Møtereferat 5 september


Tilstede : Jarle G, Jarle H, Jon, Kim, Svein,

Ikke tilstede:, Anders, Jens Harald, Eldbjørg, Grethe, Maria

18-2005 stedsutvikling

Fiskum er øremerket med 1 mill for 2012. Vi har gjort følgende prioritering og sendt til kommunen.

100 000 til fiskumelva

Reparere skader på krakker etter flommen Frida.

Bygge et sikkerhetsgjerde langs volleyballbanen.

Ferdigstille prosjektering av å knytte sammen sti mellom butikk og lille badedam.

 

500 000 til flerbrukshus.

            Starte opp prosjektering og skrive søknader

 

400 000 til miljøgate og torg i sentrum.

             Starte opp planlegging og prosjektering

 

forslag til prioritering og budsjettestimater for 2013  

 

Gjennomføre sti under jernbanen                                0,5 mill

Fullføre prosjektering av flerbrukshus         0,7  mill

Fullføre sentrumstorg                                         2.5  mill

 

18-03 Pendlerparkering og bussnuplass ved Darbu stasjon og skole.

Det var innlevering i dag 5 sept kl. 12.00. Det ble innlevert 7 stk, disse ble åpnet med entreprenørene tilstede.

Anbud skal nå gjennomgås og kontroll regnes før entreprenør blir valgt.

Innleverte tilbud følger i hovedsak tidligere kostnadsberegning for utførelse.

 

44- 2012 Fiskum Flerbrukshus

Prosjekt, planer og budsjetter forankret i bygda. Oversendt til kommunesjef. Avventer og følger opp videre respons fra kommunen. Skal forsøke å få Kongsberg med på å støtte planene. Dette vil kunne utløse 20% ekstra tippemidler. Aksjon Kim

11-2005 Undergang under jernbanen ved Darbu stasjon

Kommunen har skrevet et brev som er sendt til GU for gjennomlesing. Brevet blir sendt fra kommunen til JBV med det første.

 

45 – 2012 Miljøgate og sentrumsopprustning

Landskapsarkitekten som har laget skissene til parkeringen er interessert i å jobbe med fiskum miljøgate.

Vi ønsker også tegninger og kostnadsnedbryting fra skotselva. Aksjon Roger

En prototype av gatelamper er snart klar for å se på i Skotselv. GU må bli informert om dette når det klart. Aksjon Roger

Arbeidsgruppa har satt sammen et dokument med forskjellige alternativer. Dokumentet ble gjennomgått i møtet.

 

17-2005 Sti langs Fiskumelva

17-1 Undergang under jernbanen ved Fiskumelva

ØEK leier inn en tredje part til å tegne dette i detalj. Vi trenger minst 40 000,- for å få prosjektert arbeidene ferdig. NVE har forlangt dokumentasjon fra ansvarlig utførende med nødvendige godkjenninger (minst klasse 2). Aksjon Anders, få kostnadsestimert arbeidene og se om kan finne penger

17-3 Ny gapahuk i Anfindshølen

Ferdig

17-5 Utsiktspunkt over Fiskumvannet

Vi har fra advokatfirma til opplysningsvesnets fond fått avslag på tillatelse om å legge sti over deres grunn. Vi sjekker om det er mulig å flytte traseen til andre siden av bekken på Darbu sin grunn. Aksjon Jarle H

17-6 Tømming av do og søppel på Anfindshølen og ved gamlekirka

Vi har fått bekreftet at det ikke er kulturmidler til å tømme toalettet ved gamle. Vi sjekker med saniteten om dem kunne hjulpet oss. Aksjon Jarle H

17-7 Dugnad og pleie av eksisterende sti og anlegg langs Fiskumelva

Dugnad langs fiskum elva slutten av Oktober.

Søndag 28 oktober kl 1000. sett av tiden. WWW side og FB. Aksjon Jarle

Detaljer planlegges på neste møte 10. oktober

 

46-2012 Gjennomføre et kulturarrangement i Anfinnshølen

Skulle gjerne hatt oppdatering fra Anders om status på dette. Aksjon Anders, oppdatere om status og få Håkon (?) til å koordinere

06-2005 Helhetlig profil for grendeutvalget og bygda

06-1 Nytt WWW redigeringsverktøy

Tatt i bruk, ny web side er etablert og funksjonaliteten er ganske god. Jarle G oppdaterer videre (Maria og Jon blir med på ”kurs” etter hvert)

Vi har nå fått gjestenett på biblioteket.

06-2 Fiskum info

Vi fortsetter med å bruk Bjørn Nebell som redaktør dersom han har tid og mulighet.

Eldbjørg og Maria ordner med neste nr etter det, anslagsvis slutten av september, evt. oktober. Aksjon Eldbjørg

16-2005 Prestegården

Opplysningsvesentsfond har informert kommunen om at dem ønsker å selge prestegården med jorder som ligger på nedsiden av veien under ett. Kommunen har informert om at GU ønsker å være med i prosessen.

 

Merk.

Neste møte flyttes fra 3 til 10 oktober pga høstferie.

Ansvarsfordeling FGU for 2012

 • Stedsutvikling (Hovedsak kommende 5 år)
  • Bygge pendlerparkering, snuplass for buss ved skolen og videreutvikling av stasjonsområdet. Jarle H
  • Utarbeide detaljprosjekt med kostnadsoverslag for flerbrukshus Kim
  • Konkretisere planer for jernbaneundergang sammen med JBV og ØEK Jarle G /Jon
  • Revidere designskisser for miljøgate fra Fiskum kirke til Heimtun. Eldbjørg/ Grethe/Maria/Anders
  • Bidra til videre utvikling av sentrumsplanene rundt butikken sammen med grunneiere. Eldbjørg/Grethe/Maria/Anders
  • Videreutvikle elvestien langs Fiskumelva - sammenhengende trase fra Fiskumvannet til Nyrudhølen. Jarle H, Svein , Jarle G, Jon
 • Gjennomføre et kulturarrangement i Andfindshølen Anders, Eldbjørg, Jarle G, Grethe, Jon
 • Fortsette profilering av grendeutvalget og bygda – skape en identitet
 • Fiskum info (Kim-mai) Eldbjørg/Grethe
 • WWW.fiskum.info Jarle G/Maria/Jon
 • Følge opp Prestegården – jobbe med å vurdere alternativ bruk. Svein L
 • Følge opp at planleggingen av Løken Næringsområde skjer ihht grendeutvalgets føringer. Kim
 • Engasjere oss i planlegging av ny tilknytningsvei – skal fullføres før videreføring av E-134 påbegynnes. Jarle G
 • Inngå avtale med grunneiere for bruk av trase for deler av stien som går fra Heimtun/ Ruudgårdene over til Åssida. Anders
 • Støtte initiativ fra ungdommen om å etablere en ungdomsgruppe igjen. Jon

Møtedatoer ( Første onsdagen hver mnd)

Dato Kaffe/kake

4 April Svein (ikke møtt til møtet)

2 mai Jon

6 juni Eldbjørg

4 juli Jarle G

1 August Maria

5 September Jarle H

10 oktober Kim

7 November Grethe

5 Desember Svein

2 januar Jon


Nettsiden oppdateres med eRedaktør