Møtereferat 4 desember


Tilstede:

Kommunens repr: Anders Stenshorne

Grendeutvalgets repr: Jarle Gjøsæther, Svein Lundteigen, JarleHuseby, Jon Jørgensen, Kim Lande, Elbjørg Raaen, Maria Bråthen.

Ikke tilstede: Grethe,

Agenda:

54-2012 Ny parkeringsplass for skole og stasjon

Pr 4.4.12: Uklar status vedr oppstart graving. Informasjon ettersendes. Det er ingen innsigelser på valgt entreprenør.

50-2012 Status på utbygging av trollstua: Gangsti ved Trollsuta:

Pr 4.12.12: Kommunen tar over hele gravesaken av veien. Byggestart 5.12.12.  Begrunnelse: Det blir en helhetlig plan på prosjektet og videreføring av gang/sykkelvei til skolen. Kommunen søker Buskerudbyen om en høyere dekningsgrad til pendlerparkering, buss-stop, sykkelparkering og gangveien fra stasjonen mot barnehagen.

44- 2012 Flerbrukshus:

Pr 4.12.12:Kommunen har ikke penger til ny flerbrukshall de nærmeste år, men ser behovet i sammenheng med mulig utbygging på oversiden av jernbanen der det er kapasitet på 100-150 boliger. Prosjektgruppen for flerbrukshallen bes tenke langsiktig på planene der de tar hensyn til økt elevtall og oppjustering av skolebygget.

11-2005Jernbaneundergangen:

Pr 4.12.12: Kommunen starter prosjektering nå. Pengene til dette blir ikke tatt fra stedsutviklingen. Undergang kan da realistisk stå ferdig i løpet av 2015.

 

45-2012Miljøgate og sentrumsopprustning:

Pr.4.12.12: G.U v Eldbjørg og Jarle G har vært i møter m Fida Eiendom.  Fida ønsker å få til åpning av ny butikk innen desember 2013.  Fida ønsker samarbeid om helhetlig planer for sentrumsopprustning.   Landskapsarkitekt engasjeres til å lage skisser på helheten. Neste møte i saken 10.12.12 kl.15.30 på Fiskum bibliotek.

 

Sak 52-2012  Undergang under jernbanen ved Fiskumelva

Pr. 4.12.12: Anders utfordres til å engasjere en godkjent entreprenør til å prosjektere sikker utbedring til stiforbindelse under jernbanen.  Søknaden er sendt til kommunen fra G.U, men ble stoppet da det manglet en ansvarlig entreprenør.  Aksjon Anders

 

53-2012 Sti og utsiktspunkt ved Fiskumvannet

Pr.4.12.12: Jarle H har vært i kontakt med Opplysningsvesenets fond ved Torunn Reinsnås (planarbeid for vei og skog)for ny behandling.  Jarle har sendt henne saken og venter svar.   Saken må endelig godkjennes av riksantikvaren.

Sak  51-2012 Scene og handikap toalett i Anfindshølen

Pr 4.12.12: G.U ved Eldbjørg har søkt Sparebank 1 om 70.000.- til gulv til scenebygget i amfiet ved Anfinnshølen.  Kommunen har tidligere godkjent bygging av scenegulv med tilhørende kontorbygg og boder. Godkjenningen har en varighet på 3 år (og det er 1,5 år igjen av godkjenningen).  Saniteten er muligens interessert i å bidra med midler dersom det bygges handicaptoalett i bygget.  Nå som det skal bygges i Prestegårdskogen med tilknytning til vann, kloakk og fiber passer det svært godt å starte bygging av scenegulv. Jarle H vil søke kommunen om tillatelse til å bygge toalett i scenebygget.

 

Sak 34-2009 Prestegårdsskogen fase 2

Pr 4.12.12: Grendeutvalget har fått gjennomslag på alle punktene i forbindelse med utbyggingsplanene ved Prestegårdskogen. Ny skisse er sendt som ser veldig bra ut.

 

Sak 14-2005 Tilknytningsvei videre fremdrift

Pr 4.12.12: Videreføring av E134 og nedføringsvei.  Tom Hedalen er prosjektleder på nedføringsveien.

 

Ansvarsfordeling FGU for 2012

 • Stedsutvikling (Hovedsak kommende 5 år)
  • Bygge pendlerparkering, snuplass for buss ved skolen og videreutvikling av stasjonsområdet. Jarle H
  • Utarbeide detaljprosjekt med kostnadsoverslag for flerbrukshus Kim
  • Konkretisere planer for jernbaneundergang sammen med JBV og ØEK Jarle G /Jon
  • Revidere designskisser for miljøgate fra Fiskum kirke til Heimtun. Eldbjørg/ Grethe/Maria/Anders
  • Bidra til videre utvikling av sentrumsplanene rundt butikken sammen med grunneiere. Eldbjørg/Grethe/Maria/Anders
  • Videreutvikle elvestien langs Fiskumelva - sammenhengende trase fra Fiskumvannet til Nyrudhølen. Jarle H, Svein , Jarle G, Jon
 • Gjennomføre et kulturarrangement i Andfindshølen Anders, Eldbjørg, Jarle G, Grethe, Jon
 • Fortsette profilering av grendeutvalget og bygda – skape en identitet
 • Fiskum info (Kim-mai) Eldbjørg/Grethe
 • WWW.fiskum.info Jarle G/Maria/Jon
 • Følge opp Prestegården – jobbe med å vurdere alternativ bruk. Svein L
 • Følge opp at planleggingen av Løken Næringsområde skjer ihht grendeutvalgets føringer. Kim
 • Engasjere oss i planlegging av ny tilknytningsvei – skal fullføres før videreføring av E-134 påbegynnes. Jarle G
 • Inngå avtale med grunneiere for bruk av trase for deler av stien som går fra Heimtun/ Ruudgårdene over til Åssida. Anders
 • Støtte initiativ fra ungdommen om å etablere en ungdomsgruppe igjen. Jon

Møtedatoer

Vi beslutter ny møtedag:

Første Tirsdagen hver mnd. Kl 1930 – 2130

Fast referent – Jon

Neste møte faller på første nyttårsdag. Møtet flyttes til 8 Januar.

Dato Kaffe/kake

4 April Svein (ikke møtt til møtet)

2 mai Jon

6 juni Eldbjørg

4 juli Jarle G

1 August Maria

5 September

10 oktober Jarle H

7 November Kim

4 Desember Svein

2 januar Grethe

 


Nettsiden oppdateres med eRedaktør