Møtereferat 6 november


Tilstede:

Kommunens repr: Marit Nyhus (leder av vei og park),Roger Humlebekk, Anders Stenshorne

Grendeutvalgets repr: Jarle Gjøsæther, Svein Lundteigen, JarleHuseby, Jon Jørgensen, Kim Lande, Elbjørg Raaen, Jens Harald Slotsfelt.

Ikke tilstede: Grethe, Maria,

Agenda:

18-03Status på parkeringen:

7 anbydere. Entreprenør er valgt.  Juridiske avklaringer har tatt lenger tid enn forventet.  Kommunal prosjektleder har vært sykemeldt. Frist for innsigelser er 16.11.12.  Kontrakt skrives raskt etter 16.11.12.  Parkeringen skal være ferdig rett etter skoleslutt 2013.

Jernbaneverket ser på planer for å finansiere stasjonsparken i 2013.

Når Skollenborg jernbanestasjon legges ned vil pendlerne derfra komme til Fiskum. Dette gir økt belastning og krever parkering.

Kostnadsrammen på parkering er nå på 6 mill. 

Status på utbygging av trollstua: Gangsti ved Trollsuta:

Det er byggestopp pga uklarhet rundt kjøring til eiendommer.  Grunneiere kontaktes av kommunen for avklaring.

Gjennomgang av referat av 10.oktober 2012:

G.U`s kommentarer til byggeplaner Prestegårdskogen Sak34-2009, ble gjennomgått.

44- 2012 Flerbrukshus: Styret i Fiskum I.L  ønsker nå heller å bruke penger på å ruste opp hallen i stedet for å tenke nytt flerbrukshus.  Det kan være interessant for Kongsberg kommune å drive et interkommunalt samarbeid rundt bruk av haller.  Det er stort press på hallene i Kongsberg. Aksjon: Kim følger opp dette.

11-2005Jernbaneundergangen: Anders hadde møte med Jernbaneverket i Oslo.  Pga togstopp rundt nedføringsveien ble det snakket om en samkjøring rundt disse to prosjektene.  Anders ble lovet et referat fra møtet. Har ikke mottatt dette pr dato.  Videre framdrift: Kommunen bruker planleggingsmidler til prosjektet.  Asplan Viak tar seg av helhetlig plan.  

45-2012Miljøgate og sentrumsopprustning:

Anders tar kontakt med Morten for å samle alle ønsker og gode intensjoner rundt miljøgate og sentrumsopprustning.   Anders sender skissene fra 2005 til Jarle G. I Skotselv jobbes det med samme type utsmykning som Fiskum kommer til å benytte. Viktig å samarbeide om de erfaringene som gjøres der.

17-1Undergang under jernbanen ved Fiskumelva:

Søknad om å bygge sti under jernbanen er levert kommunen.  ØEK leier inn en tredje part til å tegne dette i detalj. NVE har forlangt dokumentasjon fra ansvarlig utførende med nødvendige godkjenninger (minst klasse 2). Aksjon Anders, Trenger videre dokumentasjon fra NVE at det ikke kan bli opphopningsproblem ved evnt storflom og at dette kunne skade jernbanen.

17-2005 Sti langs Fiskumelva:

Vi er nå tilbake til opprinnelig skisse og trasse. Alt papirarbeid er ferdig. Mangler kun svar fra advokat for å komme videre i saken.  Eneste krav for å få gjennomført prosjektet nå er å lage 5 meters brei vei slik at man kan kjøre landbruksmaskiner fra vei ved Gamlekirken og ned på jordet.  G.U har fått tildelt 80.000.- fra sparebank Øst for gjennomføring av prosjektet.

17-6 Tømming av do og søppel på Anfindshølen og ved gamlekirka:

16-2005 Prestegården:

Ingen umiddelbare planer om aksjon.

 

Søknad om trafikksikringstiltak: Innspill kom frem i møtet.

Andre saker:

Saker fra Svein                 Lundteigen (NaKoHel)

 • Brøyting av Dunserudhagan er fortsatt kommunalt ansvar.

 • Ønske om fast St.Hansfeiring i Anfindshølen.

 • Hvor kommer drikkevannet vårt fra? Svar: Eikern og enkelte ganger fra Grunnvannskilden. Dette styres fortløpende av kommunen etter behov.

 • Det er et ønske at gluggene i kirketårnet lar seg åpne med motor når klokkene ringer. 

 

Innspill til «Sammen med» sendes direkte til Terje Kristiansen.

Aksjon: Jarle G.

Ansvarsfordeling FGU for 2012

 • Stedsutvikling (Hovedsak kommende 5 år)

  • Bygge pendlerparkering, snuplass for buss ved skolen og videreutvikling av stasjonsområdet. Jarle H

  • Utarbeide detaljprosjekt med kostnadsoverslag for flerbrukshus Kim

  • Konkretisere planer for jernbaneundergang sammen med JBV og ØEK Jarle G /Jon

  • Revidere designskisser for miljøgate fra Fiskum kirke til Heimtun. Eldbjørg/ Grethe/Maria/Anders

  • Bidra til videre utvikling av sentrumsplanene rundt butikken sammen med grunneiere. Eldbjørg/Grethe/Maria/Anders

  • Videreutvikle elvestien langs Fiskumelva - sammenhengende trase fra Fiskumvannet til Nyrudhølen. Jarle H, Svein , Jarle G, Jon

 • Gjennomføre et kulturarrangement i Andfindshølen Anders, Eldbjørg, Jarle G, Grethe, Jon

 • Fortsette profilering av grendeutvalget og bygda – skape en identitet

 • Fiskum info (Kim-mai) Eldbjørg/Grethe

 • WWW.fiskum.info Jarle G/Maria/Jon

 • Følge opp Prestegården – jobbe med å vurdere alternativ bruk. Svein L

 • Følge opp at planleggingen av Løken Næringsområde skjer ihht grendeutvalgets føringer. Kim

 • Engasjere oss i planlegging av ny tilknytningsvei – skal fullføres før videreføring av E-134 påbegynnes. Jarle G

 • Inngå avtale med grunneiere for bruk av trase for deler av stien som går fra Heimtun/ Ruudgårdene over til Åssida. Anders

 • Støtte initiativ fra ungdommen om å etablere en ungdomsgruppe igjen. Jon

Møtedatoer

Vi beslutter ny møtedag:

Første Tirsdagen hver mnd. Kl 1930 – 2130

Fast referent - Jon

Dato Kaffe/kake

4 April Svein (ikke møtt til møtet)

2 mai Jon

6 juni Eldbjørg

4 juli Jarle G

1 August Maria

5 September

10 oktober Jarle H

7 November Kim

5 Desember Grethe

2 januar Svein

Jon

 


Nettsiden oppdateres med eRedaktør