Møtereferat 5 april


 

 

Møtereferat 5 april

Tilstede : Anders, Thomas, Svein, Kim, Jarle G, Eldbjørg, Grethe, Jarle H, Maria

Ikke tilstede:

Delvis tilstede: Dan Gundersen

Agenda:

Trollstua

Kommentarer til sist møtereferat

Sekretær: Maria. Rettet fra Jarle H til Maria

Valgkommiteen trenger en tredje person som helst bør ha gode kontakter i distriktene. Styret har lovet å forsøke å finne en person i løpet av året.

Reidun Bollerud stiller i valgkomiteen.

 

18-2005 stedsutvikling

 

18-01 Utvidelse av Trollstua

Dan presenterte planene for utvidelse av Trollstua. Dan sender presentasjonen til GU for informasjon.

 

18-02 Status for behandling av reguleringsplanen.

Planen er ikke stadfestet av Fylkesmannen pr i dag. Det er sendt et brev til fylkesmannen om endringer i teksten etter en rekke møter mellom kommune og fylke. Estimert behandlingstid er ca en mnd.

 

18-03 Planlegging av trafikkområdene rundt skolen.

Planlegging har startet opp og midler er frigitt for planlegging. Det blir først møte med vann og avløp. En del ledninger i luften må legges ned i bakken.

Prosjektet tar utgangspunktet i å samarbeide med jernbaneverket og vegvesenet. Frist for trafikksikringsmidler 1. desember 2011. underlaget må være klar til tidligst 1 november.

Fasene for innspill blir mellom vinterferien og påsken. Vi trenger i denne perioden minst et møte Kommunen tar initiativ til et møte med FAU, Skole og GU før påske. Aksjon Roger

Purres. Aksjon Svein/Jarle G.

Vi inviterer Roger til neste møte i GU for å presentere status. Aksjon Svein/Jarle G.

 

39-2009 Fortsatt togstopp på Darbu stasjon

Gjennomgang av argumentasjonsdokument fra Kim. Neste trinn er strategimøte.

Det blir et strategimøte 19 April på biblioteket sammen med Per Olaf Lundteigen og Solveig Lysaker. Kommunene er invitert men har ikke svart enda.

 

Møte med Jernbaneverket og dem som har laget underlaget. Vi må purre. Aksjon Jarle/Kim

Vi sjekker muligheten for å få til møte med politiske partier.

 

Vi trenger jevnlige positive artikler i avisen: Alle purrer sine aksjoner

· Folkehøgskolen, Dikt og konsekvenser. Aksjon Eldbjørg

· Karoline, En artikkel som beskriver engasjementet på Facebook Aksjon Maria?

· Eiker Pendlerforening, Aksjon Jarle

· Trollstua, unger på jernbanetur. Aksjon Kim

· Darbu skole. Mail til line. Aksjon Jarle

· En typisk pendler fra Darbu. Konsekvenser. Linda? Aksjon Jarle

· Mor med barnevogn. Aksjon Kim

 

 

06-2005 Helhetlig profil for grendeutvalget og bygda

06-1 Nytt WWW redigeringsverktøy

WWW kurs er flyttet til Itum. GU avtaler tid og sted. Thomas og Maria. Aksjon Jarle

06-2 Fiskum info

Vi satser på 4 utgivelser i 2011.

Vi har fått inn 3 annonsører. Neste utgave er planlagt tidlig i mai. Aksjon Eldbjørg

 

16-2005 Prestegården

16-1 Befaring av middelalderprosjekter

GU vil gjerne være med på befaring av middelalderprosjekter på Søsterkirkene på jevnaker. Tidspunkt er ikke bestemt, men det er nok en vanlig ukedag. Kommunen sjekker status. Følges opp. Vi har purret kulturkontoret. Dem tar tak i det igjen nå. Følges opp videre. Kommunen beklager at det ikke har blitt gjennomført. Ny dato kommer. Aksjon Anders

 

17-2005 Sti langs Fiskumelva

17-1 Undergang under jernbanen.

Vi har fått svar fra jernbaneverket som trenger en bekreftelse fra NVE og kommunen. Byggesakene er meldt inn og NVE uttaler seg konkret om denne nå. Svaret blir sendt videre til JBV. Ingen ny status. Vi har ikke fått noen tilbakemelding. må sjekke opp ny status. Aksjon Anders

 

17-2 Ferdigstillelse av bro i Anfindshølen

Vi har utestående arbeid på den nye brua. Støpe elementer sammen og legge til grus på hver side. Hvor mye penger har vi? Vi har 107 000. Vi får 20 000 i mai fra kommunen Ca budsjettpris for å gjøre det ferdig med støp og grusing samt legge ned en 500 med mer rør. 25 00+ Mva. Vi beslutter å gjøre det ferdig. Vi trenger i tillegg til å fjerne kvisthaug. Det må fraktes vekk med lastebil. Aksjon Jarle H

 

17-3 Ny gapahuk i Anfindshølen

Vi trenger 8-10 kubikk tømmer. Hans B tar kontakt med skolen og avklarer videre fremdrift. Vi trenger å skaffe tømmer. Vi sjekker med ole T for tømmer og Koldkin for sliptømmer. Aksjon Jarle H

Vi trenger nye nabovarsler. Anders sjekker om detter er nødvendig. Aksjon Anders

Huseby Entreprenør er ansvarlig for utbygging

 

17-4 Toalett på Anfindshølen?

Langtidskontakt med tømming? Sanitetsforeningen kan være aktuell å hjelpe oss. Tett tank? Spiten har en slik løsning. Vi sjekker priser og muligheter. Aksjon Jarle H

 

17-5 Utsiktspunkt over Fiskumvannet

Vi har takket for godkjenning har inviterer til befaring sammen med Fylkesmannen. Følges opp. Aksjon Jarle G. Purres. Aksjon Jarle/Thomas

 

39-2011 Minikraftverk i Fiskumelva med utløp i Anfindshølen

Søknad er levert inn. Utbyggere er invitert til møte med GU.

 

34-2009 Reguleringsplanen for prestegårdskogen II

Planen er snart ferdig behandlet.

Skissen er modifisert og sendes til GU. Aksjon Anders.

 

 

- Handlingsplan for 2011 Hovedansvarlige

• Togstopp på Darbu - Kim

• Jernbaneundergang - Kim

• Stedsutvikling - Svein/Eldbjørg

• Parkeringsplass

• Flerbrukshall

• Videreutvikle elvestien langs Fiskumelva - Jarle H, Thomas, Grethe

• Gjennomføre folkemøter og kursaktiviteter. - Eldbjørg/Grethe/Jarle

• Prestegården - Jarle G

• Profil for grendeutvalget og bygda - Jarle G/Thomas/Maria

• Fiskum info Eldbjørg

• WWW.fiskum.Info

• Løken Næringsområde - Kim

• Tilknytningsvei - Maria

• Sti fra Heimtun til Åssida. - Eldbjørg /Anders S

 

 

 

Møtedatoer 2011

Dato Klokke Ansvar kaffe/kake

4 januar 1900 Hans B

1 Februar 1900 Jarle G

1 Mars 1900 Jarle G

5 april 1900 Eldbjørg

3 Mai 1900 Grethe

7 Juni 1900 Jarle H

5 Juli 1900 FERIE?

2 August 1900 Maria

6 sept 1900 Svein

27 September 1900 Kim

1 November 1900 Jarle G

6 Desember 1900 Thomas

 


Nettsiden oppdateres med eRedaktør