Møtereferat 6 juni 2012


Tilstede : Jarle G Jarle H, Grethe, Jon,Eldbjørg, Maria, Kim,Svein, Roger

Ikke tilstede:, , Anders, Jens Harald,

18-2005 stedsutvikling

Fiskum er øremerket med 1 mill for 2012. Vi tar kontakt med Kommunesjefen og få en bekreftelse på når vi kan begynne bruke stedsutviklingsmidlene. Vi må på neste møte beslutte bruken av midlene. Forslag fra møtet er å gjøre en deling mellom forprosjektet på flerbrukshus og til en plan og skisser rundt butikken. Aksjon Jarle

18-03 Pendlerparkering og bussnuplass ved Darbu stasjon og skole.

Presentasjon av skisser og planer for parkering og uteområdet for stasjonen.

Underlag for anbudsrunder er klar om 2 uker og noen dager intern behandling før det blir sendt ut. Tentativ byggestart etter ferien med en bygge tid.

Det er gjennomført en befaring med ØEK, JBV og landskapsarkitekt.. Det er gjennomført møte med landskapsarkitekten GU, JBV og ØEK.

44- 2012 Fiskum Flerbrukshus

Prosjekt, planer og budsjetter forankret i bygda. Oversendt til kommunesjef. Avventer og følger opp videre respons fra kommunen. Skal forsøke å få Kongsberg med på å støtte planene. Dette vil kunne utløse 20% ekstra tippemidler. Aksjon Kim

11-2005 Undergang under jernbanen ved Darbu stasjon

Kostnadsanslag fra JBV i høst 2011, 20 MNOK inkl. kostnader for buss for tog, etc

Kommunen retter en formell henvendelse til JBV for å formalisere en plan for å sikre jernbaneundergang. Aksjon Jarle G, følge opp Morten

45 – 2012 Miljøgate og sentrumsopprustning

Vi sjekker med landskapsarkitekt om hun er interessert i å jobbe med fiskum miljøgate. Aksjon Roger

Vi ønsker også tegninger og kostnadsnedbryting fra skotselva. Aksjon Roger

Setter av noe tid til prat om miljøgate og sentrumsplan i junimøtet. Fida eiendom og Eiker eiendomsutvikling har varslet at de forventer at alt skal være klart til oppstart i mai.

En prototype av gatelamper er snart klar for å se på i Skotselv. GU må bli informert om dette når det klart. Aksjon Roger

Arbeidsgruppa har satt sammen et dokument med forskjellige alternativer. Dokumentet ble gjennomgått i møtet.

17-2005 Sti langs Fiskumelva

17-1 Undergang under jernbanen ved Fiskumelva

ØEK leier inn en tredje part til å tegne dette i detalj. Vi trenger minst 40 000,- for å få prosjektert arbeidene ferdig. NVE har forlangt dokumentasjon fra ansvarlig utførende med nødvendige godkjenninger (minst klasse 2). Aksjon Anders, få kostnadsestimert arbeidene og se om kan finne penger

17-3 Ny gapahuk i Anfindshølen

Arbeid ferdigstillelse av taket pågår.

17-5 Utsiktspunkt over Fiskumvannet

Vi skriver en søknad til kommunen om bygging etter at Knut Lande har konferert med Riksantikvaren. Aksjon Jarle H

Anders bekreftet i møtet at kommunen kunne dekke kommunale saksbehandlingskostnader dersom vi sendte søknad.

17-6 Tømming av do og søppel på Anfindshølen og ved gamlekirka

Vi har fått bekreftet at det ikke er kulturmidler til å tømme toalettet ved gamle. Vi sjekker med saniteten om dem kunne hjulpet oss. Aksjon Jarle H

17-7 Dugnad og pleie av eksisterende sti og anlegg langs Fiskumelva

46-2012 Gjennomføre et kulturarrangement i Anfinnshølen

Skulle gjerne hatt oppdatering fra Anders om status på dette. Aksjon Anders, oppdatere om status og få Håkon (?) til å koordinere

06-2005 Helhetlig profil for grendeutvalget og bygda

06-1 Nytt WWW redigeringsverktøy

Tatt i bruk, ny web side er etablert og funksjonaliteten er ganske god. Jarle G oppdaterer videre (Maria og Jon blir med på ”kurs” etter hvert)

06-2 Fiskum info

Eldbjørg og Maria ordner med neste nr etter det, anslagsvis slutten av september, evt. oktober. Aksjon Eldbjørg

16-2005 Prestegården

Svein holder i dette videre. Ingen aksjoner per nå, avventer videre bevegelse fra Opplysningsvesenets fond. Aksjon ingen

Ansvarsfordeling FGU for 2012

 • Stedsutvikling (Hovedsak kommende 5 år)
  • Bygge pendlerparkering, snuplass for buss ved skolen og videreutvikling av stasjonsområdet. Jarle H
  • Utarbeide detaljprosjekt med kostnadsoverslag for flerbrukshus Kim
  • Konkretisere planer for jernbaneundergang sammen med JBV og ØEK Jarle G /Jon
  • Revidere designskisser for miljøgate fra Fiskum kirke til Heimtun. Eldbjørg/ Grethe/Maria/Anders
  • Bidra til videre utvikling av sentrumsplanene rundt butikken sammen med grunneiere. Eldbjørg/Grethe/Maria/Anders
  • Videreutvikle elvestien langs Fiskumelva - sammenhengende trase fra Fiskumvannet til Nyrudhølen. Jarle H, Svein , Jarle G, Jon
 • Gjennomføre et kulturarrangement i Andfindshølen Anders, Eldbjørg, Jarle G, Grethe, Jon
 • Fortsette profilering av grendeutvalget og bygda – skape en identitet
 • Fiskum info (Kim-mai) Eldbjørg/Grethe
 • WWW.fiskum.info Jarle G/Maria/Jon
 • Følge opp Prestegården – jobbe med å vurdere alternativ bruk. Svein L
 • Følge opp at planleggingen av Løken Næringsområde skjer ihht grendeutvalgets føringer. Kim
 • Engasjere oss i planlegging av ny tilknytningsvei – skal fullføres før videreføring av E-134 påbegynnes. Jarle G
 • Inngå avtale med grunneiere for bruk av trase for deler av stien som går fra Heimtun/ Ruudgårdene over til Åssida. Anders
 • Støtte initiativ fra ungdommen om å etablere en ungdomsgruppe igjen. Jon

Møtedatoer ( Første onsdagen hver mnd)

Dato Kaffe/kake

4 April Svein (ikke møtt til møtet)

2 mai Jon

6 juni Eldbjørg

4 juli Jarle G

1 August Maria

5 September Jarle H

3 oktober Kim

7 November Grethe

5 Desember Svein

2 januar Jon


Nettsiden oppdateres med eRedaktør