Møtereferat 3 September


 

Tilstede:

Jarle Huseby, Jon Jørgensen, , Grethe Gulliksrud, , Jarle G, Eldbjørg Raaen, Jens Harald Slotfeldt, Anders Stenshorne, Kim Lande(Delvis)

 Ikke tilstede:, Roger Humlebekk, , Maria Bråthen

Dugnad Anfindshølen

60-2013 Bygdearrangement, samarbeid skole og G.U.

Mulig bygdearrangement høst 2013.

Foredragsholder: Elisabeth Gundulfsen. Lesestimuleringskurs for foreldre og besteforeldre. «Les mindre, lær mer.»Planlagt høst 2013 som et samarbeid mellom G.U og skolen.

17 oktober kl 1800 på Fiskum Bibliotek.

Info kommer i Fiskum Info

59-2013 Gangsti mellom barnehage og skole

Informasjon fra Anders Stenshorne:

Buskerudbyen har innvilget 2,5 mill i 2012 vedr pendlerparkering og 2,5 mill i 2013 til gangvei mellom stasjonen og barnehagen.

Pr 7.5.13: Planavdelingen i kommunen tegner inn ny trasè for gangsti som skal være mer tilpasset forventet gangmønster. Eget prosjekt.

3.09: Kommunen følger opp regnskapet, vurderer økonomisk ramme og tar med skisse til JBV. Aksjon Anders. Roger H. holder på å tegne nøyaktig skisse for plassering av stien.

 

 

58-2013 Prioritering av stedsutviklingsmidler:

Prioritering av stedsutviklingsmidler for 2013.

Følgende prioritering av 1 mill er sendt til Øvre Eiker Kommune for 2013:

 

  450.000

Flerbrukshuset trenger av 2013 midlene for å fullføre forprosjektet.

350.000

Miljøgata, prosjektering

100.000

Fiskumelva, sti og utsiktspunkt i vannkanten

100.000

Støydemping i regi av skytterlaget

 

 Kommunen anbefaler at G.U disponerer 100.000.- av stedsutviklingsmidlene for 2013 til skytterlagets søknad, da det på nåværende tidspunkt ikke er noen midler å hente fra kommunen.

Vedtak: G.U innvilger søknad fra Fiskum Skytterlag på 100.000.- under forutsetning av at prosjektet blir gjennomført i 2013. prosjektet er gjennomført og betalingen blir utført.

 

56-2013 Boligområde på nordsiden av jernbanen. Anders Stenshorne orienterer.

Pr i dag er det ingen fremdrift i boligtomter. Svein sjekker med de andre grunneierne hvor langt prosjektet er kommet med søknader.

2.4.13: Pga store kostnader vedr vann og kloakk til boligfelt er det usikkert hvordan dette skal dekkes. Framdrift avhenger av gode løsninger på dette. GU sjekker med grunneiere om hva som er planene. Aksjon Jarle G

55-2013 Omlegging av lysløype:

Tilknytningsveien vil gå tvers gjennom lysløpesirkelen. Fiskum IL vurderer å søke om økonomisk kompensasjon for tap av eksisterende lysløype. Disse midlene kan legges i ny løypetrase i samarbeid med statens veivesen.

2.4.13: Fiskum IL og G.U er i dialog om evnt ny løpe.

 

54-2012 Ny parkeringsplass for skole og stasjon

Ferdig! Saken Lukkes. J

 

44- 2012 Flerbrukshus:

Pr 4.12.12:Kommunen har ikke penger til ny flerbrukshall de nærmeste år, men ser behovet i sammenheng med mulig utbygging på oversiden av jernbanen der det er kapasitet på 100-150 boliger. Prosjektgruppen for flerbrukshallen bes tenke langsiktig på planene der de tar hensyn til økt elevtall og oppjustering av skolebygget.

2.4.13. G.U disponerer 450.000.-av stedsutviklingsmidler til ferdigstilling av prosjektskisse. 29.4.13 er det møte mellom G.U, prosjektleder v Per Magne og Ø.E.Kommune vedr planer. Målet er å ha søknadene klare før 1.10.13.

Pr 7.5.13: Kim la fram situasjonsbeskrivelse over stedsutviklingen på Darbu. Dette skal vises på fagkommitemøte 8.5.13. G.U ser på muligheter for å få prosjektene idrettshall og miljøgate beskrevet som digitale 3D modeller. Ansvar Kim og Jarle

04.06.2013: K16 har gitt tilbud om å gjøre hele prosjektet med bygninger, søknader, nabovarsler og det som trengs for å få laget søknader. GU’s planer er presentert til høyres gruppemøte og fagkomite 3. Valg av arkitekt blir gjort før ferien. Vi har bedt om å få med en representant fra ØEK i prosjektgruppa.

 

06.08.13 AD Arkitekter har fått oppgaven om å gjennomføre hele prosjektet. Det blir møter utover fremover mot deadline 1 oktober.

3.09.2013 Prosjektgruppa jobber for fullt frem og ligger på plan for å rekke fristen på 1 oktober. Innvendig løsning er diskutert ferdig med skole og foreninger. Det jobbes nå med forslag på uteområde. Møte på tirsdag kl 9 -11 med gjennomgang av skisser for ute områder. Arbeidet ser ut til å bli gjennomført innenfor budsjett.

46-12 Kulturarrangement 15/9-13 søndag bestemt - > Jon

  • alle kan ta med og selge hva de vil søndag 15.sept etter kirketid, bål på slutten av dagen og med mulig konsert

Pr 7.5.13: G.U så på de store linjene i markedsdagen og mente arrangementet skal være gratis og at utstillere og småskalaprodusenter ikke skal betale for plass. Det settes ned et eget arbeidsutvalg som skal koordinere dagen. Deltakere: Jon Jørgensen, Jens Harald Slotsfeldt, Jarle Gjøsæther. Første samtale blir under dugnad 22.5.13 kl.18.00

 Vi må bruke FB aktivt for å informere etter hvert som har bekreftelse på deltakere.

 13.09

Kan Anita lage en blomst til ordfører. Aksjon Grethe

Bevertning til møtet i morgen. Aksjon Grethe

Vi tar med en kanne kaffe hver til møtet i morgen kl 1900. Aksjon , Jon, Jens Harald, Jarle g, Grethe, Eldbjørg

Vi ringer til kristen Andersen og informerer om parkering. Aksjon Eldbjørg.

Vi kjøper inn loddbøker til Andeløp. 10 heat og en i hver farge/ bokstav. Aksjon Eldbjørg

Vi lager til en bøtte som vi kan sette opp for de som ønsker å gi et bidrag. Aksjon Eldbjørg.

45-2012Miljøgate og sentrumsopprustning:

08.01.13 Arkitekt er engasjert til å lage noen konseptskisser for videre diskusjon.

2.4.13. G.U disponerer 350.000.-av stedsutviklingsmidler til prosjektskisse.

Pr 7.5.13:Roger tar med til neste møte en oversikt over forbruk av midlene så langt.

04.06.13. Vi har gjennomført møte sammen med Fida og menighetsrådet.

Det har vert befaring med grunneier for kulturstiparkering.

Møte med Statens veivesen, ØEK og arkitekt er avtalt torsdag 13 juni. Kl 0900.

06.08.2013 Møte ble avlyst. Ny tentativ dato 5 september. Ikke bekreftet av Roger enda.

 

03.09- Møtet er bekreftet til 5 september kl 0900 på Fiskum Bibliotek.

Innspill på at en smalere veibane vil skape problemer for bønder med gårdsredskap.

 

Sak 52-2012 Undergang under jernbanen ved Fiskumelva

Pr. 4.12.12: Anders utfordres til å engasjere en godkjent entreprenør til å prosjektere sikker utbedring til stiforbindelse under jernbanen. Søknaden er sendt til kommunen fra G.U, men ble stoppet da det manglet en ansvarlig entreprenør.

08.01.13 Planen er å inkludere også denne jobben hos Asplan Viak.

04.06.13 Asplan viak er engasjert til å jobbe videre med begge jernbanekryssingene.

0608. Vi har fått brev fra ØEK om at dem ønsker å innstille vår søknad om undergang. Vi har fått den forlenget. Asplan viak er satt på oppgaven. Det er tentativt et heldagsmøte i september. Anders kommer tilbake med mer informasjon i septembermøtet.

 13.09. Det er planlagt møte med Asplan viak 12 september og befaring med JBV og GU i uke 39 GU stiller med Jarle H. Aksjon Anders S.

 

53-2012 Sti og utsiktspunkt ved Fiskumvannet

Pr.4.12.12: Jarle H har vært i kontakt med Opplysningsvesenets fond ved Torunn Reinsnås (planarbeid for vei og skog)for ny behandling. Jarle har sendt henne saken og venter svar. Saken må endelig godkjennes av riksantikvaren.

08.01.13. Ingen ny informasjon enda. Vi purrer før neste møte. Aksjon Jarle H

2.4.13 G.U prioriterer å bruke midler til å ferdigstille så fort vi har alle godkjenninger på plass. Avventer svar fra kommunen.

Pr 7.5.13: Skader på stien etter NM i terrengsykling utbedres av sykkelgruppa. Jarle G purrer på sykkelgruppa. Dugnad må gjøres før sommerferien.

04.06.13: Opplysningsvesentsfond har tatt kontakt og har en positiv innstillig. Vi avventer det skriftlig før vi legger inn en ny søknad om første delen av stien. Vi har en søknad inne hos ØEK som vi venter en avklaring på etter ferien

06.08. vi avventer fortsatt på skriftlig bekreftelse.

3.09 Vi har purret opplysningsvesentsfond uten respons.

Vi har purret også kommunen på godkjenning av søknad uten endelig svar. Vi ringer og sjekker hvordan det går med søknad for både sti og utsiktspunkt. Aksjon Eldbjørg.

Sak 51-2012 Scene og handikap toalett i Anfindshølen

Pr 4.12.12: G.U ved Eldbjørg har søkt Sparebank 1 om 70.000.- til gulv til scenebygget i amfiet ved Anfinnshølen. Kommunen har tidligere godkjent bygging av scenegulv med tilhørende kontorbygg og boder. Godkjenningen har en varighet på 3 år (og det er 1,5 år igjen av godkjenningen). Saniteten er muligens interessert i å bidra med midler dersom det bygges handicaptoalett i bygget. Nå som det skal bygges i Prestegårdskogen med tilknytning til vann, kloakk og fiber passer det svært godt å starte bygging av scenegulv. Jarle H vil søke kommunen om tillatelse til å bygge toalett i scenebygget.

08.01.13 avventer søknader til vi får respons fra banken. Vi må sjekke ut kostnader for både tilknytning og årlig kostnader. Kan vi søke om fritak? Aksjon Jarle H

 

04.06.13 Vi har sjekket og undersøkt litt om fritak. Hadde utbyggere kunne sponset med tilkoblingsavgift?

06.08. Avventer fortsatt svar på søknad. Vi purrer ØEK. Aksjon Jarle H

13.09. Vi har sjekket litt så langt uten tilslag på sponsing på tilkoblingsavgift. Anders Stenshorne sjekker internt i kommunen.

Vi planlegger å søke gjensidige stiftelsen. Vi søker på scene på 70 000 siden alt er godkjent. Aksjon Eldbjørg.

 

Sak 34-2009 Prestegårdsskogen fase 2

08.01.13 Det er sendt ut varsel om detaljregulering. Kommer opp i planutvalget 30 januar. Planlagt godkjent i april møte i kommunestyret. Vi må se på trafikksikringstiltak i Åleveien som en del av utbyggingen. Kunne vi senket hastigheten til 30 km og satt opp et skilt?

Pr 5.2.13: Kommunen har innspill til løsninger rundt gangveier i prosjektet og gjør vurdering vedr ant parkeringsplasser også med tanke på Anfindshølen. Regner med boligbyggestart i 2013.

13.09. Saken skal godkjennes i kommunestyret i morgen. Samarbeidspartner med Hobbelstad Rønning er Torgeir Terum.

 

17-2005 Sti langs fiskumelva

29.5.13 møte vedr stedsutviklingsskilting: Eldbjørg sender påminnelse til flere fra G.U i forkant av møtet.

04.06.13 Vi har møte med kulturminnerådet. Vi er tildelt 4 skilt.  Samt at Fylkeskommunen stiller med et skilt ved Fiskum Gamle kirke

Plassering av 4 skilt:

1 - Ute ved vannet

2- Ved fiskum gamle kirke

3 -  ved butikken

4 - Teglverket

5 - steinalder plassen

 Vi sjekker status på fremdrift. Aksjon Eldbjørg

 

Sak 14-2005 Tilknytningsvei videre fremdrift

Pr 4.12.12: Videreføring av E134 og nedføringsvei. Tom Hedalen er prosjektleder på nedføringsveien.

08.01.13 Det er kommet et møtereferat som vi kan få tilsendt fra Morten. Vi vurderer et eget møte med vegvesenet basert på det. Aksjon Jarle

Innspill fra blant annet Lars Granbakken når det gjelder nedføringsveiens konsekvenser for eksisterende infrastruktur – rør og grøfter spesielt, men også konsekvenser for  en del av de nærmeste eiendommene når veien skal bygges. Kommunen regner med at detaljprosjektet blir viktig for å få til gode utforminger. Starter etter ferien.

13.09 Statens veivesen har tildelt oppdraget til multiconsult. Vi er dialog for å identifisere stier.  Møte med statens veivesen på torsdag om miljøgata.

11-2005Jernbaneundergangen:

Pr 4.12.12: Kommunen starter prosjektering nå. Pengene til dette blir ikke tatt fra stedsutviklingen. Undergang kan da realistisk stå ferdig i løpet av 2015.

08.01.13 ØEK har tatt kontakt med Asplan Viak og spurt om de kan jobbe videre prosjektering. Avventer svar.

Pr 5.2.13: Øvre Eiker kommune har berammet møte i starten av mars med Asplan Viak for å prosjektere jernbaneundergang.

 13.09. Det er planlagt møte med Asplan viak 12 september og befaring med JBV og GU i uke 39. GU trenger å stile med Kim og Jarle H. Aksjon Anders S.

Fiskum info

Vi har Fida og Kajander som sponsor.  Absolutt siste frist for trykking er torsdag kl 1000.

 

Sti fra Hakavik til Skjulerud gård.

Vi inviterer Hakavik vel til oktober møte og registrerer dette som en sak. Aksjon Jarle G

 

Trygg skolevei

Vi har fått innspill fra FAU om å etablere gangsti fra Rudstua til Krekling. Vi registrerer saken og tar den opp på neste møte. Aksjon Jarle G

Kommunen har engasjert Asplan viak for å lage en trafikksikkerhetsplan for neste 4 år.

GU må melde dette inn i denne planen. Vi sender forslaget videre med et kart til Anders. Aksjon Jarle

 

5 Mars Jon

2 April Jarle G

7 Mai Jarle H

4 juni Maria

6 August Kim

3 September Jon

1 oktober Eldbjørg

5 November Grethe

3 Desember Jens Harald

3 januar Jarle H

Ref: Jarle


Nettsiden oppdateres med eRedaktør