Møtereferat desember


Møtereferat 8. desember 2016

Kl.19.00 - 21.30. Biblioteket Fiskum.

 

Tilstede: Kim Lande, Arne Smørgrav, Kim Mogen Myhre, Solvor Grimelind, Bjørn E. Nebell, Jarle Huseby, Nils Harald Bogen

 

Ikke tilstede: Anders Stenshorne

 

Kjære leser. Takk for at du leser referatet som viser aktive saker. Vi noterer inn oppdateringer der det er bevegelser. De sakene du er spesielt opptatt av kan du dermed lett følge. Vi er glade for alle henvendelser vedr aktive eller nye saker.

 

 

Sakshistorikk over aktive saker:

 

88-2016 Stedsutviklingsmidler for 2016

12.05.16 FGU har ikke fått noen tilsagn om bevilgning av midler til stedsutvikling for 2016 ennå. De siste 3 årene har vi fått en million hvert år. Lande purrer på om vi også skal få midler for 2016 til bevilgning.

08.09.16. Lauvbu bekreftet at 0.5 million tildeles for 2016 og at tildeling av hele beløpet til flerbruksanlegget er OK

08.12.16. Tildeling for 2016 er klar. FGU skal svare Lauvbu at FGU ønsker utbetalt 61 000 kr av tildeling og at 750 000 kr overføres til Fiskum IL for flerbruksanlegg. Det later til at kommunestyret har satt av midler til miljøgate gjennom sentrum i 2017. Aksjon: Solvor sjekke opp om status historisk fordeling av bevilgninger til stedsutviklingsmidler og utestående midler til prioriterte prosjekter. Sette opp en oversikt over historiske disposisjoner og våre forbruk slik som vi ser det og få oversendt til Lauvbu for å bekrefte status. Kim sende de oversiktene han har og Solvor sjekke hva hun finner.

 

80-2014: Kommunereform

10.4.15 Nina K. Lundteigen orienterte om planer for folkemøte om kommunereform og de ble godt mottatt. Ser ut til at fylkesmann kommer samt fleste andre

12.05.16 Kim J. Lande har engasjert seg kraftig i saken og sendt inn flere skriftlige innspill, men har ikke fått noen skriftlig tilbakemelding fra kommunen. Fiskums ønsker er i liten grad tilfredsstillende ivaretatt i de dokumenter som har vært sendt ut så langt. Lande purrer på skriftlige svar fra rådmann om videre prosess og resultater.

18.8.2016 Oppgaveutvalg igangsatt, 5 ukentlige 3 timers-møter med 40 deltakere med innstilling til kommunestyret 13.9.

08.09.16 Oppgaveutvalget stemte med stort flertall nei til kommunesammenslåing

08.12.16 Nedre Eiker er i ferd med å vedta sammenslåing med Drammen kommune likevel. NEK ønsker å få med ØEK og Lier. Skjer det noe nytt i saken som berører Øvre Eiker? Foreløpige signaler tyder på nei … FGU registrerer likevel at det har vært mange til dels frustrerende og lite koordinerte innspill fra kommunestyret om inntjenings- og salgsgevinster i løpet av høsten. Bl. a. har det vært foreslått å vurdere å legge ned Darbu skole fra rådmann. Dette ble enstemmig avvist å utrede av kommunestyret.

 

87-2016 Sundhaugen – ruste opp sandstrand og pir

12.05.16 Lande var med på årsmøtet til Sundhaugen Vel. De har allerede planer om å ruste opp pir. Nils H. Bogen er gått inn i prosjektgruppe om ny pir sammen med Eikeren båtforening. Prosjekteres nå, legger fram finansieringsplaner

8.12.16 Ingen framdrift på planer for pir og sandstrand

 

86-2016 Dobbeltspor Kongsberg – Hokksund

12.05.16. JBV skal legge fram anbefalt trase i mai. FGU har engasjert seg kraftig i saken og håper at trase via Vestfossen og Darbu kan velges. Lande skal sende ny mail til JBV om saken og håper at riktig trase velges.

18.8.2016 Trase for dobbeltspor anbefalt gjennom både Darbu og Vestfossen Stasjon, men Darbu stasjon anbefalt lagt ned. FGU vil levere merknad og anerkjenne valg av trase, forutsatt opprettholdelse av Darbu stasjon og kreve at ØEK legger ned veto mot prosjektet hvis ikke Darbu stasjon skal opprettholdes. Vil kreve at dyrket mark, bebyggelse og kulturlandskap bevares så mye som mulig

08.09.16 Ingen framdrift undergang under stasjon inntil Darbu stasjon og dobbeltsporets framdrift er klarlagt

08.12.16 Høringsuttalelse sendt inn fra FGU. ØEK støttet opp om krav om å beholde Darbu stasjon med aktivt togstopp. Kongsberg Kommune støtter forslaget til Jernbaneverket om trasé, ønsker å avvente beslutning om evt. nedleggelse av Darbu stasjon til senere. Dagens plan for JBV tilsier 56 min med tog fra Kongsberg til Oslo uten stopp Darbu stasjon. Da burde det bli 58 min fra Kongsberg til Oslo med stopp på Darbu. FGU har krevd avklaring av opprettholdelse av Darbu stasjon før vedtak om bygging av dobbeltspor. Forventer politisk dragkamp utover våren 2017 fram mot vedtak juni 2017 og vedtak inn mot NTP 2017-2029.

 

81-2016 Fiber – mulighet for alle innbyggere på Fiskum

12.05.16 Kim MM har purret på svar om hvordan vi skal gå fram for å sikre fiber til alle våre innbyggere. Øvre Eiker Nett har ennå ikke svart på hva som trengs. Hakavik venter også på svar og avklaring om når de kan få fiber. Statkraft har egen løsning for bredbånd allerede.

18.8.16 Kim MM venter på kart for oversikt over utbygging. Hakavik, Bollerud og Mastebogen (Hakavikveien) først i køen, utover fra Sundhaugen. Muggerud Vel har jobbet litt med saken, men har ikke gjort noen underskriftskampanje. Fortsatt en del sykdom i Øvre Eiker Fibernett, framdrift lav.

08.09.16 Nytt fiberinitiativ startet opp i Krekling, Kim MM følger opp dette

08.12.16 Facebook gruppe mobilisert fra Krekling mot sentrum, Grosvoldveien mot Sundhaugen. Her er det Viken Fiber som tydeligvis er mest aktuelt. Gamle Kongsbergvei ønsker også fiber, men ingen jobber for disse ennå. Kim MM har snakket med Øvre Eiker fiber, Morten Braarud. Noen estimater laget om kostnad for fiber til hver krok i kommunen. Foreløpig legges det opp til egenandel på 10 000 kr for tilkobling for hver husstand. God dialog mellom koordinatorene og mulige leverandører. Usikkert om det skjer noe på dette i løpet av 2017, men det arbeides med saken, må arbeide langsiktig.

 

79-2014: Fiskum flerbruksanlegg

  1. Sykkelløype/ skileikanlegg ved skolen
  2. 11-kunstgressbane ved skolen
  3. Lengdehopp
  4. Løpebane

9.10.14: Kim og Jarle hadde lagt ned enormt med arbeid for å lage gode planer og har koordninert med kommunen. Planen fremstår som seriøse og gjennomførbare. Grendeutvalget gikk enstemmig inn for søknadene som inkluderer finansieringsplan.

 11.12.14: Målsetting: Ferdig bygget september 2015.  Dette vil innbefatte noen unike dugnadsopplevelser som bygda kommer til å glede seg over i lang tid.  Ny fotballbane og sykkelløype er første byggetrinn med ferdigstillelse i september 2015. Alt ligger da klart for bygging av nytt flerbrukshus når kommunen har midler tilgjengelig. All logistikk er tatt hensyn til i de ulike byggetrinn.

12.2.15: Noen utfordringer med grunnerverv og mulig forsinkelse

12.3.15: Fortsatt vanskeligheter med grunnerverv

10.4.15: Fortsatt vanskeligheter med grunnerverv

12.05.16 Grunnarbeider i stor grad ferdig. Neste steg planlegges og håper å ha videre framdriftsplan klar i løpet av neste uke. Vil bli mobilisert til en del dugnader for å kommer i mål med videre løp. Venter også på noen avklaringer på søknader om videre finansiering.

18.8.16 Alt klart for XPS-dugnad til helga, Bane- og entreprenørservice tar over fra mandag av.

08.09.16 Anlegget forventes ferdigstilt rundt månedsskiftet september / oktober. Åpning planlegges siste halvdel av oktober.

08.12.16. Anlegget ble åpnet i oktober. Mangler fullføring av lysanlegg grunnet streik, og mangler fullføring terrengsykkelbane. Forventes endelig ferdigstilt før Fiskumrittet 2017 terrengsykkelbane og lysanlegg så fort snøen går.

 

83 – 2015 Markedsdag i Anfindshølen

12.3.2015 Solvor tar på seg ansvaret med å arrangere markedsdag i år

10.4.15: Solvor gikk gjennom foreløpige planer

12.05.16 Markedsdagen er flyttet til 3. søndag i september for ikke å komme i konflikt med Dyrskun. Venter fortsatt på avklaring i forhold til videre hjelp fra lokale krefter med arrangementet. Aksjon Solvor

18.8.2016 Rektor på Heimtun har sluttet, håper ny rektor er like service innstilt som før. Solvor følger opp mot ny rektor. Har fått aksept fra flere utstillere, bl.a. Tupperware, smykker, Anitas blomsterprakt, Linnes Gård, Fiskum Fruktpresseri og Fiskum gård, 7. klasse vil antakelig komme, Kim JL sjekker kontaktperson; korpset kommer, 4H, Frida Hoen (negler), Karlsvang. 13 totalt sagt ja så langt. Sannsynlig: Linnes, Alt i Leie, hårklyper; usikker: Magasinet i Lier. Thor Helge sjekker opp strøm, skyttergruppa kommer ikke

08.09.16 Det meste av aktiviteter og gjøremål er sjekket ut, resterende utføres fortløpende. Dugnad førstkommende torsdag fra kl. 18 i Anfinnshølen for å forberede til markedsdag. Huseby bes sørge for at Olaussen har tatt en god klipp før markedsdagen

08.12.16 Oppfølging Heimtun etter markedsdag utsettes til januar

 

56-2013 Boligområde på nordsiden av jernbanen.

pr 1.10.13 Grunneierne har hatt møte for å koordinere arbeidet. Grunneierne jobber med valg av advokat for samarbeidsavtale og mulige løsninger.

5 nov. Arbeidet med koordinering pågår. Ingen ny informasjon. Kommunen er klar til å assistere ved behov.

07.01.14 Ingen ny informasjon

04.3.14 Boligtomter bak Darbu Stasjon opprettholdes, noen justeringer vurderes (info fra ØEK)

08.12.16. Noe framdrift i saken, framdriftsplan usikker

 

44- 2012 Flerbrukshall:

05.11

Søknad er sendt til idrettskonsulenten som skal sende det videre til departementet.:-) Det er blitt gjort en kjempe jobb i prosjektgruppa. Forprosjektet er gjennomført innenfor budsjettet. Vi må følge opp eventuelle spørsmål fra Idrettskonsulent.

Pr 3.12.13: Ny flerbrukshall er tatt inn i Øvre Eikers kommunale plan. Står p.t. på uprioritert liste. GU ved Kim Lande søker om tilskudd via Buskerud fylkeskommune innen 1.3.13.

4.2.14: Avtalt møte mandag 10.2.14 m rådmann og ordfører sammen med prosjektgruppa for flerbruks hus.

4.3.14 Møte avholdt, ikke sannsynlig å få vedtak om flerbruks hus før Eikertun er ferdigbygd, tidligst i 2017

12.05.16 Ordfører sa i møte om kommunereform at det ikke var planer om å bygge flerbrukshall på Fiskum ennå, og har derfor ikke kjempet for å få inn planer om å bygge flerbrukshall på Fiskum inn i planer for evt. ny stor-kommune. FGU kjemper videre for å få dette inn i planene.

08.12.16 Prosjektet ligger brakk i påvente av midler fra ØEK, skjer ingenting på dette i 2017, kanskje heller ikke i 2018

 

45-2012 Miljøgate og sentrumsopprustning:

01.10.2013. Møte med Statens veivesen, ØEK og arkitekt er avholdt. Vi fikk i utgangspunktet gode tilbakemeldinger på våre ideer. Kristine jobber med et prosjektnotat til Statens veivesen som også skal inkludere kostnadsestimat

05.11 Vi har fått et første utkast fra arkitekten. Vi må kommentere og sende innspill. Kommentarer sendes til Jarle G og Eldbjørg

07.01.14 Vi fikk presentert siste versjon av rapporten for miljøgate. Rapporten var veldig bra og kommunen vil sammen med arkitekten presentere den for staten veivesen den 24. januar 2014.

GU baserer seg på å presentere planen på årsmøtet i februar.

GU har fått en søknad om disposisjon om å fravike rekkefølgebestemmelse om å bygge bro som en del av butikken. GU går inn for å godkjenne disposisjonen. Svar til ØEK. Aksjon Jarle G

4.2.14: Møte m vegvesenet. De var fornøyd med rapporten GU har laget. Sparer vegvesenet for mye tid i sin planlegging.

4.3.14 Humlebekk holder i prosess mot Vegvesen, FGU bør prioritere tiltak som skal utføres og legge fram anbefaling til folkemøte, tema neste GU-møte

4.9.14 Eldbjørg kontakter Roger Humlebekk om saken. Kim kontakter Narum.

9.10.14: Siste nytt fra kommunen er at miljøgata vil først bli bygget etter at nedføringsveien fra R134 er ferdig. Den gjøres ferdig i løpet av 2015 og miljøgata vil derfor bygges i 2016.

12.3.2015 Avtalt å følge opp dette i juni møtet og få kalt inn til møte med vegvesen og kommune

10.4.15: Kim har avtalt møte i september med vegvesen og kommune. Kim M Myhre, Jarle Huseby og Kim J Lande stiller fra FGU

12.05.16. Kim MM har sendt purring på oppstart av felles planleggingsprosjekt med vegvesen og kommune om miljøgate.

18.8.16. Kim MM purre på Marit Nyhus om å få til et møte. Sjekke status avsatte midler for 2017

08.09.16. Lauvbu har blitt varslet om at FGU ønsker å sette av 1 MNOK til miljøgate for 2017

08.12.16 Kim MM har snakket med Marit Nyhus, vært på befaring i september med vegvesen. Vegvesenet har ikke oversikt over kostnader for utbedringsprosjekter, blir antakelig utført noe på dette i løpet av våren. Forventer fysisk oppstart i 2018 etter at både ny nedføringsvei er ferdigstilt og eksisterende nedføringsvei gjennom boligfelt  er ferdigstilt. Vurderer markering av innkjørsel til Fiskum fra ulike retninger av noe særpreg for Fiskum, for eksempel en eplekasse eller eple i rundkjøring ved Heimtun. Kunne gitt Heimtun et prosjekt på å tegne et forslag til utforming av stort eple oppi rundkjøringa for eksempel med Fiskum øks hogget ned i, også la Heimtun få lage noen forslag med frie tøyler. Trenger noe forklarende tekst a la ”Velkommen til Fiskum – fruktbygda, etc.” Kim MM ringer rektor og hører om de kunnet vært interessert i å lage utkast til flere forslag som vi kan vurdere i løpet. Trenger dette helst til første uke i februar for anbefaling fra FGU til årsmøtet.

 

 

11-2005 Jernbaneundergangen:

05.11. Møtet med Asplan Viak og Jernbaneverker vil bli holdt den 13. november kl. 12:30

(frammøte på stasjonen). Det bør være med et par stk. fra GU.

Planen er en å få til en tredeling av utgifter mellom JBV, ØEK og Buskerudbyen.

Pr 3.12.13: Mottatt ref. fra Asplan Viak etter møtet 13.11.13. Saken følges opp på neste GU møte.

07.01.14 Informasjon er sendt fra Asplan Viak til jernbaneverket til gjennomsyn. Svar er ventet i løpet av januar.

Pr 8.5.14: G.U har møte med Asplan Viak 5.juni. Ser på skisser til jernbaneundergangen og jernbaneverkets krav til dimensjoner.

Pr 5.6.14 Bjørn Haakenaasen fra Aasplan Viak i Sandvika la frem skisser til kryssing av jernbanen ved stasjonen.

Jernbaneverkets nye krav til utforming legger premisser for hvordan løsningene kan se ut. De ønsker perrong på begge sider for å ta høyde for en økt bruk av jernbanen siden det er regulert for 100 mål tomteareal på nord-vestsiden av jernbanen. Krav til en moderne perrong er nå 220 meter. Ulike løsninger for over- og undergang er aktuelle etter nye krav.

Asplan Viak har lagt frem skisser for Grendeutvalget. Kommunen har bestilt utredningen og tar saken videre med Jernbaneverket.

G.U gir samlet støtte til forslaget om enkel undergang med rampe opp mot gamle kongsbergvei retning Hokksund. G.U viser til tidligere prosess og vedtak om at kryssing skal skje via undergang.

12.05.16 Fortsatt ingen bevilgning til undergang ved Darbu stasjon, og fortsatt er den gamle reguleringen av undergang inne på kommunekartet. Fortsatt gammel reguleringsplan for undergang ved Darbu stasjon ligger inne. Aksjon Anders, oppdatere reguleringsplan, purre på mulighet for spleising på undergang mot JBV, nå som nye midler er tilført JBV med revidert nasjonalbudsjett

08.09.16 Dette ligger på hold inntil videre avklaring i sak 86-2016

 

Sak 52-2012 Undergang under jernbanen ved Fiskum elva

05.11. Møtet med Asplan Viak og Jernbaneverker vil bli holdt den 13. november kl. 12:30

Frammøte på stasjonen. Det bør være med et par stk. fra GU.

Pr 3.12.13: 13.11.13 var det befaring v/ Jarle Huseby og arkitekt fra Asplan Viak. Det ble tatt bilder av området for videre behandling

07.01.14 Informasjon er sendt fra Asplan Viak til jernbaneverket til gjennomsyn. Svar er ventet i løpet av januar.

4.2.14: Ingen svar mottatt pr dato.

4.3.14 Fortsatt ingen svar fra Asplan Viak, initiativ tas for å purre

8.5.14: G.U har møte med Asplan Viak 5.juni. Ser på skisser til jernbaneundergangen og jernbaneverkets krav til dimensjoner. Kombinert møte med jernbaneundergangen ved stasjonen.

08.09.16 Ingen framdrift fra ØEK’s side. Hvem sitter på ansvaret for videre framdrift nå? JH avklare

 

53-2012 Sti og utsiktspunkt ved Fiskumvannet

01.10.2013. Vi har fått positivt svar fra fylket. Kommunen forbereder dette som en sak til neste kommunestyre. Vi ber om en timepris fra Huseby Entr. Aksjon Eldbjørg.

Vi sjekker om det er reelt at skogskolen bygger klopper og platting. Aksjon Eldbjørg.

05.11 Det er gjort vedtak på at vi får lov å starte på arbeidet med sti frem til utsiktspunktet. Jarle H har vert på en befaring. Når vedtaket kommer og det blir kuldegrader så kan vi starte arbeidet. Det er behov for å hogge ned resten av kvistene. Dugnad? Aksjon Jarle H

Pr 3.12.13: Dispensasjonsbehandling og behandlingsgebyr sendes tilbake til kommunen.

07.01.14 Det er kommet inn en klage på byggesaken fra dem som driver Fiskum Gamle kirke. Vi må lese klagen og se om den kan løses. Klagen sendes til GU. Aksjon Anders

4.2.14: Jarle H følger opp samtale mot medlemmer av styret i Fiskum Gamle kirke

4.3.14: Samtaler avholdt, men ingen videre bevegelser

 

Sak 51-2012 Scene og handikaptoalett i Anfindshølen

Pr 4.12.12: G.U ved Eldbjørg har søkt Sparebank 1 om 70.000.- til gulv til scenebygget i amfiet ved Anfinns hølen. Kommunen har tidligere godkjent bygging av scenegulv med tilhørende kontorbygg og boder. Godkjenningen har en varighet på 3 år (og det er 1,5 år igjen av godkjenningen). Saniteten er muligens interessert i å bidra med midler dersom det bygges handicaptoalett i bygget. Nå som det skal bygges i Prestegårdskogen med tilknytning til vann, kloakk og fiber passer det svært godt å starte bygging av scenegulv. Jarle H vil søke kommunen om tillatelse til å bygge toalett i scenebygget.

13.09. Vi har sjekket litt så langt uten tilslag på sponsing på tilkoblingsavgift. Anders Stenshorne sjekker internt i kommunen.

Vi planlegger å søke gjensidige stiftelsen. Vi søker på scene på 70 000 siden alt er godkjent. Aksjon Eldbjørg.

Pr 3.12.13: GU ved Eldbjørg Raaen søker om tilskudd via Buskerud fylkeskommune innen 1.3.13.

Tilbakemeldinger fra publikum om mye støy og søppel som følge av mye festing fra

GU kaller inn rektor på folkehøyskolen for samarbeidsmøte for å sikre god bruk av området.

GU vurderer oppstart for bygging av scene i løpet av 2014 og prioriterer stedsutviklingsmilder dersom vi ikke får inn andre søknadsmidler. Tas opp på neste møte.

07.01

Vi har mulighet til å søke om spillemidler. Vi trenger vi i tilfelle en del detaljert informasjon

  • kostnadsoverslag, detaljert
  • finansieringsplan
  • driftsplan
  • tegninger

Frist for søknad 1 Mars

Vi trenger å organisere et eget møte for å fylle inn alle papirene. Deltakere, Jarle H, Eldbjørg. Aksjon Eldbjørg.

4.2.14: Oppdatert og justert budsjett gjennomgått i møtet. Viktig å planlegge for realistisk vedlikehold. GU planlegger å etablere et driftsfond for scenen og Anfindshølen. Eldbjørg og Jarle skal i møte m Mona Lurås (idrettskonsulent) 12.2.14.

4.3.14 Vedtak fra byggesak på at byggefristen ble forlenget med to år. Finansieringsplan lagt fram

08.12.16 Vurderer å kjøpe container til klipper for Anfinnshølen, JH spør naboer om godkjenning til setting av container ved inngangen til Anfinnshølen. Dette forenkler drift og vedlikehold av Anfinnshølen.

 

Sak 34-2009 Prestegårdsskogen boligområde fase 2

08.01.13 Det er sendt ut varsel om detaljregulering. Kommer opp i planutvalget 30 januar. Planlagt godkjent i april møte i kommunestyret. Vi må se på trafikksikringstiltak i Åleveien som en del av utbyggingen. Kunne vi senket hastigheten til 30 km og satt opp et skilt?

13.09. Saken skal godkjennes i kommunestyret i morgen. Samarbeidspartner med Hobbelstad Rønning er Torgeir Tærum.

01.10.2013 Utbyggingen er endelig godkjent i kommunestyret.

05.11 Opplysningsvesenets fond driver for tiden å evaluerer samarbeidspartnere.

07.01.14 Opplysningsvesenets fond jobber med å selge planområdet. Snarlig avgjersle.

04.3.14 Opplysningsvesenets fond forhandler med tre mulige kjøpere

12.3.15 Rykter om nye diskusjoner om salg, denne gang med Flaget AS

12.05.16 Flaget skal informere om sine planer for boligområdet i juni ble Lande fortalt i januar, skal følge opp i juni.

18.8.16 Salg av tomter forventes påbegynt i september / oktober

08.12.16 Prestegårdsskogen 2 er i gang med salg av tomter

 

17-2005 Sti langs fiskumelva

Tømme toalettet i Anfinnshølen? Ja vi prioriterer å ta kostnadene over vårt driftsbudsjett. Aksjon Jarle H.

07.01.14 Toalettene er tømt. Sponset av Huseby Entreprenør. Tusen Takk.

18.8.16. Thomas Olaussen har tatt over drift av Anfinnshølen. Huseby sponset tømming og vask av toalett, kostet 1700 kr + mva ved bruk av Tormod Berg. Huseby viderefakturerer til FGU. Olaussen gir bilag til Solvor på 4000 kr for klippejobb, gjort opp.

 

 

Sak 14-2005 Nedføringsvei videre fremdrift

05.11. Vi har sendt over svar på forespørsel om stier og navn på bruer.

07.01.14 prosjektering pågår. GU trenger en status til årsmøtet. Aksjon Anders.

9.10.14: Kommunen v/ Roger Humlebekk orienterte: Nedføringsveien må være ferdig før miljøgata kan etableres.  Nedføringsvei fra R134 skal være ferdig prosjektert innen 31.12.2014 og ferdig bygget i løpet av 2015.

08.09.16 Anlegget forventes ferdigstilt Q3-17

 

Fiskum info

Vi satser på en utgave før årsmøte i 2014

Pr 3.12.13 Skal ut i slutten av januar. Saker til Fiskum Info må sendes Eldbjørg Raaen 20.1.14.

07.01.14 Anders trenger tid til å trykke. Vanskelig å få til annonsører. Vi har 2 stk som ønsker annonser i alle utgaver. Vi åpner for muligheten for mindre annonser i alle utgavene.

Innhold – dato og sted for årsmøtet. Presentasjon av forslag til miljøgate. Alle sender forslag til innhold.

04.3.14 Ny versjon av Fiskum Info kommer før 17. Mai, ansvar Eldbjørg

10.4.15 Ny versjon kommer til 17. mai, ansvarlig Bjørn Erik Nebell

08.09.16 Ny versjon distribueres til helga

08.12.16 Ble distribuert siste helg i november, men manglet ca. 200 eksemplar

 

Sak 69-2013: Ny Butikk

GU v Jarle møter Fida Eiendom 10.12.13.

07.01. Vi har deltatt i møte med Fida. Det er ønskelig med et eget møte før neste GU møte om mulig. Dersom ikke mulig så setter vi av litt tid på neste møte.

Innlegg på årsmøtet. Aksjon Jarle G

4.2.14: Orientering fra FIDA eiendom på årsmøtet.

4.3.14 ØEK hjelper med ferdigstillelse av søknad, regner med at byggestart 1. April bør kunne gå

Pr 8.5.14: Byggestart for ny butikk er planlagt i midten av mai måned. Karlsvang blir revet og det settes opp boliger i stedet. Butikken åpnes 1.12.14. Brit Tyse og Mona Urdal har inngått avtale om drift og planlegger oppstart av Karlsvang Kafe og Catering. Pr dato er det uavklart om kafe blir i samme bygg som butikken eller om det etableres i det gamle butikkbygget.

Pr 5.6.14 Kim tar kontakt med Randi Eng i løpet av juni for å klargjøre framdrift i utbygging.

7.8.14: Kim tar kontakt med Randi Eng for Fida Eiendom og gjennomfører møte om butikkens framdrift. Vekt på torgets utforming sett i sammenheng med miljøgateplaner.

4.9.14: Kim m følge gjennomfører møte med Randi eng 9.9. kl 18.00.

9.10.14: Planer for torget utenfor butikken er ennå ikke landet og dette forhindrer ferdigstilling av uthomhusplanen. Grendeutvalgets medlemmer kommer med ideer til torgutseende og Jarle H følger opp videre.

10.4.15. Planer for uteareal ennå ikke endelig godkjent, Stenshorne følger opp

18.8.2016 Butikk fase 1 ferdig, fase 2 ikke påbegynt. Jarle H og Nils H prøver å få til møte med Øyvind i løpet av høsten om fase 2.

08.12.16 Ingen framdrift på uteareal sluttføring fortsatt. Håper på nye leietakere for kafedrift snart og kjøpere av innmat.

 

 

 

Sak XX-16 Kommuneplanstrategi på høring. FGU spiller inn at planstrategi er OK, men etterlyser eksplisitt nevnelse om stedsutvikling og at Fiskum skal være prioritert for stedsutvikling ut 2019.

 

Sak XY-16 Motorbane Hakavik reguleringsplan går til fagkomite 1 i september og vil kunne legges ut på høring hvis fagkomite 1 legger opp til det. Fins alternativ lokasjon på Myrspiten og Kongsberg.

08.12.16 Hakavika Motorbane har fått en del merknader på utsendt reguleringsplan,  må arbeides en del mer med før saken evt. fremmes på ny

 

Liste over hvem som skal levere noe å bite i:

 

13.10   Jarle H

10.11   Nils H

8.12      Bjørn EN

12.1     Middagsmøte kl 20   åpent folkemøte om rv. 35 Åmot 4-felt kl 18

9.2.       Arne S                               Dedikeres 100% til årsmøteforberedelser

 

 

Årsmøte 2017 vedtas til biblioteket 16.2. kl. 19

 


Nettsiden oppdateres med eRedaktør