Møtereferat 6 september


Møtereferat 6 september

 

Møtereferat 6 September

Tilstede : Kim, Jarle G, Jarle H, Svein, Grethe, Maria, Anders

Ikke tilstede: Hilde, Thomas, Eldbjørg,

 

18-2005 stedsutvikling

18-02 Status for behandling av reguleringsplanen.

Planen er stadfestet av Fylkesmannen. Endelig vedtatt. Neste trinnet er at å skrive til alle som har eiendommer. Kommunen tar initiativ med Fida eiendom.

Statens Vegvesen har vart i møte med ØEK om nedkjøringsveien. Påkjøring i byggefeltet blir inkludert.

18-03 Planlegging av trafikkområdene rundt skolen.

Planlegging har startet opp og midler er frigitt for planlegging. Det blir først møte med vann og avløp. En del ledninger i luften må legges ned i bakken.

Prosjektet tar utgangspunktet i å samarbeide med jernbaneverket og vegvesenet. Frist for trafikksikringsmidler 1. desember 2011. underlaget må være klar til senest 1. november. Vi sjekker med Roger om dem har kontroll på tidsfrister. Aksjon Jarle

Videre arbeid i prosjektet inkluderer evaluering av ledningsnettet og justere v2 av skissen.

Skissen V2 justeres med litt flere parkeringsplasser, adkomst til skolen for varelevering, og utrykningskjøretøy. Det er viktig at grønne områder blir lett å vedlikeholde. Kommunen må ta kontakt med skolen og FAU for innspill på planen. GU har tatt med seg skissene til jernbaneverket.

39-2009 Fortsatt togstopp på Darbu stasjon

Vi har hatt møte med JBV. Dersom det ikke blir kryssningsspor så er det mulig med enkle tilpasninger. Dersom det blir krysningspor så må det lages perrong på begge sider. Uten kryssningspor så må en sannsynligvis en måtte gjøre et spleiselag med kommunen.

Vi må jobbe videre med å få til et møte med dem i JBV som jobber i stasjonstrukturprosjektet.

· Karoline, En artikkel som beskriver engasjementet på Facebook Aksjon Maria?

· Darbu skole. Mail til line. Aksjon Jarle

· En typisk pendler fra Darbu. Konsekvenser. Linda? Aksjon Jarle

 

 

06-2005 Helhetlig profil for grendeutvalget og bygda

06-1 Nytt WWW redigeringsverktøy

Vi har fått nytt verktøy eRedaktør. Vi holder på å prøve det ut. Vi må sette av en kveld før neste møte som passer for Maria, Thomas og vi invitere alle. Aksjon Jarle

06-2 Fiskum info

Vi satser på 4 utgivelser i 2011. Vi skulle hatt ut en utgave denne uken, men pga PC problemer så er den ikke klar. Vi må ta ut informasjon om møte på Skogen Vel. Vi avventer til vi får pressemelding fra JBV. Aksjon Kim

 

16-2005 Prestegården

16-1 Befaring av middelalderprosjekter

GU deltatt på befaring av middelalderprosjekter på Søsterkirkene på Jevnaker.

Er en del av pilgrimsveien fra Trondhjem. Et alternativ er å legge den om Fiskum også!

Hva kan vi gjøre ut av prestegården?

Vi burde organisert et idedugnad rundt Fiskum Prestegård. Kan vi få Randi Eek Thorsen. Hvordan går det med vår søknad om 200 000 for å lage en konseptplan? Kunne vi kanskje hatt en bygdedag som kunne blitt en start? Aksjon Svein

17-2005 Sti langs Fiskumelva

17-1 Undergang under jernbanen.

Dette viser seg å være vanskelig! Ansvar dersom noe går galt er et viktig tema. ØEK har diskutert dette internt og vi trenger å sette i gang noen eksperter. ØEK leier inn en tredje part til å tegne dette i detalj. Aksjon Anders

 

17-3 Ny gapahuk i Anfindshølen

Arbeidet er påstartet før ferien. Materialer er på plass. Arbeidet fortsetter 15 september

17-4 Toalett på Anfindshølen?

Toalett er på plass. Vi sjekker pris og spør om saniteten kan sponse en tømming pr år. Aksjon Jarle H. Vi sjekker med skolen om 2 vask pr pr . Aksjon Maria. Vi sjekker med Barnehagen Aksjon Kim

17-5 Utsiktspunkt over Fiskumvannet

Vi har gjennomført befaring med fylkesmannen. Jarle H, Maria og Thomas deltok. Det er merket ut noen trær som vi ikke skal felle. Fylkesmannen ønsker en mail når vi starter opp arbeidet på deres område. Vi er klar til å begynne prosessen med bygging men vi avventer midler. Vi må forankre utformingen med stiftelsen for gamle kirken. Aksjon Jarle H

 

39-2011 Minikraftverk i Fiskumelva med utløp i Anfindshølen

Søknad er levert inn. Utbygger representert ved Jan Ove Øksendal

fra Clemens Kraft KS, presenterte planene. GU ønsker å følge med på saken videre og vil komme med kommentarer som i tilfelle vil skape en noe positivt tilbake til bygda. Det må integreres i naturen med tilhørende friluftsområder og boligområder.

34-2009 Reguleringsplanen for prestegårdskogen II

Planen er godkjent av kommunestyre. Opplysningsvesenet ønsker å selge planen til en utbygger. Tegninger blir lagt ut på nettet.

 

Fiskum Flerbrukshus

Vi har fått inn 8 grupper som ønsker å bruke det. Det har blitt jobbet med konsept. Vi har fått 50 000 til forprosjekt. For disse pengene bruker til et konseptdokument. Etter idedugnadmøte så ble det enighet om å jobbe videre ut fra en plan om:

· Beholde hallen og bruke den for rom for teknisk, skole og kultur

· Ny idrettshall samt tegne inn fotballbaner og idrettsanlegg.

· Bygge et nytt koblingshus mellom eksisterende skole, gamle hallen og den nye idrettshallen

Tom Kristian er med og har med seg erfaring fra Skotselv.

I midten av november er vi invitert inn i kommunestyret å presentere en totalplan(15min) i for stedsutviklingen med kostnadsestimater og prioritering. Vi må lage til en god presentasjon. Vi må forberede utkast presentasjonen til neste møte. Aksjon Jarle G

 

40 Reguleringsplanen Damåsen saggrenda

Vi deltar på møte med Skogen Vel og formålet er å lage til en felles kommentar fra Fiskum. Aksjon Jarle/Maria

 

 

- Handlingsplan for 2011 Hovedansvarlige

• Togstopp på Darbu - Kim

• Jernbaneundergang - Kim

• Stedsutvikling - Svein/Eldbjørg

• Parkeringsplass

• Flerbrukshall

• Videreutvikle elvestien langs Fiskumelva - Jarle H, Thomas, Grethe

• Gjennomføre folkemøter og kursaktiviteter. - Eldbjørg/Grethe/Jarle

• Prestegården - Jarle G

• Profil for grendeutvalget og bygda - Jarle G/Thomas/Maria

• Fiskum info - Eldbjørg

• WWW.fiskum.Info

• Løken Næringsområde - Kim

• Tilknytningsvei - Maria

• Sti fra Heimtun til Åssida. - Eldbjørg /Anders S

 

Møtedatoer 2011

Dato Klokke Ansvar kaffe/kake

4 januar 1900 Hans B

1 Februar 1900 Jarle G

1 Mars 1900 Jarle G

5 april 1900 Eldbjørg

3 Mai 1900 Grethe

7 Juni 1900 Jarle H

5 Juli 1900 FERIE?

2 August 1900 Maria

6 sept 1900 Svein

27 September 1900 Kim

1 November 1900 Jarle G

6 Desember 1900 Thomas

 


Nettsiden oppdateres med eRedaktør