Møtereferat 3.april 2014


Møtereferat 3. april 2014


Møtereferat 3.april 2014

Kl.19.00 – 22.00. Biblioteket Darbu.

Tilstede: Grethe Gulliksrud, Jarle Huseby, Kim Lande, Eldbjørg Raaen, Nina Kirkerød Lundteigen, Jens Harald Slotsfeldt, Jon Jørgensen, Bent Eek, Grete Strømsøyen

Ikke tilstede: Maria Bråthen

Orienteringssak 1:

Grete Strømsøyen (rektor på Buskerud folkehøyskole) orienterer:  Ønsker økt samarbeid m bygda. Rock/Metal, Forfatter, Film, Foto, Data, Tegneserielinje.  Full dekning allerede m ca 90 elever.  Oppstart 24.august.

Idemyldring om stedets møteplasser og kulturarrangement.

Muligheter for korpset å øve på Eiker scene? Leksehjelp i SFO v/ elever fra Folkehøyskolen. Datakurs for pensjonister på folkehøyskolen. Barnehagen kan ha nytte av kontakt m folkehøyskolen. G.U kan gjennomføre orienteringsmøte m de nye elevene for å skape økt kontakt.

 

Orienteringssak 2:

26-27.april: NM i sykkel på Darbu. Aktuelt å bruke elever fra folkehøyskolen til dugnadsarbeid på arrangementet.

Orienteringssak 3:

Bent Eek orienterer om kommunedelplan for kulturminner. Skal være ferdig i 2017. Registrering og merking. Ønsker å komme i kontakt med lokalbefolkningen for å sikre at lokalkunnskap om kulturminner blir ivaretatt. De som er interessert og har kunnskap om kulturminner bes ta kontakt med Bent Eek.  Det arrangeres et felles orienteringsmøte om saken. Info om dette blir lagt ut på kommunens hjemmesider og på Fiskum info. 

46-12 Markedsdagen: Lage et styre der Fiskum Fruktlag deltar. Valg av dato: Forslag  søndag 14. september. Sjekker på facebook om det er best med lørdag eller søndag.

Oppdatering av gammel sak Se tidligere referat:

Eldbjørg kaller inn til møte m grunneiere for å gjenopprette gammel kultursti. Finne ny trasè og lage bru.

Orienteringssak 4: 24.4 er det kulturarrangement langs Fiskumelva i regi av kulturskolen. Samme type suksessarrangement som året før.

Saker:

  • Konstituering av styret, resultat:

- Kim Leder

- Jarle Nestleder

- Eldbjørg Kasserer

- Jon Sekretær

- Nina Styremedlem (kirkesol@online.no)

- Jens Styremedlem

- Maria Styremedlem

- Grethe 1. vara

- Eli 2. Vara

- Solvor 3. vara

Kalle inn vara til hvert møte per mail

1-2014 Uteareal Vestfossen ungdomsskole

Ormåsen er invitert, Bolstad er informert. FAU fra Vestfossen skole ønsker deltakelse fra FGU. 1. April 2014 er det møte på Vestfossen ungdomsskole. FAU Darbu Skole er invitert?

Vedtak: Henvise Gislerud til å be med noen fra FAU Darbu skole. Sak avsluttet

2-2014 Gjeninnføre stopp på Dunserud – Timekspressen

Rådmann ØEK jobber med å få til stopp på signal både for av – og påstigning, slik at bussen slipper å kjøre nedenom hvis ingen som skal av eller på.

Vedtak: FGU støtter ØEK’s forslag og initiativ.

03.04.14 Stopp gjeninnført. Sak avsluttet

3-2014 Fordeling av stedsutviklingsmidler for 2014

Vi har fått til sammen 2 mill så langt, og har en ny mill for 2014

Vi har brukt 611.000 av 2 mill.  I møtet 3.4. ble denne fordelingen foreslått og blir sendt til kommunestyret for godkjenning.

Miljøgate                                 200.000

Flerbruksanlegg                     250.000

Barnehage uteanlegg             100.000

Skytterbane                            100.000

Sykkelsti Hakavika                  50.000 (sykkelsti-standard, evnt 150.000 til nødbilvei delt m Vestfossen Grendeutvalg og Hakavik innbyggere, forutsetter enighet med grunneiere)

Gangsti Åssiden                     20.000 til bro over elv (forutsetter enighet med grunneiere)

Fellesskapsaktiviteter             50.000

Etterbruk drift                          30.000

Fiskumelvstien            m/scene          300.000 (finansierings: 245.000 søkes fra spillemidler, 200.000 i gavetildeling, 200.000 i tettstedsmidler og 200.000 i dugnadsmidler)

59-2013 Gangsti mellom barnehage og skole

05.11 I rådmannens forslag for 2014 ligger det inne 2 mill til å ferdigstille stien under forutsetning av at buskerudbyen også prioriterer dette.

07.01. Rådmannens forslag er godkjent forutsatt at buskerudbyen toppfinaniserer. Prosjektet er startet og planlagt ferdig i løpet av året.

04.03.14 Gangstien er stukket i grunnen allerede. Nabo etterlyste kart med skisse

03.04.14 Gangsti foreslås rettet ut, slik at ender 15 meter nærmere Fiskumvannet i det den entrer skolens område. Ingen hastesak for Grendeutvalget, kan godt vente til Flerbrukshus kommer. Aksjon Kim å følge opp mot sykkelgruppe og Roger

56-2013 Boligområde på nordsiden av jernbanen.

pr 1.10.13 Grunneierne har hatt møte for å koordinere arbeidet. Grunneierne jobber med valg av advokat for samarbeidsavtale og mulige løsninger.

5 nov. Arbeidet med koordinering pågår. Ingen ny informasjon. Kommunen er klar til å assistere ved behov.

07.01.14 Ingen ny informasjon

04.3.14 Boligtomter bak Darbu Stasjon opprettholdes, noen justeringer vurderes (info fra ØEK)

55-2013 Omlegging av lysløype:

Tilknytningsveien vil gå tvers gjennom lysløpesirkelen. Fiskum IL vurderer å søke om økonomisk kompensasjon for tap av eksisterende lysløype. Disse midlene kan legges i ny løypetrase i samarbeid med statens veivesen.

2.4.13: Fiskum IL og G.U er i dialog om evnt ny løpe.

5 november. Det jobbes med saken, men ingen ny informasjon.

4.3.14 Fiskum IL årsmøte har akseptert 750 000 kr som godtgjørelse for lysløype. Statens vegvesen rydder i tillegg bort alt materiell/stolper og legger på anvist sted. Sak avsluttet.

44- 2012 Flerbrukshus:

05.11

Søknad er sendt til idrettskonsulenten som skal sende det videre til departementet.:-) Det er blitt gjort en kjempe jobb i prosjektgruppa. Forprosjektet er gjennomført innenfor budsjettet. Vi må følge opp eventuelle spørsmål fra Idrettskonsulent.

Pr 3.12.13: Ny flerbrukshall er tatt inn i Øvre Eikers kommunale plan. Står pt på uprioritert liste. GU ved Kim Lande søker om tilskudd via Buskerud fylkeskommune innen 1.3.13.

4.2.14: Avtalt møte mandag 10.2.14 m rådmann og ordfører sammen med prosjektgruppa for flerbrukshus.

4.3.14 Møte avholdt, ikke sannsynlig å få vedtak om flerbrukshus før Eikertun er ferdigbygd, tidligst i 2017

45-2012 Miljøgate og sentrumsopprustning:

01.10.2013. Møte med Statens veivesen, ØEK og arkitekt er avholdt. Vi fikk i utgangspunktet gode tilbakemeldinger på våre ideer. Kristine jobber med et prosjektnotat til Statens veivesen som også skal inkludere kostnadsestimat

05.11 Vi har fått et første utkast fra arkitekten. Vi må kommentere og sende innspill. Kommentarer sendes til Jarle G og Eldbjørg

07.01.14 Vi fikk presentert siste versjon av rapporten for miljøgate. Rapporten var veldig bra og kommunen vil sammen med arkitekten presentere den for staten veivesen den 24. januar 2014.

GU baserer seg på å presentere planen på årsmøtet i februar.

GU har fått en søknad om disposisjon om å fravike rekkefølgebestemmelse om å bygge bro som en del av butikken. GU går inn for å godkjenne disposisjonen. Svar til ØEK. Aksjon Jarle G

4.2.14: Møte m vegvesenet. De var fornøyd med rapporten GU har laget. Sparer vegvesenet for mye tid i sin planlegging.

4.3.14 Humlebekk holder i prosess mot Vegvesen, FGU bør prioritere tiltak som skal utføres og legge fram anbefaling til folkemøte, tema neste GU-møte

03.04.14 Dialog med Vegvesenet innledet, avventende respons fra vegvesenet siden de først vil ferdigstille nedføringsvei før de vil engasjere seg mye i miljøgate. Aksjon Roger å følge opp

11-2005 Jernbaneundergangen:

05.11. Møtet med Asplan Viak og Jernbaneverker vil bli holdt den 13. november kl. 12:30

frammøte på stasjonen. Det bør være med et par stk. fra GU.

Planen er en å få til en tredeling av utgifter mellom JBV, ØEK og Buskerudbyen.

Pr 3.12.13: Mottatt ref fra Asplan Viak etter møtet 13.11.13. Saken følges opp på neste GU møte.

07.01.14 Informasjon er sendt fra Asplan Viak til jernbaneverket til gjennomsyn. Svar er ventet i løpet av januar.

3.4.14 Asplan Viak kommer på befaring i løpet av april for å se på planene for begge undergangene. Jarle kan delta. Aksjon Anders å sette opp møte

Sak 52-2012 Undergang under jernbanen ved Fiskumelva

05.11. Møtet med Asplan Viak og Jernbaneverker vil bli holdt den 13. november kl. 12:30

frammøte på stasjonen. Det bør være med et par stk. fra GU.

Pr 3.12.13: 13.11.13 var det befaring v/ Jarle Huseby og arkitekt fra Asplan Viak. Det ble tatt bilder av området for videre behandling

07.01.14 Informasjon er sendt fra Asplan Viak til jernbaneverket til gjenomsyn. Svar er ventet i løpet av januar.

4.2.14: Ingen svar mottatt pr dato.

4.3.14 Fortsatt ingen svar fra Asplan Viak, initiativ tas for å purre

3.4.14 Asplan Viak kommer på befaring i løpet av april for å se på planene for begge undergangene. Jarle kan delta. Aksjon Anders å sette opp møte

53-2012 Sti og utsiktspunkt ved Fiskumvannet

01.10.2013. Vi har fått positivt svar fra fylket. Kommunen forbereder dette som en sak til neste kommunestyre. Vi ber om en timepris fra Huseby Entr. Aksjon Eldbjørg.

Vi sjekker om det er reelt at skogskolen bygger klopper og platting. Aksjon Eldbjørg.

05.11 Det er gjort vedtak på at vi får lov å starte på arbeidet med sti frem til utsiktspunktet. Jarle H har vert på en befaring. Når vedtaket kommer og det blir kuldegrader så kan vi starte arbeidet. Det er behov for å hogge ned resten av kvistene. Dugnad? Aksjon Jarle H

Pr 3.12.13: Dispensasjonsbehandling og behandlingsgebyr sendes tilbake til kommunen.

07.01.14 Det er kommet inn en klage på byggesaken fra dem som driver Fiskum Gamle kirke. Vi må lese klagen og se om den kan løses. Klagen sendes til GU. Aksjon Anders

4.2.14: Jarle G følger opp samtale med styret av Fiskum Gamle kirke v/ Reidun Bollerud

4.3.14: Jarle H har pratet med R Bollerud i Fiskum Gamlekirkes venner. De vil ta opp saken i styret og gi tilbakemelding til FGU. Nina og Jarle vil deretter legge opp til en åpen og løsningsorientert diskusjon med styret i Gamlekirkas venner.

03.04.14 Ingen tilbakemelding fra Gamlekirkas venner ennå. Aksjon Jarle å purre

Sak 51-2012 Scene og handikap toalett i Anfindshølen

Pr 4.12.12: G.U ved Eldbjørg har søkt Sparebank 1 om 70.000.- til gulv til scenebygget i amfiet ved Anfinnshølen. Kommunen har tidligere godkjent bygging av scenegulv med tilhørende kontorbygg og boder. Godkjenningen har en varighet på 3 år (og det er 1,5 år igjen av godkjenningen). Saniteten er muligens interessert i å bidra med midler dersom det bygges handicaptoalett i bygget. Nå som det skal bygges i Prestegårdskogen med tilknytning til vann, kloakk og fiber passer det svært godt å starte bygging av scenegulv. Jarle H vil søke kommunen om tillatelse til å bygge toalett i scenebygget.

13.09. Vi har sjekket litt så langt uten tilslag på sponsing på tilkoblingsavgift. Anders Stenshorne sjekker internt i kommunen.

Vi planlegger å søke gjensidige stiftelsen. Vi søker på scene på 70 000 siden alt er godkjent. Aksjon Eldbjørg.

Pr 3.12.13: GU ved Eldbjørg Raaen søker om tilskudd via Buskerud fylkeskommune innen 1.3.13.

Tilbakemeldinger fra publikum om mye støy og søppel som følge av mye festing fra

GU kaller inn rektor på folkehøyskolen for samarbeidsmøte for å sikre god bruk av området.

GU vurderer oppstart for bygging av scene i løpet av 2014 og prioriterer stedsutviklingsmilder dersom vi ikke får inn andre søknadsmidler. Tas opp på neste møte.

07.01

Vi har mulighet til å søke om spillemidler. Vi trenger vi i tilfelle en del detaljert informasjon

  • kostnadsoverslag, detaljert
  • finansieringsplan
  • driftsplan
  • tegninger

Frist for søknad 1 Mars

Vi trenger å organisere et eget møte for å fylle inn alle papirene. Deltakere, Jarle H, Eldbjørg. Aksjon Eldbjørg.

4.2.14: Oppdatert og justert budsjett gjennomgått i møtet. Viktig å planlegge for realistisk vedlikehold. GU planlegger å etablere et driftsfond for scenen og Anfindshølen. Eldbjørg og Jarle skal i møte m Mona Lurås (idrettskonsulent) 12.2.14.

4.3.14 Vedtak fra byggesak på at byggefristen ble forlenget med to år. Finansieringsplan lagt fram

Sak 34-2009 Prestegårdsskogen fase 2

08.01.13 Det er sendt ut varsel om detaljregulering. Kommer opp i planutvalget 30 januar. Planlagt godkjent i april møte i kommunestyret. Vi må se på trafikksikringstiltak i Åleveien som en del av utbyggingen. Kunne vi senket hastigheten til 30 km og satt opp et skilt?

13.09. Saken skal godkjennes i kommunestyret i morgen. Samarbeidspartner med Hobbelstad Rønning er Torgeir Tærum.

01.10.2013 Utbyggingen er endelig godkjent i kommunestyret.

05.11 Opplysningsvesenets fond driver for tiden å evaluerer samarbeidspartnere.

07.01.14 Opplysningsvesenets fond jobber med å selge planområdet. Snarlig avgjersle.

04.3.14 Opplysningsvesenets fond forhandler med tre mulige kjøpere

17-2005 Sti langs fiskumelva

Tømme toalettet i Anfindshølen? Ja vi prioriterer å ta kostnadene over vårt driftsbudsjett. Aksjon Jarle H.

07.01. Toalettene er tømt. Sponset av Huseby Entreprenør. Tusen Takk.

Sak 61-2013 Skilting av kulturminneløype langs Fiskumelva

04.06.13 Vi har møte med kulturminnerådet. Vi er tildelt 4 skilt. Samt at Fylkeskommunen stiller med et skilt ved Fiskum Gamle kirke

Plassering av 4 skilt:

1 - Ute ved vannet

2- Ved fiskum gamle kirke

3 - ved butikken

4 - Teglverket

5 - steinalder plassen

05.11 Vi har mottatt flotte forslag til tekst og bilder. Kommentarer sendes til Eldbjørg og Jarle G

Pr 3.12.13 Eldbjørg gjennomleser tekster til plakatene og gir Bent Eek tilbakemelding.

07.01.14 GU har gitt tilbakemelding om at tekst er OK. Vise de på årsmøtet?

4.2.14: Bent Eek kommer på årsmøtet.

4.3.14 Intet nytt, Eldbjørg følge opp at skilt monteres

03.04.14 Bent Ek orienterte i møtet. Vedtak om å sette ut skilt i bakken før 17. Mai. Aksjon Bent Ek å ferdigstille, koordinere med Jarle for utsetting

Sak 14-2005 Tilknytningsvei videre fremdrift

05.11. Vi har sendt over svar på forespørsel om stier og navn på bruer.

07.01.14 prosjektering pågår. GU trenger en status til årsmøtet. Aksjon Anders.

Fiskum info

Vi satser på en utgave før årsmøte i 2014

Pr 3.12.13 Skal ut i slutten av januar. Saker til Fiskum Info må sendes Eldbjørg Raaen 20.1.14.

07.01.14 Anders trenger tid til å trykke. Vanskelig å få til annonsører. Vi har 2 stk som ønsker annonser i alle utgaver. Vi åpner for muligheten for mindre annonser i alle utgavene.

Innhold – dato og sted for årsmøtet. Presentasjon av forslag til miljøgate. Alle sender forslag til innhold.

04.3.14 Ny versjon av Fiskum Info kommer før 17. Mai, ansvar Eldbjørg

03.04.14 Frist for innkommende saker til Fiskum info 28. April. Aksjon alle

Sak 67-2013 Sti fra Hakavik til Skjulerud gård.

01.10.13

Jon Kåre Halstensen fra Velforeningen Hakavik la fram tanker om opparbeiding av vei/ sykkelsti fra Sjulerud gård og fram til Hakavik kraftstasjon. Gjelder ca 1000 meter som mangler. Tenker at veien skal ha bom slik at den ikke er åpen for generell trafikk. For å få til dette må grunneiere være enige om prosjektet.

Drøftinger om videre framdrift. G.U har hatt saken oppe dette året i en mindre skala enn hva velforeningen ønsker. Trenger ildsjeler og interessenter for å holde tak i prosjektet. Man kan søke midler fra banken. Straks det ligger penger på bordet er det lettere å få framdrift.

  1. Jon Kåre sjekker m veivesenet om de har planer om vei samt sjekker hvilke drivkrefter som finnes i velforeningen pr i dag og for prosjektet.
  2. Jon Kåre sjekker med Fiskum IL v Thomas om IL har noe å bidra med.
  3. Ut fra dette lages en tempoplan og setter evnt ned en arbeidsgruppe som kan se på saken. (velforeningen, G.U, IL)

05.11 Vegvesenet kostnadsberegner hva det vil koste å oppgradere eksisterende samt bygge ny vei de 800mtr som mangler. Dette skal behandles i samferdselsutvalget på fylke. Grendeutvalget i vestfossen har tatt kontakt og ønsker å delta i arbeidet.

07.01 ingen ny informasjon.

04.3.14 Ingen ny info, Jens H holder i saken

03.04.14 50 000 foreslås bevilget til sykkelsti. Forsøker å få tilsvarende sum fra Vestfossen og Hakaviks innbyggere slik at kan bruke 150 000 og ruste opp til gruslagt nødvei med bom. Forutsetter enighet med grunneiere. Aksjon Jens H å koordinere og iverksette

Sak 68-2013 Utvidelse av stasjonsparkeringen.

Det er allerede til tider fullt på parkeringen. Banesjefen har vert på befaring og sett at det er behov for en utviding.

07.01.14 Plansjefen i jernbaneverket har sendt over et behov til planavdelingen i kommunen.

Sak 69-2013: Ny Butikk

GU v Jarle møter Fida Eiendom 10.12.13.

07.01. Vi har deltatt i møte med Fida. Det er ønskelig med et eget møte før neste GU møte om mulig. Dersom ikke mulig så setter vi av litt tid på neste møte.

Innlegg på årsmøtet. Aksjon Jarle G

4.2.14: Orientering fra FIDA eiendom på årsmøtet.

4.3.14 ØEK hjelper med ferdigstillelse av søknad, regner med at byggestart 1. April bør kunne gå

3.4.14 Siste nytt: Gravestart er utsatt til første uken i mai. Kafèdriftavtale er inngått pr nå.

-----------------------

Kaffeservering 2014 – til neste årsmøte:

4. mars Jarle H

3. april Jon

8. mai Maria

5. juni Grethe

7. august Nina

4. september Jens H

2. oktober Eldbjørg

6. november Jarle H

4. desember Jon

8. januar – 2015 Maria

5. februar – 2015 Grethe

12. februar – 2015 årsmøte: Alle bidrar

5. mars – 2015 Nina

2. april – 2015 Jens H

7. mai – 2015 Eldbjørg

4. juni – 2015 Jarle

 

 


Nettsiden oppdateres med eRedaktør