Referat fra årsmøtet torsdag 8. februar 2007


 

ÅRSMØTE I FISKUM GRENDEUTVALG

torsdag 8/2 - 2007

Leder for Grendeutvalget i 2006 overrekker eplemost fra Fiskum til Anders Stenshorne for en flott innsats i 2006, som kommunen sin faste representant i Fiskum Grendeutvalg. Anders takket og synes det er morsomt å jobbe med Fiskum Grendeutvalg. Anders blir med også i 2007.

Fiskum Grendeutvalg har avholdt sitt andre årsmøte. Årsrapporten for 2006 ble presentert i ord, bilder, video og tall. Om det ikke var så veldig mange som møtte opp så ble det en nyttig diskusjon. se referat fra årsmøtet her..

 

Referat fra årsmøtet torsdag 8. februar 2007

 

Til stede: Jarle Gjøsæther, Eldbjørg Raaen, Anders Stenshorne, Hans Bakkerud, Per Erik Bergan, Svein Lundteigen, Margareth Skrabelsrud, Ivar Skrabelsrud, Lars Granbakken.

Grendeutvalgets leder Jarle Gjøsæther ønsket velkommen

Sak nr l Innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste godkjent

Sak nr 2 Valg av møteleder og referent

Jarle Gjøsæther ble valgt til møteleder, Lars Granbakken til referent

Sak nr 3 Presentasjon av årsrapport og regnskap

Dette er årsberetningen fra Fiskum grendeutvalg sitt andre år.

Sammensetning.

Grendeutvalget ble i første møte konstituert med følgende sammensetning:

 

Leder: Jarle Gjøsæther På valg

Nestleder: Anne Hilleren På valg

Sekretær: Lars Granbakken

Kasserer: Eldbjørg Raaen På valg

1. Styremedlem Maren Lundteigen På valg

2. Styremedlem Linda Lavik

3. Styremedlem Kjell Anders Øpstad

 

Fast varamedlem: Eirin Gislerud På valg

Vararepresentant: Hans Tore Kjelsrud På valg

Vararepresentant: Håvard Vego På valg

 

Valgkomite

Per Gomperud

Hans Bakkerud

Nils Tore Gulliksrud

 

Arbeidsform

Grendeutvalget har hatt fast møtedag første torsdag i måneden på Fiskum Grendehus.

I tillegg har det vært arrangert åpne møter sammen med ØEK (Øvre Eiker kommune) Anders Stenshorne har møtt som fast kontakt fra ØEK.

 

Samarbeid

Det har vært et godt samarbeid internt i Grendeutvalget og med ØEK i hele året.

 

Sak 06-2005 Helhetlig profil for bygda

 

Vi har startet på arbeidet med å utforme en profil for både grendeutvalget og Fiskum. Profilen er ikke fullført, ferdigstillelse av WWW.Fiskum.info har gitt grendeutvalget en identitet og en møteplass på nettet.

Sak 09-2005Ungdom i fokus

Fiskum Grendeutvalg har opprettet en egen ungdomsgruppe i 2006. Gruppa har satt opp sine egne mål:

· Få mer aktiviteter for ungdom mellom 13 og 18 år.

· Alle arrangementer skal være rusfrie.

· Få ungdommer fra andre steder til å komme til Fiskum.

· Ha forskjellige aktiviteter som fenger mange grupper ungdommer.

 

Gruppa jobber med å planlegge et større arrangement på Sundhaugen.

I samarbeid med kommunen har det i 2006 blitt bygdekino på Darbu en gang i mnd. Det starter opp ungdomscafe en gang i mnd fra tidlig i 2007. Til dette arbeidet er det skaffet 20 000,- fra kommunen.

Sak 11-2005 Jernbanekryssing

Arbeidet med reguleringsplanen har startet i 2006. Asplan Viak har fått oppdraget. Oppdraget gjelder både jernbanekryssing, parking på skolen og stedsutvikling med bygdegate og utvikling av sentrum. Følgende møter er avholdt

· 9. mars - møte om uønsket kryssing av jernbanesporet.

· 14. september - møtet med AV og ØEK.

· 11. november - stort fremtidsverksted med innspill fra mange inviterte.

· 9. desember – oppsummering av fremtidsverksted på Hummer & kanari

· 14. desember - AV presenterte først utkast av skissene.

· Des/Jan – skissene hang utstilt på Hummer & Kanari

· 18. januar – Folkemøte med innspill til AV skisser

Sak 12-2005 Rullering av kommuneplan 2006-2012

Grendeutvalget kommenterte siste utkast av kommuneplanen. Saken er lukket.

Sak 13-2005 WWW side

Grendeutvalget har kjøpt et eget nettstedsadresse

Sak 14-2005 Veigruppa

Ingen spesiell fremdrift i 2006

Sak 15-2005 Aktivitetskalender

WWW siden har en enkel tabell for aktiviteter. Det er i tillegg jobbet med en mer intelligent aktivitetskalender på www siden.

Sak 16-2005 Prestegården

Utvalget har vært i kontakt med opplysningsvesenets fond(ovf), som er eier av Prestegåren, for å undersøke alternativ bruk av eiendommen. OVF har avholdt møte med kommunen hvor det er presentert et syn om å enten selge prestegården som den er eller selge gårdstun og jorder hver for seg. Kommunen jobber med å ta stilling til saken.

Sak 17-2005 Videreutvikle sti langs Fiskumelva

Det har i 2006 vert en rekke aktiviteter langs Fiskumelva. Det ble hogget ut ca 50 m2 tømmer på vinteren. I juni var Fiskumelva kommunes dugnadssted med kommunal hjelp til flisekutting. Prestøya er ryddet og nesten hele stien er blitt belagt med bark. Sikt sone mot vannet og sentrum er påbegynt.

Sak 18-2005 Stedsutvikling

Grendeutvalget har tatt foreslått at reguleringsplanen ikke bare skulle gjelde for jernbanekryssing men for hele sentrum. Dette er blitt tatt til følge. Planen skal dekke både skole, jernbanekryssing, bygdegate og sentrum, men med forskjellig detalj grad.

Grendeutvalget har vert teknisk arrangør for følgende åpne møter i 2006:

Fremtidsverksted for regulering

Dato: lørdag 11 november

Tid: Kl 10.00 1500

Sted: Bibliotek/skole

Det var 26 personer tilstede.

Oppsummering fra fremtidsverksted

Dato: 9 desember

Tid: kl 1900

Sted : Hummer&kanari

Det var ca 10 personer tilstede.

Folkemøte for innspill til AV’s skisser

Dato: 18 januar 2007

Tid: kl 1900

Sted : biblioteket

Det var ca 25 personer tilstede.

Handlingsplan for 2007

Av større saker vil følgende bli videreført:

 

Neste tettsted i ØEK – vi jobber videre med å posisjonere Fiskum som neste tettsted ØEK skal oppgradere.

  • Jernbanekryssing – dette vil være en sak inntil kryssing er etablert
  • Stedsutvikling – arbeidet med sentrum er viktig og vil fortsette
  • Aktivitetskalender – utvalget vurderer å etablere en aktivitetskalender for bygda
  • Videreutvikle sti langs Fiskumelva – utvalget vil jobbe for å forlenge sti fra vannet opp til Arnfinnshølen, sikt soner for Fiskum kirke, rydding og beite på prestøya og etablere en badedam.
  • Folkemøter og kursaktiviteter
  • Prestegården – vi jobber videre med å finne en løsning
  • Profil for bygda – arbeidet med å profilere bygda fortsetter.

Budsjett og regnskap

Endret og godkjent av årsmøtet.

Beholdning på konto ble verifisert.

Valg.

Jarle Gjøsæther Valgt inn på nytt

Anne Hilleren Valgt inn på nytt

Eldbjørg Raaen Valgt inn på nytt

Maren Lundteigen Valgt inn på nytt

 

Fast varamedlem: Jens Harald Slotfeldt

Vararepresentant: Hans Bakkerud

Vararepresentant: Eirin Gislerud

 

Valgkomite

Nils Tore Gulliksrud

Per Erik Bergan

Styret fikk mandat til å finne 3.valgkomitee bør være kvinne.

 

Referent Lars


Nettsiden oppdateres med eRedaktør