Møtereferat 27 September


Møtereferat 27 September

Tilstede : Kim, Jarle G, Jarle H, Svein, Grethe, Maria,

Ikke tilstede: Hilde, Thomas, Eldbjørg, Anders

18-2005 stedsutvikling

            18-03 Planlegging av trafikkområdene rundt skolen.

Planlegging har startet opp og midler er frigitt for planlegging. Det blir først møte med vann og avløp. En del ledninger i luften må legges ned i bakken.

Prosjektet tar utgangspunktet i å samarbeide med jernbaneverket og vegvesenet. Frist for trafikksikringsmidler 1. desember 2011. underlaget må være klar til senest 1. november.  Vi sjekker med Roger om dem har kontroll på tidsfrister. Aksjon Jarle

BelysningVi ønsker å vurdere flere alternativer for lamper! Dette er en mulighet til å skape en litt unik identitet. Vi ønsker ikke et moderne design men heller mer et klassisk eller temabasert. F. eks middelalder. Vi sender med skisse over miljøgate. Vi spør samtidig om det er andre design relaterte elementer. Aksjon. Jarle

39-2009 Fortsatt togstopp på Darbu stasjon

Vi har fått brevet fra JBV som er stort sett positivet og er en oppsummering av våre synspunkter. Det kan med enkle midler sikre fortsatt togstopp hvertfall frem til 2015.

Kommunen må ta imot invitasjonen fra jernbaneverket om spleising på undergang og formalisere dette i et nytt dokument. Aksjon Anders

Vi lager til en pressemelding for å publisere brevet. Sendes først internt. Sendes JBV for info.Aksjon Kim

Vi sjekker med Paul om dem kommer til å sende ut underlaget slik som det var laget opprinnelig. Aksjon Kim

 

06-2005 Helhetlig profil for grendeutvalgetog bygda

           06-1 Nytt WWW redigeringsverktøy

Vi har fått nytt verktøy eRedaktør. Vi holder på å prøve det ut. Vi må sette av en kveld før neste møte som passer for Maria, Thomas, og Grethe som valgfri. Aksjon Jarle

06-2 Fiskum info

Vi satser på 4 utgivelser i 2011.  Vi sender først ut i Fiskum Info. Aksjon Kim

 

 

16-2005 Prestegården

            16-1 Befaring av middelalderprosjekter

GU deltatt på befaring av middelalderprosjekter på Søsterkirkene på Jevnaker.

Er en del av pilgrimsveien fra Trondhjem. Et alternativ er å legge den om Fiskum også!

Hva kan vi gjøre ut av prestegården?

Vi burde organisert et idedugnad rundt Fiskum Prestegård? Kan vi få Randi Eek Thorsen. Hvordan går det med vår søknad om 200 000 for å lage en konseptplan?

Vi inviterer kulturavdeling til et utvidet møte 6. desember kl 1800. Aksjon Svein

            Hvilke kulturminner har vi og hvordan skal vi sikre og utnytte dem best mulig?

17-2005 Sti langs Fiskumelva

           17-1 Undergang under jernbanen.

Dette viser seg å være vanskelig! Ansvar dersom noe går galt er et viktig tema. ØEK har diskutert dette internt og vi trenger å sette i gang noen eksperter. ØEK er i ferd med å leier inn en tredje part til å tegne dette i detalj. Aksjon Anders     

 

 17-3 Ny gapahuk i Anfindshølen

Arbeidet er i gang og det begynner å se bra ut. Arbeidet med tak må gjøres skikkelig og må i tilfelle gjøres av byggavdeling. Vi beslutter at vi må legge tett og godt tak. Har vi penger til det? Estimat ca 10-20 000 kr. Aksjon Eldbjørg.

 

            17-4 Toalett på Anfindshølen?

Toalett er på plass. Seksjonsleder sier vi må søke penger over kulturetaten om tømming av både toalett ved Fiskum Gamle kirke og Anfindshølen  1 gang pr år. Vi skriver en enkel søknad og legger ved et bilde. Aksjon Maria

 Vi sjekker pris og spør om saniteten kan sponse en tømming pr år. Aksjon Jarle H. 

Skolen har bekreftet at dem vasker etter seg ved bruk.

Vi sjekker med Barnehagen. Dem bruker ikke den pga usikkerhet. 

Om det ikke blir bekreftet tømming innen 15 oktober så bestiller vi en tømming. Aksjon Jarle H

            17-5 Utsiktspunkt over Fiskumvannet

Vi har gjennomført befaring med fylkesmannen. Jarle H, Maria og Thomas deltok. Det er merket ut noen trær som vi ikke skal felle. Fylkesmannen ønsker en mail når vi starter opp arbeidet på deres område. Vi er klar til å begynne prosessen med bygging men vi avventer midler. Vi må forankre utformingen med stiftelsen for gamle kirken. Aksjon Jarle H

 

39-2011 Minikraftverk i Fiskumelva med utløp i Anfindshølen

Søknad er levert inn. Utbygger representert ved Jan Ove Øksendal 

fra Clemens Kraft KS, presenterte planene. GU ønsker å følge med på saken videre og vil komme med kommentarer som i tilfelle vil skape en noe positivt tilbake til bygda. Det må integreres i naturen med tilhørende friluftsområder og boligområder.

34-2009 Reguleringsplanen for prestegårdskogen II

Planen er godkjent av kommunestyre. Opplysningsvesenet ønsker å selge planen til en utbygger. Tegninger blir lagt ut på nettet.

 

Fiskum Flerbrukshus

Vi har fått inn 8 grupper som ønsker å bruke det. Det har blitt jobbet med konsept. Vi har fått 50 000 til forprosjekt. For disse pengene bruker til et konseptdokument. Etter idedugnadmøte så ble det enighet om å jobbe videre ut fra en plan om:

  • Beholde hallen og bruke den for rom for teknisk, skole og kultur
  • Ny idrettshall samt tegne inn fotballbaner og idrettsanlegg.
  • Bygge et nytt koblingshus mellom eksisterende skole, gamle hallen og den nye idrettshallen

Tom Kristian er med og har med seg erfaring fra Skotselv.

I midten av november er vi invitert inn i kommunestyret å presentere en totalplan(15min) i for stedsutviklingen med kostnadsestimater og prioritering. Vi må lage til en god presentasjon. Vi må forberede utkast presentasjonen til neste møte. Vi har mottatt første versjon av utkast til konsept tegninger.

Vi må få bekreftet fra Anders hvordan det går med etterbruksmidler fra statens vegevesen. Aksjon Jarle

Aksjon Jarle G/Kim

 

40 Reguleringsplanen Damåsen saggrenda

Vi deltar på møte med Skogen Vel og formålet er å lage til en felles kommentar fra Fiskum. Aksjon Jarle/Maria

Sak 41-2011 Disponering av ekstraordinær bevilgning fra kommunen

Vi har mottatt 15000,- til å dekke utgifter og tapt arbeidsfortjeneste for å redde Darbu stasjon.

Vi vedtar som et enkeltvedtak å godtgjøre dokumenterte utgifter samt 4000 kr som enkeltstående kompensasjon til Kim for arbeidet som er lagt ned. Dette vedtaket gir ingen presedens for handtering av lignende saker som må behandles sak for sak.

 

- Handlingsplan for 2011                                           Hovedansvarlige

•       Togstopp på Darbu                                        - Kim

•       Jernbaneundergang                                        - Kim

•       Stedsutvikling                                               - Svein/Eldbjørg

•           Parkeringsplass

•           Flerbrukshall

•       Videreutvikle elvestien langs Fiskumelva            - Jarle H, Thomas, Grethe

•       Gjennomføre folkemøter og kursaktiviteter.       - Eldbjørg/Grethe/Jarle

•       Prestegården                                                   - Jarle G

•       Profil for grendeutvalget og bygda                     - Jarle G/Thomas/Maria

•              Fiskum info                                               -  Eldbjørg

•              WWW.fiskum.Info

•       Løken Næringsområde                                    - Kim

•       Tilknytningsvei                                              - Maria

•       Sti fra Heimtun til Åssida.                                - Eldbjørg /Anders S

 

Møtedatoer 2011

Dato       Klokke   Ansvar kaffe/kake

4 januar                1900      Hans B

1 Februar               1900    Jarle G

1 Mars                   1900      Jarle G

5 april                    1900      Eldbjørg

3 Mai                     1900      Grethe

7 Juni                     1900      Jarle H

5 Juli                      1900      FERIE?

2 August                 1900    

6 sept                    1900      Svein

27 September         1900      Maria

1 November            1900      Kim, Møteleder

6 Desember            1800      Jarle G /Thomas

 


Nettsiden oppdateres med eRedaktør