Referat fra årsmøte 2006 og valg av Grendeutvalg 01.02.2006


 

 

Fiskum Grendeutvalg

Referat fra årsmøtet onsdag 1. februar 2006

Til stede: Maren Lundteigen, Linda Lavik, Per Gomperud, Hans-Tore Kjelsrud, Jarle Gjøsæther, Eldbjørg Raaen, Anders Stenshorne, Hans Bakkerud, Per Erik Bergan, Edvard Lundteigen og Nils Tore Gulliksrud

Grendeutvalgets leder Jarle Gjøsæther ønsket velkommen

Sak nr l Innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste godkjent

Sak nr 2 Valg av møteleder og referent

Jarle Gjøsæther ble valgt til møteleder, Eldbjørg Raaen til referent

Sak nr 3 Presentasjon av årsrapport og regnskap

Jarle gjennomgikk sakslista. Det var ingen innkomne forslag. Han minnet om visjon og mål for Fiskum Grendeutvalg, før han presenterte årsberetningen

GU(grendeutvalget) har hatt fast møtedag l. torsdag hver mnd. I 2005 er det avholdt 13 møter. Det er og blitt arrangert åpne møter sammen med Øvre Eiker kommune(ØEK) om rullering av kommuneplan, elvevandring og idedugnad om stedsutvikling. Samarbeidet i GU og samarbeidet med ØEK har vært godt hele året. Til slutt ble aktivitetene utvalget har hatt i 2005 gjennomgått

Kommentarer til årsmeldingen: Det er viktig at GU arbeider aktivt i forhold til jernbanekryssing. Det er viktig å legge fokus på de viktigste tingene

Årsberetning godkjent

Regnskap. Eldbjørg Raaen (kasserer) gikk igjennom regnskapet. Utgifter i 2005 var kr 3597. Vi har kr 19108 på bankkonto per 30.12.2005

Regnskapet godkjent

 

Sak nr 4 Innspill til ny visjon/slagord. GU har jobbet med å finne et slagord som er bedre enn Stedet i det åpne landskap. Vi har ikke kommet fram til noe som alle er enige om, derfor ba vi møtedeltakerne om å bruke kaffepausa til å hjelpe oss. Vi fikk ikke inn konkrete forslag, men det ble foreslått å koble inn skolen og eventuelt andre. Kanskje arrangere en konkuranse

Sak nr 5 Budsjett og Handlingsplan

 

Kasserer presenterte budsjett for 2006. Vi budsjeterer med kr 25000 for 2006

Budsjett godkjent

 

 

Leder presenterte handlingsplan

Handlingsplan for 2006

Av større saker vil følgende bli videreført:

 

· Neste tettsted i ØEK - vi jobber videre med å posisjonere Fiskum som neste tettsted ØEK skal oppgradere, etter Skotselv

· Jernbanekryssing - dette vil være en sak inntil kryssing er etablert

· Videreutvikle sti langs Fiskumelva - utvalget jobber med å forlenge sti fra vannet opp til Arnfinnshølen og det vurderes dugnad til våren

· Etablere en ungdomsgruppe som skal dra i gang ungdomsaktiviteter.

· Stedsutvikling - arbeidet med sentrum er viktig og vil fortsette

· Folkemøter og kursaktiviteter

· Internet - vi er i dialog med ØEK om å etablere egen hjemmeside

· Profil for bygda - arbeidet med å profilere bygda fortsetter

· Aktivitetskalender - utvalget vurderer å etablere en aktivitetskalender for bygda

· Prestegården - vi jobber videre med å finne en løsning

 

Kommentar: Til punktet stedsutvikling: Det er viktig at vi i første omgang konsentrerer oss om området rundt skolen og jernbanestasjonen. Dersom for stort område skal reguleres av kommunen kan det ta veldig lang tid

Arbeidet med nedføringsveg fra E134 ble etterlyst. Det er vanskelige trafikkforhold gjennom tettbebyggelsen pga stor trafikk. GU må ta kontakt med vegvesen og ØEK ang gamle avtaler om denne saken

 

Handlingsplan godkjent med tillegg av et punkt:

Tilknyttingsveg/trafikksikkerhet

Sak nr 6 Valg

 

Styret i 2005

Leder: Jarle Gjøsæther Fortsetter 1 år

Nestleder: Anne Hilleren Fortsetter 1 år

Sekretær: Lars Granbakken Stiller til gjenvalg

Kasserer: Eldbjørg Raaen Fortsetter 1 år

1. Styremedlem Maren Lundteigen Fortsetter 1 år

2. Styremedlem Linda Lavik Stiller til gjenvalg

3. Styremedlem Jan Petter Johansen Slutter

 

Fast varamedlem: Per Gomperud Slutter

Vararepresentant: Hans-Tore Kjelsrud Stiller til valg

Vararepresentant: Håvard Vego Stiller til valg

Valgkomiteen forslag:

Styremedlemmer: Lars Granbakken, Linda Lavik og Kjell Anders Øpstad.

Varamenn til styret: Hans-Tore Kjelsrud, Håvard Vego og Eirin Gislerud

Valgkomiteens forslag vedtatt

 

Styret i Fiskum Grendeutvalg består av:

 

Jarle Gjøsæther på valg 2007

Anne Hilleren på valg 2007

Lars Granbakken på valg 2008

Maren Lundteigen på valg 2007

Linda Lavik på valg 2008

Eldbjørg Raaen på valg 2007

Kjell Anders Øpstad på valg 2008

 

Varamedlemer

 

Hans-Thore Kjelsrud

Håvard Vego varamedlemmer blir valg for 1 år

Eirin Gislerud

Styret konstituerer seg på l. styremøte

Valgkomite som ble valg av årsmøtet består av:

Nils Tore Gulliksrud, Per Gomperud og Hans Bakkerud

 

Orienteringssaker:

Forslag om å gjøre kulturminnene i bygda bedre kjent. Vi kan for eksempel lage trykksak og arrangere utflukter (bygdevandring). Styret skal arrangere seminar om Fiskumelvas historie i mars. Vi har kontaktet Knut Lande og fra kulturvernminnerådet Unn Sissel og Bent Ek

Per Gomperud takket for seg som styremedlem. Han syntes det var en fin og lærerik erfaring. Sluttet pga jobben sin

Eldbjørg Raaen

-referent-


Nettsiden oppdateres med eRedaktør