møtereferat 2 april


Agenda 2.april 2013

 

Tilstede:

Jarle Gjøsæther, Jarle Huseby, Jon Jørgensen, Kim Lande, Grethe Gulliksrud, Anders Stenshorne, Eldbjørg

 

60-2013 Bygdearrangement, samarbeid skole og G.U.

Mulig bygdearrangement høst 2013.

Foredragsholder: Elisabeth Gundulfsen. Lesestimuleringskurs for foreldre og besteforeldre.  «Les mindre, lær mer.»Planlagt høst 2013 som et samarbeid mellom G.U og skolen.

 

59-2013 Gangsti mellom barnehage og skole

Informasjon fra Anders Stenshorne:

Buskerudbyen har innvilget 2,5 mill i 2012 vedr pendlerparkering og 2,5 mill i 2013 til gangvei mellom stasjonen og barnehagen. 

 

58-2013 Prioritering av stedsutviklingsmidler:

Foreløpig prioritering av stedsutviklingsmidler for 2013.

Endelig disponering gjøres i mai-møtet.

I møtet ble det gjort følgende prioritering av 1 mill gitt av Øvre Eiker Kommune for 2013:

 

 

450.000

Flerbrukshuset trenger av 2013 midlene for å fullføre forprosjektet.

 

350.000

Miljøgata, prosjektering

 

100.000

Fiskumelva, sti og utsiktspunkt i vannkanten

100.000

Støydemping i regi av skytterlaget

 

 

 

Kommunen anbefaler at G.U disponerer 100.000.- av stedsutviklingsmidlene for 2013 til skytterlagets søknad, da det på nåværende tidspunkt ikke er noen midler å hente fra kommunen.

Vedtak: G.U innvilger søknad fra Fiskum Skytterlag på 100.000.- under forutsetning av at prosjektet blir gjennomført i 2013.

56-2013 Boligområde på nordsiden av jernbanen. Anders Stenshorne orienterer.

Pr i dag er det ingen fremdrift i boligtomter. Svein sjekker med de andre grunneierne hvor langt prosjektet er kommet med søknader.

2.4.13: Pga store kostnader vedr vann og kloakk til boligfelt er det usikkert hvordan dette skal dekkes. Framdrift avhenger av gode løsninger på dette.

 

55-2013 Omlegging av lysløype:

Tilknytningsveien vil gå tvers gjennom lysløpesirkelen. Fiskum IL vurderer å søke om økonomisk kompensasjon for tap av eksisterende lysløype. Disse midlene kan legges i ny løypetrase i samarbeid med statens veivesen.

2.4.13: Fiskum IL og G.U er i dialog om evnt ny løpe.

 

54-2012 Ny parkeringsplass for skole og stasjon

Byggestart og det er skrevet kontrakt med opsjoner inkludert. Opsjoner er parkering ved biblioteket, adkomst sti til stasjonen og busslomme nede ved veien på siden ved skolen. Fremdrift er ihht plan så langt. Har JBV funnet penger til uteområdet? Aksjon Roger

Pr 5.2.13: Prosjektet går etter planen og det tenkes langsiktig i forhold til å legge ned nok rør til belysning av miljøgate mens man likevel gjør gravearbeid til prestegården.  Darbu stasjon er lovet å stå ferdig utvendig og innvendig i 2014. 2.etg på stasjonen leies ut til bolig. Venterommet åpner denne uken. Automatisk døråpner gjør venterommet tilgjengelig en viss tid før toget kommer.

2.4.13: Jernbaneverket hadde akuttbehov for fler permanente pendlerparkeringsplasser på Darbu etter at Skollenborg ble lagt ned. Jernbaneverket betaler for 20 ekstra plasser i tilknytning til planlagte plasser.  Det blir også laget midlertidige plasser langs jernbanesporet.

 

 

44- 2012 Flerbrukshus:

Pr 4.12.12:Kommunen har ikke penger til ny flerbrukshall de nærmeste år, men ser behovet i sammenheng med mulig utbygging på oversiden av jernbanen der det er kapasitet på 100-150 boliger. Prosjektgruppen for flerbrukshallen bes tenke langsiktig på planene der de tar hensyn til økt elevtall og oppjustering av skolebygget.

08.01.13. ingen videre fremdrift. Det er fortsatt uklart om vi kan starte å disponere stedsutviklingspenger.

2.4.13. G.U disponerer 450.000.-av stedsutviklingsmidler til ferdigstilling av prosjektskisse. 29.4.13 er det møte mellom G.U, prosjektleder v Per Magne og Ø.E.Kommune vedr planer. Målet er å ha søknadene klare før 1.10.13.

          46-12 Kulturarrangement   15/9-13 søndag bestemt - > Jon

  • alle kan ta med og selge hva de vil –søndag 15.sept etter kirketid, bål på slutten av dagen og med mulig konsert

Pr 2.4.13: Jon lager teaser til mai-utgaven av Fiskum Info innen 25.4.13. Hvem ønsker å delta med stand, info eller show?

45-2012Miljøgate og sentrumsopprustning:

08.01.13 Arkitekt er engasjert til å lage noen konseptskisser for videre diskusjon. Presentasjon av skisser er avtalt 16. januar kl 1600 i Hokksund. Etter møtet må vi organisere et utvidet møte i Fiskum med menighetsrådet, Barneskole, Heimtun, Barnehage, Aksjon GU/Eldbjørg

2.4.13. G.U disponerer 350.000.-av stedsutviklingsmidler til prosjektskisse.

Sak 52-2012 Undergang under jernbanen ved Fiskumelva

Pr. 4.12.12: Anders utfordres til å engasjere en godkjent entreprenør til å prosjektere sikker utbedring til stiforbindelse under jernbanen. Søknaden er sendt til kommunen fra G.U, men ble stoppet da det manglet en ansvarlig entreprenør.

08.01.13 Planen er å inkludere også denne jobben hos Asplan Viak. Aksjon Anders

 

53-2012 Sti og utsiktspunkt ved Fiskumvannet

Pr.4.12.12: Jarle H har vært i kontakt med Opplysningsvesenets fond ved Torunn Reinsnås (planarbeid for vei og skog)for ny behandling. Jarle har sendt henne saken og venter svar. Saken må endelig godkjennes av riksantikvaren.

08.01.13. Ingen ny informasjon enda. Vi purrer før neste møte. Aksjon Jarle H

2.4.13 G.U prioriterer å bruke midler til å ferdigstille så fort vi har alle godkjenninger på plass. Avventer svar fra kommunen.

Sak 51-2012 Scene og handikap toalett i Anfindshølen

Pr 4.12.12: G.U ved Eldbjørg har søkt Sparebank 1 om 70.000.- til gulv til scenebygget i amfiet ved Anfinnshølen. Kommunen har tidligere godkjent bygging av scenegulv med tilhørende kontorbygg og boder. Godkjenningen har en varighet på 3 år (og det er 1,5 år igjen av godkjenningen). Saniteten er muligens interessert i å bidra med midler dersom det bygges handicaptoalett i bygget. Nå som det skal bygges i Prestegårdskogen med tilknytning til vann, kloakk og fiber passer det svært godt å starte bygging av scenegulv. Jarle H vil søke kommunen om tillatelse til å bygge toalett i scenebygget.

08.01.13 avventer søknader til vi får respons fra banken. Vi må sjekke ut kostnader for både tilknytning og årlig kostnader. Kan vi søke om fritak? Aksjon Jarle H

Sak 34-2009 Prestegårdsskogen fase 2

08.01.13 Det er sendt ut varsel om detaljregulering. Kommer opp i planutvalget 30 januar. Planlagt godkjent i april møte i kommunestyret. Vi må se på trafikksikringstiltak i Åleveien som en del av utbyggingen. Kunne vi senket hastigheten til 30 km og satt opp et skilt?

Pr 5.2.13: Kommunen har innspill til løsninger rundt gangveier i prosjektet og gjør vurdering vedr ant parkeringsplasser også med tanke på Anfindshølen.  Regner med boligbyggestart i 2013.

 

17-2005 Sti langs fiskumelva

29.5.13 møte vedr stedsutviklingsskilting: Eldbjørg sender påminnelse til flere fra G.U i forkant av møtet.

 

Sak 14-2005 Tilknytningsvei videre fremdrift

Pr 4.12.12: Videreføring av E134 og nedføringsvei. Tom Hedalen er prosjektleder på nedføringsveien.

08.01.13 Det er kommet et møtereferat som vi kan få tilsendt fra Morten. Vi vurderer et eget møte med vegvesenet basert på det. Aksjon Jarle

 

11-2005Jernbaneundergangen:

Pr 4.12.12: Kommunen starter prosjektering nå. Pengene til dette blir ikke tatt fra stedsutviklingen. Undergang kan da realistisk stå ferdig i løpet av 2015.

08.01.13 ØEK har tatt kontakt med Asplan Viak og spurt om de kan jobbe videre prosjektering. Avventer svar.

Pr 5.2.13: Øvre Eiker kommune har berammet møte i starten av mars med Asplan Viak for å prosjektere jernbaneundergang.

 

 

 

 

5 Mars Jon

2 April Jarle G

7 Mai Jarle H

4 juni Maria

6 August Kim

3 September Jon

1 oktober Eldbjørg

5 November Grethe

3 Desember Jens Harald

3 januar Jarle H

 

Ref: Jon Jørgensen


Nettsiden oppdateres med eRedaktør