Møtereferat 7.august 2014


Møtereferat 7.august 2014

Kl.19.00 - 21.30. Biblioteket Darbu.

Tilstede: Jarle Huseby, Kim Lande, Jon Jørgensen, Solvor Grimelind, Eldbjørg Raaen,

Ikke til stede: Maria Bråthen, Grethe Gulliksrud, Jens Harald Slotsfeldt, Nina Kirkerød Lundteigen, Anders Stenshorne,

Kjære leser. Takk for at du leser referatet som viser aktive saker. Vi noterer inn oppdateringer der det er bevegelser. De sakene du er spesielt opptatt av kan du dermed lett følge. Vi er glade for alle henvendelser vedr aktive eller nye saker.

Møtets viktigste og mest diskuterte saker denne gang: Skolebehovsplan, kommunedelplan.

OBS! Rette mailadr til Solvor Grimelind: solvor@ke-as.com

3-2014:Regulering av Kommunedelplan:

Anders Stenshorne viste eksisterende plan og ber om innspill på evnt justeringer. Offentligheten får tilgang til å komme med innspill via

G.U ber om at Kommunen ser på løsninger for å tenke helhetlig rundt butikkområdet for å sikre boliger og parkering på en best mulig måte. Boligutviklingstakt er ivaretatt gjennom dagens kommunedelplan. Saken tas opp igjen på møte 7.8.14

4-2014:Skolebehovsplan

Prognose for ant skoleelever viser at elevtallet vil ligge på ca. 100 elever flere år fremover dersom det ikke gjøres noe med boligveksten. Skolen bør ha et elevtall på 150 for å være bærekraftig og robust. Kommunen må holde hva de har vedtatt om å satse på Hokksund, Vestfossen og Darbu. G.U er kritiske til reguleringsplanene for Ormåsen der store mengder med boligtomter kan realiseres raskt. Det er viktig at kommunen tar ansvar for opprustning av vann og avløp til Darbu slik at boligarealene kan realiseres. Saken tas opp igjen på møte 7.8.14

7.8.14: G.U har laget ferdig sine innspill og sendes i kveld. Se vedlegg.

 

Orienteringssaker på møte 8.5.14

Sundhaugen: Foreningens navn er endret fra Sundhaugens Venner til Sundhaugen Vel, se § 1 i nye vedtekter vedtatt på årsmøtet.
Styret er utvidet fra 3 til 5 personer, Styremedlemmer er:
Arild Bakke Hansen, styreleder
Turid Flesseberg, kasserer
Grete Bjørgum, sekretær
Henning Torgersen, styremedlem
Anne Grethe Klunderud, styremedlem

Møte avholdt for Øvre Eiker kommunes mange Grendeutvalg med fokus på positiv stedsutvikling. Alle utvalgene orienterte om sine hovedarbeidsområder.

Ordfører ønsker å komme på besøk til alle G.U i kommunen for å gi innspill til mulig endring i kommunestruktur. Hun ønskes velkommen kl. 19.30 på møtet 5.juni.

Vedlikehold og dugnad i Anfindshølen. GU setter av penger til klipping av Anfindshølen i sommer. Jarle spør mulig kandidat. Eldbjørg søker kommunen om midler/ støtte til vedlikehold. Orienterer gjennom Fiskum info om behov.

Til behandling:

- Revidering av uprioritert liste for spillemidler og søknad om flerbruksanlegg v / Kim

Kim hadde laget forslag til prioriteringsliste. Noen endringer etter drøfting i møtet. Revidert liste tas opp til drøfting i idrettslaget på neste møte. Listen sendes deretter til kommunen v Mona Lurås.


46-2012- Status og planer for Markedsdag

Jon la fram planer og tok imot innspill til videre arbeid. Produsenter og utstillere er positive og prioriterer å delta. Enighet om å komprimere arrangementet i tid denne gangen for å gjøre erfaringer. Vi går for dugnad i år også. Artister/ underholdning baserer seg på frivillig innsats. Tentativt 14.00 -17.00 Markedsdag og 17.00 – 18.00 Konsert.

Pr 5.6.14: Markedsdagen får i år flere aktiviteter for familier og enkeltpersoner samt mer variert salg av varer/ produkter. Vi gleder oss arrangementet.

7.8.14: Gjennomgang av plan for Markedsdagen. Årets arrangement ligger godt an med forberedelser. Spennende aktiviteter og salgsvarer. Vi sprer info om arrangementet til omliggende kommuner.

1-2014 Uteareal Vestfossen ungdomsskole

Ormåsen er invitert, Bolstad er informert. FAU fra Vestfossen skole ønsker deltakelse fra FGU. 1. April 2014 er det møte på Vestfossen ungdomsskole. FAU Darbu Skole er invitert?

Vedtak: Henvise Gislerud til å be med noen fra FAU Darbu skole.

2-2014 Gjeninnføre stopp på Dunserud – Timekspressen

Rådmann ØEK jobber med å få til stopp på signal både for av – og påstigning, slik at bussen slipper å kjøre nedenom hvis ingen som skal av eller på.

Vedtak: FGU støtter ØEK’s forslag og initiativ

Pr 8.5: Timekspressen stopper igjen som normalt på holdeplassen på Dunserud.

7.8.14: Endring fra 1.7.14: Timekspressen stopper ikke lenger som normalt på holdeplassen på Dunserud frem til det blir montert elektronisk varsling for kunder. Solvor Grimelind tar kontakt med fylkeskommunen og purrer på fortgang.

 

59-2013 Gangsti mellom barnehage og skole

05.11 I rådmannens forslag for 2014 ligger det inne 2 Mill til å ferdigstille stien under forutsetning av at buskerudbyen også prioriterer dette.

07.01. Rådmannens forslag er godkjent forutsatt at buskerudbyen toppfinaniserer. Prosjektet er startet og planlagt ferdig i løpet av året.

04.03.14 Gangstien er stukket i grunnen allerede. Nabo etterlyste kart med skisse

7.8.14: Igangsetting av arbeid fra barnehagen bort til skolen starter i løpet av høsten.

56-2013 Boligområde på nordsiden av jernbanen.

pr 1.10.13 Grunneierne har hatt møte for å koordinere arbeidet. Grunneierne jobber med valg av advokat for samarbeidsavtale og mulige løsninger.

5 nov. Arbeidet med koordinering pågår. Ingen ny informasjon. Kommunen er klar til å assistere ved behov.

07.01.14 Ingen ny informasjon

04.3.14 Boligtomter bak Darbu Stasjon opprettholdes, noen justeringer vurderes (info fra ØEK)

55-2013 Omlegging av lysløype:

Tilknytningsveien vil gå tvers gjennom lysløpesirkelen. Fiskum IL vurderer å søke om økonomisk kompensasjon for tap av eksisterende lysløype. Disse midlene kan legges i ny løypetrase i samarbeid med statens veivesen.

2.4.13: Fiskum IL og G.U er i dialog om evnt ny løpe.

5 november. Det jobbes med saken, men ingen ny informasjon.

4.3.14 Fiskum IL årsmøte har akseptert 750 000 kr som godtgjørelse for lysløype. Statens vegvesen rydder i tillegg bort alt materiell/stolper og legger på anvist sted

44- 2012 Flerbrukshus:

05.11

Søknad er sendt til idrettskonsulenten som skal sende det videre til departementet.:-) Det er blitt gjort en kjempe jobb i prosjektgruppa. Forprosjektet er gjennomført innenfor budsjettet. Vi må følge opp eventuelle spørsmål fra Idrettskonsulent.

Pr 3.12.13: Ny flerbrukshall er tatt inn i Øvre Eikers kommunale plan. Står p.t. på uprioritert liste. GU ved Kim Lande søker om tilskudd via Buskerud fylkeskommune innen 1.3.13.

4.2.14: Avtalt møte mandag 10.2.14 m rådmann og ordfører sammen med prosjektgruppa for flerbruks hus.

4.3.14 Møte avholdt, ikke sannsynlig å få vedtak om flerbruks hus før Eikertun er ferdigbygd, tidligst i 2017

45-2012 Miljøgate og sentrumsopprustning:

01.10.2013. Møte med Statens veivesen, ØEK og arkitekt er avholdt. Vi fikk i utgangspunktet gode tilbakemeldinger på våre ideer. Kristine jobber med et prosjektnotat til Statens veivesen som også skal inkludere kostnadsestimat

05.11 Vi har fått et første utkast fra arkitekten. Vi må kommentere og sende innspill. Kommentarer sendes til Jarle G og Eldbjørg

07.01.14 Vi fikk presentert siste versjon av rapporten for miljøgate. Rapporten var veldig bra og kommunen vil sammen med arkitekten presentere den for staten veivesen den 24. januar 2014.

GU baserer seg på å presentere planen på årsmøtet i februar.

GU har fått en søknad om disposisjon om å fravike rekkefølgebestemmelse om å bygge bro som en del av butikken. GU går inn for å godkjenne disposisjonen. Svar til ØEK. Aksjon Jarle G

4.2.14: Møte m vegvesenet. De var fornøyd med rapporten GU har laget. Sparer vegvesenet for mye tid i sin planlegging.

4.3.14 Humlebekk holder i prosess mot Vegvesen, FGU bør prioritere tiltak som skal utføres og legge fram anbefaling til folkemøte, tema neste GU-møte

11-2005 Jernbaneundergangen:

05.11. Møtet med Asplan Viak og Jernbaneverker vil bli holdt den 13. november kl. 12:30

(frammøte på stasjonen). Det bør være med et par stk. fra GU.

Planen er en å få til en tredeling av utgifter mellom JBV, ØEK og Buskerudbyen.

Pr 3.12.13: Mottatt ref. fra Asplan Viak etter møtet 13.11.13. Saken følges opp på neste GU møte.

07.01.14 Informasjon er sendt fra Asplan Viak til jernbaneverket til gjennomsyn. Svar er ventet i løpet av januar.

Pr 8.5.14: G.U har møte med Asplan Viak 5.juni. Ser på skisser til jernbaneundergangen og jernbaneverkets krav til dimensjoner.

Pr 5.6.14 Bjørn Haakenaasen fra Aasplan Viak i Sandvika la frem skisser til kryssing av jernbanen ved stasjonen.

Jernbaneverkets nye krav til utforming legger premisser for hvordan løsningene kan se ut. De ønsker perrong på begge sider for å ta høyde for en økt bruk av jernbanen siden det er regulert for 100 mål tomteareal på nord-vestsiden av jernbanen. Krav til en moderne perrong er nå 220 meter. Ulike løsninger for over- og undergang er aktuelle etter nye krav.

Asplan Viak har lagt frem skisser for Grendeutvalget. Kommunen har bestilt utredningen og tar saken videre med Jernbaneverket.

G.U gir samlet støtte til forslaget om enkel undergang med rampe opp mot gamle kongsbergvei retning Hokksund. G.U viser til tidligere prosess og vedtak om at kryssing skal skje via undergang.

Sak 52-2012 Undergang under jernbanen ved Fiskum elva

05.11. Møtet med Asplan Viak og Jernbaneverker vil bli holdt den 13. november kl. 12:30

Frammøte på stasjonen. Det bør være med et par stk. fra GU.

Pr 3.12.13: 13.11.13 var det befaring v/ Jarle Huseby og arkitekt fra Asplan Viak. Det ble tatt bilder av området for videre behandling

07.01.14 Informasjon er sendt fra Asplan Viak til jernbaneverket til gjennomsyn. Svar er ventet i løpet av januar.

4.2.14: Ingen svar mottatt pr dato.

4.3.14 Fortsatt ingen svar fra Asplan Viak, initiativ tas for å purre

8.5.14: G.U har møte med Asplan Viak 5.juni. Ser på skisser til jernbaneundergangen og jernbaneverkets krav til dimensjoner. Kombinert møte med jernbaneundergangen ved stasjonen.

53-2012 Sti og utsiktspunkt ved Fiskevannet

01.10.2013. Vi har fått positivt svar fra fylket. Kommunen forbereder dette som en sak til neste kommunestyre. Vi ber om en timepris fra Huseby Entr. Aksjon Eldbjørg.

Vi sjekker om det er reelt at skogskolen bygger klopper og platting. Aksjon Eldbjørg.

05.11 Det er gjort vedtak på at vi får lov å starte på arbeidet med sti frem til utsiktspunktet. Jarle H har vert på en befaring. Når vedtaket kommer og det blir kuldegrader så kan vi starte arbeidet. Det er behov for å hogge ned resten av kvistene. Dugnad? Aksjon Jarle H

Pr 3.12.13: Dispensasjonsbehandling og behandlingsgebyr sendes tilbake til kommunen.

07.01.14 Det er kommet inn en klage på byggesaken fra dem som driver Fiskum Gamle kirke. Vi må lese klagen og se om den kan løses. Klagen sendes til GU. Aksjon Anders

4.2.14: Jarle G følger opp samtale med styret av Fiskum Gamle kirke v/ Reidun Bollerud

4.3.14: Jarle H har pratet med R Bollerud i Fiskum Gamle kirkes venner. De vil ta opp saken i styret og gi tilbakemelding til FGU. Nina og Jarle vil deretter legge opp til en åpen og løsningsorientert diskusjon med styret i Gamlekirkas venner.

Sak 51-2012 Scene og handikap toalett i Anfindshølen

Pr 4.12.12: G.U ved Eldbjørg har søkt Sparebank 1 om 70.000.- til gulv til scenebygget i amfiet ved Anfinns hølen. Kommunen har tidligere godkjent bygging av scenegulv med tilhørende kontorbygg og boder. Godkjenningen har en varighet på 3 år (og det er 1,5 år igjen av godkjenningen). Saniteten er muligens interessert i å bidra med midler dersom det bygges handicaptoalett i bygget. Nå som det skal bygges i Prestegårdskogen med tilknytning til vann, kloakk og fiber passer det svært godt å starte bygging av scenegulv. Jarle H vil søke kommunen om tillatelse til å bygge toalett i scenebygget.

13.09. Vi har sjekket litt så langt uten tilslag på sponsing på tilkoblingsavgift. Anders Stenshorne sjekker internt i kommunen.

Vi planlegger å søke gjensidige stiftelsen. Vi søker på scene på 70 000 siden alt er godkjent. Aksjon Eldbjørg.

Pr 3.12.13: GU ved Eldbjørg Raaen søker om tilskudd via Buskerud fylkeskommune innen 1.3.13.

Tilbakemeldinger fra publikum om mye støy og søppel som følge av mye festing fra

GU kaller inn rektor på folkehøyskolen for samarbeidsmøte for å sikre god bruk av området.

GU vurderer oppstart for bygging av scene i løpet av 2014 og prioriterer stedsutviklingsmilder dersom vi ikke får inn andre søknadsmidler. Tas opp på neste møte.

07.01

Vi har mulighet til å søke om spillemidler. Vi trenger vi i tilfelle en del detaljert informasjon

  • kostnadsoverslag, detaljert
  • finansieringsplan
  • driftsplan
  • tegninger

Frist for søknad 1 Mars

Vi trenger å organisere et eget møte for å fylle inn alle papirene. Deltakere, Jarle H, Eldbjørg. Aksjon Eldbjørg.

4.2.14: Oppdatert og justert budsjett gjennomgått i møtet. Viktig å planlegge for realistisk vedlikehold. GU planlegger å etablere et driftsfond for scenen og Anfindshølen. Eldbjørg og Jarle skal i møte m Mona Lurås (idrettskonsulent) 12.2.14.

4.3.14 Vedtak fra byggesak på at byggefristen ble forlenget med to år. Finansieringsplan lagt fram

Sak 34-2009 Prestegårdsskogen fase 2

08.01.13 Det er sendt ut varsel om detaljregulering. Kommer opp i planutvalget 30 januar. Planlagt godkjent i april møte i kommunestyret. Vi må se på trafikksikringstiltak i Åleveien som en del av utbyggingen. Kunne vi senket hastigheten til 30 km og satt opp et skilt?

13.09. Saken skal godkjennes i kommunestyret i morgen. Samarbeidspartner med Hobbelstad Rønning er Torgeir Tærum.

01.10.2013 Utbyggingen er endelig godkjent i kommunestyret.

05.11 Opplysningsvesenets fond driver for tiden å evaluerer samarbeidspartnere.

07.01.14 Opplysningsvesenets fond jobber med å selge planområdet. Snarlig avgjersle.

04.3.14 Opplysningsvesenets fond forhandler med tre mulige kjøpere

17-2005 Sti langs fiskumelva

Tømme toalettet i Anfindshølen? Ja vi prioriterer å ta kostnadene over vårt driftsbudsjett. Aksjon Jarle H.

07.01. Toalettene er tømt. Sponset av Huseby Entreprenør. Tusen Takk.

Sak 61-2013 Skilting av kulturminneløype langs Fiskumelva

04.06.13 Vi har møte med kulturminnerådet. Vi er tildelt 4 skilt. Samt at Fylkeskommunen stiller med et skilt ved Fiskum Gamle kirke

Plassering av 4 skilt:

1 - Ute ved vannet

2- Ved fiskum gamle kirke

3 - ved butikken

4 - Teglverket

5 - steinalder plassen

05.11 Vi har mottatt flotte forslag til tekst og bilder. Kommentarer sendes til Eldbjørg og Jarle G

Pr 3.12.13 Eldbjørg gjennomleser tekster til plakatene og gir Bent Eek tilbakemelding.

07.01.14 GU har gitt tilbakemelding om at tekst er OK. Vise de på årsmøtet?

4.2.14: Bent Eek kommer på årsmøtet.

4.3.14 Intet nytt, Eldbjørg følge opp at skilt monteres

Sak 14-2005 Tilknytningsvei videre fremdrift

05.11. Vi har sendt over svar på forespørsel om stier og navn på bruer.

07.01.14 prosjektering pågår. GU trenger en status til årsmøtet. Aksjon Anders.

Fiskum info

Vi satser på en utgave før årsmøte i 2014

Pr 3.12.13 Skal ut i slutten av januar. Saker til Fiskum Info må sendes Eldbjørg Raaen 20.1.14.

07.01.14 Anders trenger tid til å trykke. Vanskelig å få til annonsører. Vi har 2 stk som ønsker annonser i alle utgaver. Vi åpner for muligheten for mindre annonser i alle utgavene.

Innhold – dato og sted for årsmøtet. Presentasjon av forslag til miljøgate. Alle sender forslag til innhold.

04.3.14 Ny versjon av Fiskum Info kommer før 17. Mai, ansvar Eldbjørg

Sak 67-2013 Sti fra Hakavik til Skjulerud gård.

01.10.13

Jon Kåre Halstensen fra Velforeningen Hakavik la fram tanker om opparbeiding av vei/ sykkelsti fra Sjulerud gård og fram til Hakavik kraftstasjon. Gjelder ca 1000 meter som mangler. Tenker at veien skal ha bom slik at den ikke er åpen for generell trafikk. For å få til dette må grunneiere være enige om prosjektet.

Drøftinger om videre framdrift. G.U har hatt saken oppe dette året i en mindre skala enn hva velforeningen ønsker. Trenger ildsjeler og interessenter for å holde tak i prosjektet. Man kan søke midler fra banken. Straks det ligger penger på bordet er det lettere å få framdrift.

  1. Jon Kåre sjekker m veivesenet om de har planer om vei samt sjekker hvilke drivkrefter som finnes i velforeningen pr i dag og for prosjektet.
  2. Jon Kåre sjekker med Fiskum IL v Thomas om IL har noe å bidra med.
  3. Ut fra dette lages en tempoplan og setter evnt ned en arbeidsgruppe som kan se på saken. (velforeningen, G.U, IL)

05.11 Vegvesenet kostnadsberegner hva det vil koste å oppgradere eksisterende samt bygge ny vei de 800mtr som mangler. Dette skal behandles i samferdselsutvalget på fylke. Grendeutvalget i vestfossen har tatt kontakt og ønsker å delta i arbeidet.

07.01 ingen ny informasjon.

04.3.14 Ingen ny info, Jens H holder i saken.

Pr 8.5.14: Grunneiere gir tillatelse til å opprette sykkelsti/ turvei/ traktorvei for å skape forbindelse mellom Hakavik og Mastebogen. G.U må ta seg av papirarbeidet. Kommunestyret tar opp saken til endelig bevilling om 14.dager. GU har satt av midler til dugnad og materiell. Jon Kåre Halstensen gjør henvendelse på vegne av Hakavik Vel til vegvesenet for å søke erstatning for «tort og svie.»

Pr 5.6.14: Vestfossen og Hoff kommune er positive til prosjektet. G.U søker EVIK (Eikernfondet) om tilskudd til prosjektet.

7.8.14: Venter svar på søknad til Eikernfondet.  G.U sender søknad om midler til Hof kommune. Alle tillatelser fra grunneiere er i orden. G.U kaller inn til en felles dugnadsgjeng fra Vestfossen, Darbu og Hakavik for å rydde busker og trær.

 

Sak 68-2013 Utvidelse av stasjonsparkeringen.

Det er allerede til tider fullt på parkeringen. Banesjefen har vert på befaring og sett at det er behov for en utviding.

07.01.14 Plansjefen i jernbaneverket har sendt over et behov til planavdelingen i kommunen.

Pr 8.5.14: Jernbaneverket har gjennomført registrering av hvem som bruker pendlerparkeringen. Den viser at folk helt fra Lågendalen kommer til Darbu for å benytte pendlertog. Det er vedtatt sykkelparkering og utvidelse av parkeringsplassen.

7.8.14: Forventer å starte arbeid innen 1.sept og ferdigstillelse 1.10.14. Sykkelparkering under tak på stasjonen gjennomføres så snart tillatelse foreligger.

Sak 69-2013: Ny Butikk

GU v Jarle møter Fida Eiendom 10.12.13.

07.01. Vi har deltatt i møte med Fida. Det er ønskelig med et eget møte før neste GU møte om mulig. Dersom ikke mulig så setter vi av litt tid på neste møte.

Innlegg på årsmøtet. Aksjon Jarle G

4.2.14: Orientering fra FIDA eiendom på årsmøtet.

4.3.14 ØEK hjelper med ferdigstillelse av søknad, regner med at byggestart 1. April bør kunne gå

Pr 8.5.14: Byggestart for ny butikk er planlagt i midten av mai måned. Karlsvang blir revet og det settes opp boliger i stedet. Butikken åpnes 1.12.14. Brit Tyse og Mona Urdal har inngått avtale om drift og planlegger oppstart av Karlsvang Kafe og Catering. Pr dato er det uavklart om kafe blir i samme bygg som butikken eller om det etableres i det gamle butikkbygget.

Pr 5.6.14 Kim tar kontakt med Randi Eng i løpet av juni for å klargjøre framdrift i utbygging.

7.8.14: Kim tar kontakt med Randi Eng for Fida Eiendom og gjennomfører møte om butikkens framdrift. Vekt på torgets utforming sett i sammenheng med miljøgateplaner.

SAKSNR: Klunderudstien: Gangsti over elva blir opparbeidet ved anledning. Jarle Huseby gjør jobben.

Informasjonstavler: De er klare til å settes opp. Jens Harald får ansvar for å kalle inn Jon og Jarle til dugnad. Eldbjørg formidler dette til Jens Harald.  Kulturvandring for å markere info.tavlene. Planlegges i april. Bent Ek guider.

 

-----------------------

Kaffeservering 2014 – til neste årsmøte:

4. mars Jarle H

3. april Jon

8. mai Maria

5. juni Grethe

7. august Nina

4. september Jens H

2. oktober Eldbjørg

6. november Jarle H

4. desember Jon

8. januar – 2015 Maria

5. februar – 2015 Grethe

12. februar – 2015 årsmøte: Alle bidrar

5. mars – 2015 Nina

2. april – 2015 Jens H

7. mai – 2015 Eldbjørg

4. juni – 2015 Jarle

 

 


Nettsiden oppdateres med eRedaktør