Møtereferat 8 Januar


Tilstede:

Kommunens repr: Anders Stenshorne, Roger Humlebek

Grendeutvalgets repr:

Jarle Gjøsæther, Svein Lundteigen, JarleHuseby, Maria Bråthen, Grethe Gulliksrud,

Ikke tilstede: Elbjørg Raaen, Kim Lande, Jon Jørgensen

Agenda:

54-2012 Ny parkeringsplass for skole og stasjon

Byggestart og det er skrevet kontrakt med opsjoner inkludert. Opsjoner er parkering ved biblioteket, adkomst sti til stasjonen og busslomme nede ved veien på siden ved skolen. Fremdrift er ihht plan så langt. Har JBV funnet penger til uteområdet? Aksjon Roger

50-2012 Status på utbygging av trollstua:

08.02.13 Veien inn forbi barnehagen er klart til bruk. Det gjenstår å grave noen overvannsledninger. Arbeidet med barnehagen har startet. Veien blir gjort helt ferdig med asfaltering til våren.

ØEK har søkt Buskerudbyen om penger til sti til barnehagen, tilleggsfinansiering av  parkeringen og sykkelparkering. Tildeling skjer i mars og vi må i mellomtiden se på hvordan dette skal planlegges sammen med skole og sykkelgruppa. ØEK tar kontakt med rektor på skolen. Aksjon Roger.

 

44- 2012 Flerbrukshus:

Pr 4.12.12:Kommunen har ikke penger til ny flerbrukshall de nærmeste år, men ser behovet i sammenheng med mulig utbygging på oversiden av jernbanen der det er kapasitet på 100-150 boliger. Prosjektgruppen for flerbrukshallen bes tenke langsiktig på planene der de tar hensyn til økt elevtall og oppjustering av skolebygget.

08.01.13. ingen videre fremdrift. Det er fortsatt uklart om vi kan starte å disponere stedsutviklingspenger.

11-2005Jernbaneundergangen:

Pr 4.12.12: Kommunen starter prosjektering nå. Pengene til dette blir ikke tatt fra stedsutviklingen. Undergang kan da realistisk stå ferdig i løpet av 2015.

08.01.13 ØEK har tatt kontakt med Asplan Viak og spurt om de kan jobbe videre prosjektering. Avventer svar.

45-2012Miljøgate og sentrumsopprustning:

08.01.13 Arkitekt er engasjert til å lage noen konseptskisser for videre diskusjon. Presentasjon av skisser er avtalt 16. januar kl 1600 i Hokksund. Etter møtet må vi organisere et utvidet møte i Fiskum med menighetsrådet, Barneskole, Heimtun, Barnehage, Aksjon GU/Eldbjørg

Sak 52-2012 Undergang under jernbanen ved Fiskumelva

Pr. 4.12.12: Anders utfordres til å engasjere en godkjent entreprenør til å prosjektere sikker utbedring til stiforbindelse under jernbanen. Søknaden er sendt til kommunen fra G.U, men ble stoppet da det manglet en ansvarlig entreprenør.

08.01.13 Planen er å inkludere også denne jobben hos Asplan Viak.  Aksjon Anders

53-2012 Sti og utsiktspunkt ved Fiskumvannet

Pr.4.12.12: Jarle H har vært i kontakt med Opplysningsvesenets fond ved Torunn Reinsnås (planarbeid for vei og skog)for ny behandling. Jarle har sendt henne saken og venter svar. Saken må endelig godkjennes av riksantikvaren.

08.01.13. Ingen ny informasjon enda. Vi purrer før neste møte. Aksjon Jarle H

Sak 51-2012 Scene og handikap toalett i Anfindshølen

Pr 4.12.12: G.U ved Eldbjørg har søkt Sparebank 1 om 70.000.- til gulv til scenebygget i amfiet ved Anfinnshølen. Kommunen har tidligere godkjent bygging av scenegulv med tilhørende kontorbygg og boder. Godkjenningen har en varighet på 3 år (og det er 1,5 år igjen av godkjenningen). Saniteten er muligens interessert i å bidra med midler dersom det bygges handicaptoalett i bygget. Nå som det skal bygges i Prestegårdskogen med tilknytning til vann, kloakk og fiber passer det svært godt å starte bygging av scenegulv. Jarle H vil søke kommunen om tillatelse til å bygge toalett i scenebygget.

08.01.13 avventer søknader til vi får respons fra banken. Vi må sjekke ut kostnader for både tilknytning og årlig kostnader. Kan vi søke om fritak? Aksjon Jarle H

Sak 34-2009 Prestegårdsskogen fase 2

08.01.13 Det er sendt ut varsel om detaljregulering. Kommer opp i planutvalget 30 januar. Planlagt godkjent i april møte i kommunestyret. Vi må se på trafikksikringstiltak i Åleveien som en del av utbyggingen. Kunne vi senket hastigheten til 30 km og satt opp et skilt?

Sak 14-2005 Tilknytningsvei videre fremdrift

Pr 4.12.12: Videreføring av E134 og nedføringsvei. Tom Hedalen er prosjektleder på nedføringsveien.

08.01.13 Det er kommet et møtereferat som vi kan få tilsendt fra Morten. Vi vurderer et eget møte med vegvesenet basert på det. Aksjon Jarle

 

Nye saker

Prioritering av årets stedsutviklingsmidler på 1 mill må prioriteres i forbindelse med handlingsplan 2013

 Årsmøte 2013

Aksjoner

Dato 14 Februar. Kl 1900

Årsberetning.  Aksjon Maria/Jarle G

Regnskap og budsjett. Aksjon Eldbjørg

Servering. Frukt og kaker. Aksjon Grethe

Annonser i aviser. Aksjon Eldbjørg.

Kontakte valgkomite. Per Erik. Aksjon Maria

Gjenvalg av valgkomite. Aksjon Maria

Eplemost til de som eventuelt går ut av styret/presentører. Aksjon Grethe

Oppdatere WWW/FB/plakat. Aksjon Jarle G

Leie av biblioteket. Aksjon Jarle G

Lage til en presentasjon. Aksjon Jarle G

Tema.

 Nedføringsvei, stasjonen, parkering, Ny butikken, Ny Barnehage,

Vi jobber med å få inn noen flere til å presentere sakene. Aksjon Jarle

 

Fiskum Info

Innspill til informasjon.

Årsmøte, sykkelgruppa og Norgescup, Pendlerparkering, barnehage, detaljplanlegging av jernbaneundergang, butikk, miljøgate, prestegårdskogen II. Vi sender innspillene over til Bjørn. Aksjon Eldbjørg

 

Middag

Dato: Torsdag 17  eller Fredag 18 januar kl 1800. se egen doodle link

Reservasjon av bord. Aksjon Grethe

 

Neste møte tirsdag 5 februar kl 1930, Kaffeansvarlig Svein L

Vi må sette opp møtedatoer og fordele kaffe og kake ansvar.

5 februar Svein

5 Mars Jon

2 April Jarle G

7 Mai Jarle H

4 juni ?

2 juli ?

6 August ?

3 September ?

1 oktober ?

5 November ?

3 Desember ?

3 januar ?

 

Ansvarsfordeling FGU for 2012

 

 • Stedsutvikling (Hovedsak kommende 5 år)
  • Bygge pendlerparkering, snuplass for buss ved skolen og videreutvikling av stasjonsområdet. Jarle H
  • Utarbeide detaljprosjekt med kostnadsoverslag for flerbrukshus Kim
  • Konkretisere planer for jernbaneundergang sammen med JBV og ØEK Jarle G /Jon
  • Revidere designskisser for miljøgate fra Fiskum kirke til Heimtun. Eldbjørg/ Grethe/Maria/Anders
  • Bidra til videre utvikling av sentrumsplanene rundt butikken sammen med grunneiere. Eldbjørg/Grethe/Maria/Anders
  • Videreutvikle elvestien langs Fiskumelva - sammenhengende trase fra Fiskumvannet til Nyrudhølen. Jarle H, Svein , Jarle G, Jon
 • Gjennomføre et kulturarrangement i Andfindshølen Anders, Eldbjørg, Jarle G, Grethe, Jon
 • Fortsette profilering av grendeutvalget og bygda – skape en identitet
 • Fiskum info (Kim-mai) Eldbjørg/Grethe
 • WWW.fiskum.info Jarle G/Maria/Jon
 • Følge opp Prestegården – jobbe med å vurdere alternativ bruk. Svein L
 • Følge opp at planleggingen av Løken Næringsområde skjer ihht grendeutvalgets føringer. Kim
 • Engasjere oss i planlegging av ny tilknytningsvei – skal fullføres før videreføring av E-134 påbegynnes. Jarle G
 • Inngå avtale med grunneiere for bruk av trase for deler av stien som går fra Heimtun/ Ruudgårdene over til Åssida. Anders
 • Støtte initiativ fra ungdommen om å etablere en ungdomsgruppe igjen. Jon

Møtedatoer

Vi beslutter ny møtedag:

Første Tirsdagen hver mnd. Kl 1930 – 2130

Fast referent – Jon


Nettsiden oppdateres med eRedaktør