Møtereferat 8 Mars Februar 2012


Tilstede :, Jarle H, Svein, Anders, Eldbjørg Jarle G, Maria, Kim, Grethe, Jon

Ikke tilstede:

 

- konstituering av verv

Leder: Jarle G

Nestleder: Kim

Kasserer: Eldbjørg

Sekretær: Maria

- fastsette møtedatoer.

Ny møtedag første onsdagen hver mnd

Flytte møtedag på biblioteket. Aksjon Jarle

 

- Endre praksis til å kalle inn 2 vara til hvert møte?

Vi inviterer vara til å komme på neste møte for å bli kjent med dem. Aksjon Jarle

Kaker og Kaffe. Svein neste gang og fordeles videre. Aksjon Jarle

 

fordele ansvarsområder på handlingsplanen

 • Stedsutvikling Fiskum er kommunens stedsutviklingssted
  • Bygge pendlerparkering, snuplass for buss ved skolen og videreutvikling av stasjonsområdet.           Jarle H
  • Utarbeide detaljprosjekt med kostnadsoverslag for flerbrukshuset                                                        Kim
  • Konkretisere planer for jernbaneundergang sammen med JBV og ØEK                                               Jarle G /Jon
  • Revidere designskisser for miljøgate fra Fiskum kirke til Heimtun.                                                         Eldbjørg/ Grethe/Maria/Anders
  • Bidra til videre utvikling av sentrumsplanene rundt butikken sammen med grunneiere.                         Eldbjørg/Grethe/Maria/Anders
  • Videreutvikle elvestien langs Fiskumelva - sammenhengende trase fra Fiskumvannet til Nyrudhølen. Jarle H, Svein , Jarle G, Jon
 • Gjennomføre et kulturarrangement i Andfindshølen                                                                                           Anders, Eldbjørg, Jarle G, Grethe, Jon
 • Fortsette profilering av grendeutvalget og bygda – skape en identitet
  • Fiskum info (Kim-mai)                                                            Eldbjørg/Grethe
  • WWW.fiskum.info                                                                   Jarle G/Maria/Jon
 • Følge opp Prestegården – jobbe med å vurdere alternativ bruk.                                                                                  Svein L
 • Følge opp at planleggingen av Løken Næringsområde skjer ihht grendeutvalgets føringer.                                        Kim
 • Engasjere oss i planlegging av ny tilknytningsvei – skal fullføres før videreføring av E-134 påbegynnes.                   Jarle G
 • Inngå avtale med grunneiere for bruk av trase for deler av stien som går fra Heimtun/ Ruudgårdene over til Åssida. Anders
 • Støtte initiativ fra ungdommen om å etablere en ungdomsgruppe igjen.                                                                       Jon

 

Gjennomgang av aksjoner fra sist møtereferat.

 

18-2005 stedsutvikling (ikke behandlet 08.03)

Budsjettet blir lagt frem neste uke. Fiskum er øremerket med 1 mill pluss trafikksikringsmidler. ØEK har søkt buskerudbyen om midler.

Kommunen retter en formell henvendelse til JBV for å formalisere en plan for å sikre jernbaneundergang. Aksjon Morten. Frist 10 Januar.

 

18-03 Planlegging av trafikkområdene rundt skolen. (ikke behandlet 08.03)

Flere parkeringsplasser har blitt tegnet inn, 15 ekstra til lærere. Også noen ekstra til flerbrukshus.

Så vidt vi vet har kommunen ved hjelp av konsulenter rukket tidsfristen for å få støtte fra potten ”sikker skolevei”

 

06-2005 Helhetlig profil for grendeutvalget og bygda

06-1 Nytt WWW redigeringsverktøy

06-2 Fiskum info

16-2005 Prestegården

17-2005 Sti langs Fiskumelva (ikke behandlet 08.03)

17-1 Undergang under jernbanen.

ØEK leier inn en tredje part til å tegne dette i detalj. Vi trenger minst 40 000,- Aksjon Anders

17-3 Ny gapahuk i Anfindshølen

Nå nesten ferdig. Kommer igjen til våren og ferdigstiller.

17-4 Toalett på Anfindshølen?

Vi har sendt søknad til kommunen for tømming av do ved gamlekirke. Vi purrer. Aksjon Maria.

17-5 Utsiktspunkt over Fiskumvannet

Vi skriver en søknad til kommunen om bygging.. Aksjon Jarle H

Anders bekreftet i møtet at kommunen kunne dekke omkostninger dersom vi lagde søknad.

Fiskum Flerbrukshus(ikke behandlet 08.03)

Prosjekt, planer og budsjetter forankret i bygda. Oversendt til kommunesjef. Avventer og følger opp videre respons fra kommunen. Aksjon Kim

 

Møtedatoer ( Første onsdagen hver mnd)

Dato     Kaffe/kake

4 April              Svein

2 mai                Jon

6 juni               Eldbjørg

4 juli                 Jarle G

1 August          Maria

5 September   Jarle H

3 oktober         Kim

7 November    Grethe

5 Desember    Svein

2 januar           Jon


Nettsiden oppdateres med eRedaktør