folkemøte, tema neste GU-møte

4.9.14 Eldbjørg kontakter Roger Humlebekk om saken. Kim kontakter Narum.

9.10.14: Siste nytt fra kommunen er at miljøgata vil først bli bygget etter at nedføringsveien fra R134 er ferdig. Den gjøres ferdig i løpet av 2015 og miljøgata vil derfor bygges i 2016.

12.3.2015 Avtalt å følge opp dette i juni møtet og få kalt inn til møte med vegvesen og kommune

 

 

11-2005 Jernbaneundergangen:

05.11. Møtet med Asplan Viak og Jernbaneverker vil bli holdt den 13. november kl. 12:30

(frammøte på stasjonen). Det bør være med et par stk. fra GU.

Planen er en å få til en tredeling av utgifter mellom JBV, ØEK og Buskerudbyen.

Pr 3.12.13: Mottatt ref. fra Asplan Viak etter møtet 13.11.13. Saken følges opp på neste GU møte.

07.01.14 Informasjon er sendt fra Asplan Viak til jernbaneverket til gjennomsyn. Svar er ventet i løpet av januar.

Pr 8.5.14: G.U har møte med Asplan Viak 5.juni. Ser på skisser til jernbaneundergangen og jernbaneverkets krav til dimensjoner.

Pr 5.6.14 Bjørn Haakenaasen fra Aasplan Viak i Sandvika la frem skisser til kryssing av jernbanen ved stasjonen.

Jernbaneverkets nye krav til utforming legger premisser for hvordan løsningene kan se ut. De ønsker perrong på begge sider for å ta høyde for en økt bruk av jernbanen siden det er regulert for 100 mål tomteareal på nord-vestsiden av jernbanen. Krav til en moderne perrong er nå 220 meter. Ulike løsninger for over- og undergang er aktuelle etter nye krav.

Asplan Viak har lagt frem skisser for Grendeutvalget. Kommunen har bestilt utredningen og tar saken videre med Jernbaneverket.

G.U gir samlet støtte til forslaget om enkel undergang med rampe opp mot gamle kongsbergvei retning Hokksund. G.U viser til tidligere prosess og vedtak om at kryssing skal skje via undergang.

 

Sak 52-2012 Undergang under jernbanen ved Fiskum elva

05.11. Møtet med Asplan Viak og Jernbaneverker vil bli holdt den 13. november kl. 12:30

Frammøte på stasjonen. Det bør være med et par stk. fra GU.

Pr 3.12.13: 13.11.13 var det befaring v/ Jarle Huseby og arkitekt fra Asplan Viak. Det ble tatt bilder av området for videre behandling

07.01.14 Informasjon er sendt fra Asplan Viak til jernbaneverket til gjennomsyn. Svar er ventet i løpet av januar.

4.2.14: Ingen svar mottatt pr dato.

4.3.14 Fortsatt ingen svar fra Asplan Viak, initiativ tas for å purre

8.5.14: G.U har møte med Asplan Viak 5.juni. Ser på skisser til jernbaneundergangen og jernbaneverkets krav til dimensjoner. Kombinert møte med jernbaneundergangen ved stasjonen.

 

53-2012 Sti og utsiktspunkt ved Fiskumvannet

01.10.2013. Vi har fått positivt svar fra fylket. Kommunen forbereder dette som en sak til neste kommunestyre. Vi ber om en timepris fra Huseby Entr. Aksjon Eldbjørg.

Vi sjekker om det er reelt at skogskolen bygger klopper og platting. Aksjon Eldbjørg.

05.11 Det er gjort vedtak på at vi får lov å starte på arbeidet med sti frem til utsiktspunktet. Jarle H har vert på en befaring. Når vedtaket kommer og det blir kuldegrader så kan vi starte arbeidet. Det er behov for å hogge ned resten av kvistene. Dugnad? Aksjon Jarle H

Pr 3.12.13: Dispensasjonsbehandling og behandlingsgebyr sendes tilbake til kommunen.

07.01.14 Det er kommet inn en klage på byggesaken fra dem som driver Fiskum Gamle kirke. Vi må lese klagen og se om den kan løses. Klagen sendes til GU. Aksjon Anders

4.2.14: Jarle H følger opp samtale mot medlemmer av styret i Fiskum Gamle kirke

4.3.14: Samtaler avholdt, men ingen videre bevegelser

 

Sak 51-2012 Scene og handikaptoalett i Anfindshølen

Pr 4.12.12: G.U ved Eldbjørg har søkt Sparebank 1 om 70.000.- til gulv til scenebygget i amfiet ved Anfinns hølen. Kommunen har tidligere godkjent bygging av scenegulv med tilhørende kontorbygg og boder. Godkjenningen har en varighet på 3 år (og det er 1,5 år igjen av godkjenningen). Saniteten er muligens interessert i å bidra med midler dersom det bygges handicaptoalett i bygget. Nå som det skal bygges i Prestegårdskogen med tilknytning til vann, kloakk og fiber passer det svært godt å starte bygging av scenegulv. Jarle H vil søke kommunen om tillatelse til å bygge toalett i scenebygget.

13.09. Vi har sjekket litt så langt uten tilslag på sponsing på tilkoblingsavgift. Anders Stenshorne sjekker internt i kommunen.

Vi planlegger å søke gjensidige stiftelsen. Vi søker på scene på 70 000 siden alt er godkjent. Aksjon Eldbjørg.

Pr 3.12.13: GU ved Eldbjørg Raaen søker om tilskudd via Buskerud fylkeskommune innen 1.3.13.

Tilbakemeldinger fra publikum om mye støy og søppel som følge av mye festing fra

GU kaller inn rektor på folkehøyskolen for samarbeidsmøte for å sikre god bruk av området.

GU vurderer oppstart for bygging av scene i løpet av 2014 og prioriterer stedsutviklingsmilder dersom vi ikke får inn andre søknadsmidler. Tas opp på neste møte.

07.01

Vi har mulighet til å søke om spillemidler. Vi trenger vi i tilfelle en del detaljert informasjon

  • kostnadsoverslag, detaljert
  • finansieringsplan
  • driftsplan
  • tegninger

Frist for søknad 1 Mars

Vi trenger å organisere et eget møte for å fylle inn alle papirene. Deltakere, Jarle H, Eldbjørg. Aksjon Eldbjørg.

4.2.14: Oppdatert og justert budsjett gjennomgått i møtet. Viktig å planlegge for realistisk vedlikehold. GU planlegger å etablere et driftsfond for scenen og Anfindshølen. Eldbjørg og Jarle skal i møte m Mona Lurås (idrettskonsulent) 12.2.14.

4.3.14 Vedtak fra byggesak på at byggefristen ble forlenget med to år. Finansieringsplan lagt fram

 

Sak 34-2009 Prestegårdsskogen boligområde fase 2

08.01.13 Det er sendt ut varsel om detaljregulering. Kommer opp i planutvalget 30 januar. Planlagt godkjent i april møte i kommunestyret. Vi må se på trafikksikringstiltak i Åleveien som en del av utbyggingen. Kunne vi senket hastigheten til 30 km og satt opp et skilt?

13.09. Saken skal godkjennes i kommunestyret i morgen. Samarbeidspartner med Hobbelstad Rønning er Torgeir Tærum.

01.10.2013 Utbyggingen er endelig godkjent i kommunestyret.

05.11 Opplysningsvesenets fond driver for tiden å evaluerer samarbeidspartnere.

07.01.14 Opplysningsvesenets fond jobber med å selge planområdet. Snarlig avgjersle.

04.3.14 Opplysningsvesenets fond forhandler med tre mulige kjøpere

12.3.15

 

17-2005 Sti langs fiskumelva

Tømme toalettet i Anfindshølen? Ja vi prioriterer å ta kostnadene over vårt driftsbudsjett. Aksjon Jarle H.

07.01.14 Toalettene er tømt. Sponset av Huseby Entreprenør. Tusen Takk.

 

Sak 14-2005 Tilknytningsvei videre fremdrift

05.11. Vi har sendt over svar på forespørsel om stier og navn på bruer.

07.01.14 prosjektering pågår. GU trenger en status til årsmøtet. Aksjon Anders.

9.10.14: Kommunen v/ Roger Humlebekk orienterte: Nedføringsveien må være ferdig før miljøgata kan etableres.  Nedføringsvei fra R134 skal være ferdig prosjektert innen 31.12.2014 og ferdig bygget i løpet av 2015.

 

Fiskum info

Vi satser på en utgave før årsmøte i 2014

Pr 3.12.13 Skal ut i slutten av januar. Saker til Fiskum Info må sendes Eldbjørg Raaen 20.1.14.

07.01.14 Anders trenger tid til å trykke. Vanskelig å få til annonsører. Vi har 2 stk som ønsker annonser i alle utgaver. Vi åpner for muligheten for mindre annonser i alle utgavene.

Innhold – dato og sted for årsmøtet. Presentasjon av forslag til miljøgate. Alle sender forslag til innhold.

04.3.14 Ny versjon av Fiskum Info kommer før 17. Mai, ansvar Eldbjørg

 

Sak 69-2013: Ny Butikk

GU v Jarle møter Fida Eiendom 10.12.13.

07.01. Vi har deltatt i møte med Fida. Det er ønskelig med et eget møte før neste GU møte om mulig. Dersom ikke mulig så setter vi av litt tid på neste møte.

Innlegg på årsmøtet. Aksjon Jarle G

4.2.14: Orientering fra FIDA eiendom på årsmøtet.

4.3.14 ØEK hjelper med ferdigstillelse av søknad, regner med at byggestart 1. April bør kunne gå

Pr 8.5.14: Byggestart for ny butikk er planlagt i midten av mai måned. Karlsvang blir revet og det settes opp boliger i stedet. Butikken åpnes 1.12.14. Brit Tyse og Mona Urdal har inngått avtale om drift og planlegger oppstart av Karlsvang Kafe og Catering. Pr dato er det uavklart om kafe blir i samme bygg som butikken eller om det etableres i det gamle butikkbygget.

Pr 5.6.14 Kim tar kontakt med Randi Eng i løpet av juni for å klargjøre framdrift i utbygging.

7.8.14: Kim tar kontakt med Randi Eng for Fida Eiendom og gjennomfører møte om butikkens framdrift. Vekt på torgets utforming sett i sammenheng med miljøgateplaner.

4.9.14: Kim m følge gjennomfører møte med Randi eng 9.9. kl 18.00.

9.10.14: Planer for torget utenfor butikken er ennå ikke landet og dette forhindrer ferdigstilling av uthomhusplanen. Grendeutvalgets medlemmer kommer med ideer til torgutseende og Jarle H følger opp videre.

 


Nettsiden oppdateres med eRedaktør