Møtereferat 7 juni


 

 

Møtereferat 7 juni

Tilstede : Anders, , Kim, Jarle G, Eldbjørg, Grethe, Jarle H, , Svein, Jan Roger ( delvis)

Ikke tilstede: Hilde, Thomas, Maria

 

 

18-2005 stedsutvikling

18-02 Status for behandling av reguleringsplanen.

Planen er ikke stadfestet av Fylkesmannen pr i dag. Det er sendt et brev til fylkesmannen om endringer i teksten etter en rekke møter mellom kommune og fylke. Estimert behandlingstid er ca en mnd. Saken ligger hos fylkesmannen.

 

18-03 Planlegging av trafikkområdene rundt skolen.

Planlegging har startet opp og midler er frigitt for planlegging. Det blir først møte med vann og avløp. En del ledninger i luften må legges ned i bakken.

Prosjektet tar utgangspunktet i å samarbeide med jernbaneverket og vegvesenet. Frist for trafikksikringsmidler 1. desember 2011. underlaget må være klar til senest 1. november.

Videre arbeid i prosjektet inkluderer evaluering av ledningsnettet og justere v2 av skissen.

Skissen V2 justeres med litt flere parkeringsplasser, adkomst til skolen for varelevering, og utrykningskjøretøy. Det er viktig at grønne områder blir lett å vedlikeholde. Kommunen må ta kontakt med skolen og FAU for innspill på planen. GU tar med seg skissene til jernbaneverket.

 

39-2009 Fortsatt togstopp på Darbu stasjon

Møte med Jernbaneverket blir på tirsdag kl 1500 hos Jørn jensen. Kim stiller fra GU

Agenda er gjennomgang av kostnadsoppsettet. Og tilbakevisning av ALLE argumentene til JBV.

Vi har politisk støtte fra SP,AP,H og FRP

Det blir møte med Fylkesordføreren 1 juli kl 1000. Kim og Jarle stiller.

Vi planlegger et politisk partidebatt møte med underholdning. Tentativ dato er 29 august.

· Karoline, En artikkel som beskriver engasjementet på Facebook Aksjon Maria?

· Darbu skole. Mail til line. Aksjon Jarle

· En typisk pendler fra Darbu. Konsekvenser. Linda? Aksjon Jarle

 

Kraftverk i Fiskumelva.

Presentasjon av muligheter. Vi avventer tilbakemelding fra utbygger.

 

 

06-2005 Helhetlig profil for grendeutvalget og bygda

06-1 Nytt WWW redigeringsverktøy

Vi har fått nytt verktøy eRedaktør. Vi holder på å prøve det ut.

Aksjon Jarle/Thomas/Maria

 

 

06-2 Fiskum info

Vi satser på 4 utgivelser i 2011. Neste utgivelse er planlagt i 15 August. Vi informerer Bjørn om innhold. Aksjon Kim

 

 

16-2005 Prestegården

16-1 Befaring av middelalderprosjekter

GU vil gjerne være med på befaring av middelalderprosjekter på Søsterkirkene på jevnaker. Tidspunkt er ikke bestemt, men det er nok en vanlig ukedag. Kommunen sjekker status. Følges opp. Vi har purret kulturkontoret. Dem tar tak i det igjen nå. Følges opp videre. Kommunen beklager at det ikke har blitt gjennomført. Ny dato kommer. Aksjon Anders

 

 

17-2005 Sti langs Fiskumelva

17-1 Undergang under jernbanen.

Vi har fått svar fra jernbaneverket som trenger en bekreftelse fra NVE og kommunen. Byggesakene er meldt inn og NVE uttaler seg konkret om denne nå. Svaret. Ingen ny status. Aksjon Anders

Vi har fått tilbakemelding fra kommunen om at søknaden ikke var helt komplett. Vi må justere innholdet. Aksjon Jarle H

 

17-3 Ny gapahuk i Anfindshølen

Det er planlagt byggestart i dag 7 juni. Huseby Entreprenør er ansvarlig for utbygging.

 

17-4 Toalett på Anfindshølen?

Vi har sett på nettet etter gode løsninger. Hoensvann hotellet har en løsning som fungerer bra. Vi vurderer alternativer. Aksjon Jarle H

 

17-5 Utsiktspunkt over Fiskumvannet

Vi har gjennomført befaring med fylkesmannen. Jarle H, Maria og Thomas deltok. Det er merket ut noen trær som vi ikke skal felle. Fylkesmannen ønsker en mail når vi starter opp arbeidet på deres område. Vi er klar til å begynne prosessen med bygging men vi avventer midler. Vi har inne en søknad fra sparebanken Øst med frist 1 juni. Vi må forankre utformingen med stiftelsen for gamle kirken.

 

17-6 Plenklipper

Vi har kjøpt inn en ny plenklipper for å effektivt kunne utføre dugnad. Svein og Thomas og har klippet. Per Magne jobber med å organisere dugnad fra vel foreningen.

 

 

39-2011 Minikraftverk i Fiskumelva med utløp i Anfindshølen

Søknad er levert inn. Utbygger representert ved Jan Ove Øksendal

fra Clemens Kraft KS, presenterte planene. GU ønsker å følge med på saken videre og vil komme med kommentarer som i tilfelle vil skape en noe positivt tilbake til bygda. Det må integreres i naturen med tilhørende friluftsområder og boligområder.

 

34-2009 Reguleringsplanen for prestegårdskogen II

Planen er godkjent av kommunestyre. Opplysningsvesenet ønsker å selge planen til en utbygger. Tegninger blir lagt ut på nettet.

 

Flerbrukshall

Det blir møte med foreningene på torsdag 9 juni kl 1930 på biblioteket. Vi håper på å få støtte til et forprosjekt allerede før sommeren. Kim, Eldbjørg, Svein. Maria? Vi har frist til 1 oktober for å få underlag til søknad.

 

 

- Handlingsplan for 2011 Hovedansvarlige

• Togstopp på Darbu - Kim

• Jernbaneundergang - Kim

• Stedsutvikling - Svein/Eldbjørg

• Parkeringsplass

• Flerbrukshall

• Videreutvikle elvestien langs Fiskumelva - Jarle H, Thomas, Grethe

• Gjennomføre folkemøter og kursaktiviteter. - Eldbjørg/Grethe/Jarle

• Prestegården - Jarle G

• Profil for grendeutvalget og bygda - Jarle G/Thomas/Maria

• Fiskum info Eldbjørg

• WWW.fiskum.Info

• Løken Næringsområde - Kim

• Tilknytningsvei - Maria

• Sti fra Heimtun til Åssida. - Eldbjørg /Anders S

 

 

 

 

Møtedatoer 2011

Dato Klokke Ansvar kaffe/kake

4 januar 1900 Hans B

1 Februar 1900 Jarle G

1 Mars 1900 Jarle G

5 april 1900 Eldbjørg

3 Mai 1900 Grethe

7 Juni 1900 Jarle H

Juli FERIE

2 August 1900 Maria

6 sept 1900 Svein

27 September 1900 Kim

1 November 1900 Jarle G

6 Desember 1900 Thomas

 

 


Nettsiden oppdateres med eRedaktør